Ett fyrtiotal generaldirektörer uppställda för en gruppbild.

Ett fyrtiotal svenska generaldirektörer träffades på Sida i veckan för att bland annat anta en gemensam avsiktsförklaring för arbetet med de Globala målen. Längst fram i mitten står Parul Sharma, Agenda 2030-delegationens ordförande.

Foto: Kristian Pohl

Nyhet

Svenska myndigheter samverkar för de Globala målen

Uppdaterad: 27 januari 2017

Fyrtio svenska myndigheter antar en gemensam avsiktsförklaring för arbetet med hållbar utveckling. Tillsammans ska de bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de Globala målen, i Sverige såväl som internationellt.

Generaldirektörerna träffades denna vecka på ett GD-forum för att anta avsiktsförklaringen och för att stötta arbetet kring de Globala målen för hållbar utveckling.

– GD-forum har varit en katalysator för att få ett bredare engagemang bland svenska myndigheter och vi kommer fortsätta att arbeta för att integrera Agenda 2030 som en naturlig del i våra respektive verksamheter, säger Lennart Båge, vikarierande generaldirektör för Sida.

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 Globala mål för hållbar utveckling. Det internationella samfundet har därmed åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 vilar på principen om att ingen ska lämnas utanför och de 17 målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga.

 

Medverkande myndigheter hittills

Arbetsförmedlingen, Boverket, Brottförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Folke Bernadotteakademin, Forskningsrådet för miljö, areella, näringar och samhällsbyggande, Försäkringskassan, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konstnärsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Patent- och registeringsverket, Pensionsmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - Sida, Skatteverket, Statens Jordsbruksverk, Statens kulturråd, Statens veterinärmedicinska anstalt, Statistiska centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Svenska institutet, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket, Trafikverket, Tullverket, Universitets- och högskolerådet, Upphandlingsmyndigheten, Vetenskapsrådet.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />