EU:s utvecklingspolicy skrivs under

EU:s nya utvecklingspolicy skrevs under i samband med EU:s utvecklingskonferens 7-8 juni 2017.

Foto: Chara Kaminara-Pipitsouli

Nyhet

Ny policy för det europeiska biståndet

Uppdaterad: 9 juni 2017

Under EU:s utvecklingskonferens den 7-8 juni skrev medlemsländerna under en ny policy för det europeiska utvecklingssamarbetet. Policyn är en anpassning till Agenda 2030 och lyfter fram mänskliga rättigheter och jämställdhet som centrala principer.

Den nya policyn, "the New European Consensus for Development", omfattar både EU-institutionernas och medlemsländernas utvecklingssamarbete, och anger därmed riktning för mer än hälften av allt bistånd i världen. Med policyn tar den europeiska unionen ett viktigt steg mot anpassning av utvecklingssamarbetet till de Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Båda dokumenten lyfter nu fram mänskliga rättigheter och jämställdhet som centrala principer, något Erik Illes, ansvarig på Sida för EU-biståndet, tycker är viktigt:

– Vi vet att även om man gjort framsteg när det gäller jämställdhet inom utvecklingssamarbetet så finns det fortfarande brister i genomförandet, säger han.

I förhandlingarna, som pågått hela våren, utgjorde Sverige en stark röst kring frågor som rör just jämställdhet, och i synnerhet sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Med nya medlemsstater som Polen, Ungern och Cypern menar Erik Illes att det främst handlade om att försvara sedan tidigare vunnen mark och inte öppna upp för ändringar i tidigare skrivningar, för att undvika bakslag i till exempel abortfrågan, något man också lyckades med.

Fattigdomsbekämpning fortfarande viktigast

Fattigdomsbekämpning fortsätter som tidigare att vara det huvudsakliga målet för EU:s utvecklingspolitik, men nu med en tydligt rättighetsbaserad ansats som ska genomsyra allt EU-bistånd. Tack vare Parisavtalet höjs även ambitionsnivån för klimat och miljö i den nya policyn. Säkerhet och migration är två andra frågor som får mer plats än tidigare.

Det är många och breda teman som täcks in av fler politikområden än biståndet, vilket beror på att också de Globala målen är många och täcker stora områden. Erik Illes befarar att risken med det är att det blir svårt att komma överens om prioriteringar. Inom EU-kommissionens generaldirektorat för biståndsfrågor (DG DEVCO) finns också en oro att andra politikområden ska få ett alltför starkt inflytande över biståndet.

– Risken är att policyn är så bred att det blir en kamp om vem som kommer ha störst inflytande när den ska genomföras. EU-kommissionens bistånd får inte bara bli en bankomat för andra politikområden, som handel och säkerhet, utan måste också stärka sin roll som policyskapare för fattigdomsbekämpning vilket är det primära målet för EU:s utvecklingspolitik, säger Erik Illes.

Risk att bistånd stoppar flyktingar

Frågan om hur biståndsmedel får användas har varit föremål för mycket diskussion och kritik, särskilt när det handlar om säkerhet och migration. Den nya policyn präglas av de migrationspolitiska överenskommelser som gjorts på sistone, och Concord Europa kritiserar policyn för att öppna möjligheter för att biståndsmedel kan användas för att hindra flyktingar att ta sig till EU.

– Det finns befog för den oron, säger Erik Illes.

– Man vill skapa säkrare vägar och en kontrollerad migration. Från svensk sida har oron framför allt handlat om risken med att arbeta med säkerhetsfrågor inom biståndet kan innebära att biståndsmedel kanaliseras via militära aktörer. Militärt samarbete kan visst vara motiverat men ska inte finansieras av biståndet.

Men Sverige fick genomslag i frågan i förhandlingarna, och den nya policyn slår fast att man måste hålla sig till OECD/DACs kriterier om att militära aktörer inte får finansieras av biståndsmedel.

Lätt anpassning för svenskt bistånd

Likheterna mellan den nya EU-policyn och det svenska biståndspolitiska ramverket är stora.

– De är väl överensstämmande, även om EU-policyn är bredare. Jag tror inte att det blir särskilt svårt för oss att anpassa vårt bistånd till den.

Den pågående budgetperioden för EU-biståndet sträcker sig fram till år 2020 men det finns möjlighet att göra omfördelningar så att biståndet börjar präglas av den nya policyn redan nu. Men framför allt kommer policyn att påverka nästa budgetperiod.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />