I ett klassrum, fem elever syns i bild, med en skrattande Isabel Massias i mitten. Hon håller handen på sin punktskriftsmaskin.

Synskadade Isabel Massías González i Nicaragua får stöd av en speciallärare. Det blev en vändpunkt i hennes liv.

Foto: My Right

Nyhet

Utveckling för alla – även de mest utsatta

Uppdaterad: 23 mars 2017

Den mänskliga utvecklingen i världen går framåt, men stora grupper av människor åsidosätts och diskrimineras. Det var budskapet när FN:s utvecklingsprogram UNDP i veckan lanserade årets Human Development Report i Stockholm. I år fokuserar rapporten på marginaliserade gruppers livsvillkor och rättigheter.

– Human Development Report är viktig för att människor placeras i centrum för utveckling. Utveckling är till för människor och drivs av människor, säger Selim Jahan som är huvudförfattare till rapporten.

Human Development Report är kanske mest känd för sitt index; en rankning av världens länder utifrån en utvecklingsskala. I den räknas inkomst, medellivslängd och utbildning in. Men rapporten understryker att förutom välstånd så är makt en viktig faktor för utveckling.

– Det handlar om huruvida du har en röst och kan påverka olika aspekter som formar ditt liv. I vissa länder ser vi att människor lever länge och kan utbilda sig men de kan samtidigt sakna röst, frihet och makt. Det går också att förställa sig platser där människor kan göra sin röst hörd men där det inte finns resurser att uppnå välstånd, säger Selim Jahan.

Globala framgångar men marginaliserade grupper

Globalt sett har många människor lyfts ur fattigdom – från 1990 till 2015 en miljard människor, trots att världens befolkning växt med det dubbla. Dödligheten för barn under fem år halverades också under samma tidsperiod och ytterligare 2,6 miljarder människor fick tillgång till rent dricksvatten.

Men trots de här globala framgångarna är välstånd och rättigheter ojämlikt fördelade: kvinnor har generellt sett en sämre situation i förhållande till män och i många länder är villkoren för ursprungsbefolkningar, migranter och HBTQ-personer helt andra än för befolkningen i genomsnitt. Specialtema för årets Human Development Report är därför "mänsklig utveckling för alla".

– Universalism är kärnan för utveckling och då måste vi se till alla grupper, ett perspektiv som också är centralt för de globala målen. Vi har därför särskilt intresserat oss för att titta på den politik som krävs för att utvecklingen ska nå även marginaliserade grupper, säger Selim Jahan.

Men årets tema har samtidigt inneburit särskilda utmaningar.

– Att ta upp rättigheter för till exempel ursprungsbefolkningar, etniska minoriteter, människor med funktionsnedsättningar och HBTQ-personer är i många fall känsligt. Vi förhöll oss till det genom att se till att inte vara retoriska utan faktabaserade och alltid stödja våra argument med tydliga bevis.

Svårt att mäta rättighetsfrågor

Även om UNDP i rapporten betonar att rättighetsfrågor, demokrati och yttrandefrihet är centrala för mänsklig utveckling ligger dessa faktorer alltså inte till grund för rankningen av länder i Human Development Index. Anledningen är att det saknas globala mätmetoder och jämförbar data.

Detta är också ett problem som Sida stöter på i sitt arbete med olika dimensioner av fattigdom. Där är utgångspunkterna tillgång till resurser (inte enbart ekonomiska), möjligheter och val, mänsklig säkerhet samt makt och röst. Susanna Gable, chefsekonom vid Sida, ser stora möjligheter till samarbete med UNDP kring hur dessa dimensioner av fattigdomsbegreppet kan mätas och hur övergripande data på olika sätt kan brytas ned.

– Det vore bra att utöver en slutgiltig poäng i rankningen kunna gå in och titta på skillnader mellan landsbygd och stad eller mellan män och kvinnor. Det behövs ju om man ska få förståelse för de mest utsatta; annars göms de ofta i data kring utveckling på ett mer generellt plan.

Rapporten knyter an till Sidas arbete

Susanna Gable säger att rankningen i sig inte är det mest relevanta för Sida eftersom den är så övergripande. Däremot kan Human Development Index leda till intressanta frågeställningar, till exempel om ett lands BNP-rankning förbättras samtidigt som detsamma inte sker i UNDPs utvecklingsindex. För Sida är annars rapportens analyser av hur en inkluderande utveckling kan stödjas betydelsefulla.

Enligt rapporten bör insatser riktade mot alla – till exempel skollunch som kan göra att fler barn går i skolan – gå parallellt med insatser riktade mot särskilt utsatta grupper – till exempel lagar mot diskriminering. Dessutom måste de utsatta grupperna stärkas så att de kan utöva sina rättigheter. Det gör utvecklingen hållbar så att grupper som fått det bättre inte faller tillbaka i fattigdom.

– Human Development Report är överlag väldigt viktig för Sida eftersom den precis som vi utgår från de fattigas perspektiv, oavsett vilket det övergripande temat är. Det innebär också att årets fokus på utsatta grupper är särskilt intressant, säger Susanna Gable.

Att Human Development Report i år lanserades i Sverige är kopplat till UNDP:s geografiska kriterier men Selim Jahan säger att det också handlar om att UNDP ser Sverige som särskilt framgångsrikt i arbetet att fokusera på marginaliserade grupper. Selim Jaham ser också många paralleller mellan UNDP:s arbete och Sidas utgångspunkt att fattigdom har många olika dimensioner.

– Sverige är lite av en mästare vad det gäller de här aspekterna och dessutom en viktig partner för oss.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />