Två tjejer står mitt i en folksamling. De har pannband på sig där texten korruption skymtar.

En demonstration mot statlig korruption som hölls i Guatemala i maj 2015. Civila samhället har en nyckelroll i arbetet med att minska fattigdomen, bidra till en demokratisk utveckling och öka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Foto: Manuel Pinot/CC BY-NC-ND 2.0

Nyhet

Ökat förtryck kräver nya arbetsmetoder

Uppdaterad: 21 mars 2017

Människorättsaktivister har alltid mött ett visst motstånd. Men under de senaste åren har det stiftats allt fler lagar som gör det svårare för civilsamhället att verka. På uppdrag av regeringen föreslår Sida nu hur svenskt utvecklingssamarbete ska bli bättre på att motverka den här utvecklingen.

Trenden inleddes efter terroristattackerna den 11 september 2001 och växte sig starkare efter den arabiska våren. 2016 var det elfte året i rad då antalet länder där förtrycket ökade (67) var större än antalet länder som visade upp demokratiska framsteg (36). Detta enligt siffror från Freedom House.

Regeringar som kämpar för att behålla politisk makt och kontroll, och som inte lyckas möta medborgarnas förväntningar, har i högre grad börjat se det civila samhället som ett potentiellt hot och gjort allvarliga inskränkningar mot yttrande-, mötes- och organisationsfrihet. Rädsla för terrorism eller instabilitet har också lett till hårda restriktioner på många håll.

Det krympande utrymmet drabbar civilsamhällets aktörer inom alla delar av samhället. År 2015 var till exempel det hittills dödligaste året för försvarare av miljö- och landrättigheter.

På uppdrag av regeringen föreslår Sida nu i en skrivelse hur svenskt utvecklingssamarbete ska bli bättre på att motverka den här utvecklingen och stärka civilsamhället.

– Det finns en stor efterfrågan internationellt på att Sverige ska agera eftersom vi har hög trovärdighet på det här området. Aktörer som tidigare tog stor plats, som till exempel USA, ser ut att backa så vi måste ta ytterligare ett steg framåt, säger Karin Fällman, expert på frågor som rör civilsamhället hos Sida.

Nödvändigt att arbeta flexibelt i svåra politiska miljöer

Sidas stöd till enskilda organisationer ses ofta som ett föredöme, bland annat för att en stor del av stödet inte är öronmärkt. Det gör det möjligt för organisationer att själva bestämma hur pengarna ska användas och vara flexibla när förutsättningarna plötsligt ändras. Vilket de ofta gör i repressiva länder.

– När man förändrar maktrelationerna i ett samhälle kommer någon att göra motstånd. Det går inte att lägga upp en treårsplan för hur våra insatser ska genomföras utan för att nå resultat i svåra och komplexa politiska miljöer krävs starkt lokalt ägarskap och problemformulering och att insatserna anpassas under arbetets gång, säger Per Nordlund, Sidas verksföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter.

I skrivelsen till regeringen påpekar Sida att stödet till civilsamhället till största del vidareförmedlas genom andra svenska och internationella organisationer, ibland i långa kedjor, vilket gör att de lokala organisationerna riskerar att bli styrda. Men bilden är långt ifrån entydig.

– Samtidigt kan närvaron av en svensk eller internationell organisation innebära ett skydd för utsatta aktörer, och svenska och internationella organisationer kan stödja lokala partners genom att till exempel uppmärksamma deras situation internationellt, säger Karin Fällman.

Sida konstaterar också i rapporten att vidareförmedlare hjälper Sida att nå ett större antal organisationer. Sidas slutsats är därför att frågan är viktig, men att den kräver en gedigen analys.

Svenska myndigheter kan bidra till god kultur

Sida jobbar också med myndigheter och andra offentliga institutioner för att de ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter och föra en dialog med civilsamhället. De svenska myndigheter som deltar i utvecklingssamarbetet har inte bara expertkunskap inom sitt ämnesområde utan kan dessutom bidra till att bygga upp en kultur hos sina motparter i samarbetsländerna så att de tar större hänsyn till medborgare och deras representanter. I skrivelsen till regeringen påpekar Sida att möjligheten att bygga allianser mellan medborgare, civilsamhället, politiska partier, offentliga institutioner och regeringar bör användas mer.

Burmesiskt lagförslag stoppades

En konkret insats för att motverka det krympande demokratiska utrymmet är det Sida-finansierade programmet Civic Space Initiative (CSI), där internationella organisationer hjälper lokala civilsamhällen att stoppa begränsande lagstiftning, och samtidigt bidrar med råd om hur lagarna kan se ut i stället.

CSI har nått framgång i flera länder, till exempel i Myanmar (Burma) där regeringen hade tagit fram ett lagförslag som gav staten långtgående möjligheter att upplösa organisationer och där den som blev medlem i en oregistrerad förening riskerade fängelsestraff. CSI utbildade lokala organisationer i internationella riktlinjer för föreningsfrihet och visade på goda exempel på lagar från andra länder. Efter långtgående dialog mellan civilsamhället och politikerna gjordes stora förändringar i lagförslaget, som antogs 2014.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />