Arbete på abortklinik i Kenya

Att kunna göra abort säkert och lagligt på klinik är räddningen för många utsatta kvinnor. På bilden en hälsoklinik i Kenya.

Foto: Samuel Maina

Nyhet

Sida ökar sitt engagemang för preventivmedel och säker abort

Uppdaterad: 14 februari 2017

Sida blir medlem nummer 400 i Reproductive Health Supplies Coalition, ett globalt nätverk som arbetar för ökad tillgång till preventivmedel, läkemedel och andra produkter för reproduktiv hälsa, inklusive abort. Sida är en viktig aktör på området och får i nätverket möjlighet att lyfta svåra men livsavgörande frågor.

– Alla har rätt till information om preventivmedel, reproduktion och sexualitet för att kunna bestämma över sina egna liv, inte minst kvinnor och ungdomar, säger Pia Engstrand, Sidas verksföreträdare för frågor som rör hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter.

Reproductive Health Supplies Coalition (RHSC) är ett nätverk av sammanlagt 400 organisationer, myndigheter och företag som arbetar för att människor i låg- och medelinkomstländer ska få ökad tillgång till läkemedel och produkter för reproduktiv hälsa, till exempel preventivmedel. En utmaning att lösa är att preventivmedel och graviditetstester ofta saknas på apotek och kliniker. Därför krävs bättre logistik och utökade möjligheter att lagra läkemedel.

– Hur kan det komma sig att Coca-Cola finns i de minsta byarna på den afrikanska landsbygden samtidigt som de mest basala läkemedlen inte når ut? säger Pia Engstrand.

Ett annat hinder är vårdpersonal som enligt lag inte får eller kanske inte vill ge unga tjejer preventivmedel eftersom de inte tycker att unga, ogifta tjejer ska ha sex. Vårdpersonalens attityder är ofta en avspegling av samhällets syn på ungdomar och sexualitet.

– Utmaningarna för att öka tillgängligheten är komplexa och det behövs mer forskning och innovation. Genom nätverket kan vi utbyta information och kunskap om innovationer och nya arbetssätt, inte minst genom samarbetet med näringslivet, säger Pia Engstrand.

Preventivmedel och säker abort en mänsklig rättighet

Tillgång till preventivmedel och säker abort är en mänsklig rättighet. Men i många länder är abort förknippat med stigma, diskriminering och juridiska begränsningar. Där har Sida en viktig roll att fylla inom nätverket.

– Vi kan lyfta känsliga frågor som andra kanske inte vill driva, så att de kommer högre upp på agendan. Svensk forskning ligger i framkant när det gäller medicinsk abort och det gäller att sprida sådan kunskap och öka användningen, säger Pia Engstrand.

Medicinsk abort är både säkrare och billigare än kirurgisk abort. Medicinsk abort har därför stor potential att bidra till minskad mödradödlighet och lägre kostnader för abortvård i fattiga länder. Vård efter osäkra aborter utgör en stor kostnad för hälsosystemen i låginkomstländer som redan är pressade.

Mödradödligheten går att minska

Under de senaste decennierna har det skett stora framsteg i arbetet med att minska mödradödligheten – den har nästan halverats sedan 1990. Men trots det uppskattar Världshälsoorganisationen WHO att cirka 830 kvinnor dör varje dag av komplikationer i samband med förlossning eller graviditet, och unga flickor är särskilt utsatta.  

– Att bestämma över sin egen kropp och sexualitet är en grundbult i ett jämställt samhälle. Det är både en mänsklig rättighet och viktigt för hela länders utveckling. Nu mer än någonsin måste vi våga stå upp för och lyfta svåra frågor. Tillgång till preventivmedel är viktigt för att flickor ska kunna bestämma över sin egen kropp och fertilitet, kunna gå klart skolan, arbeta och ha ett socialt umgänge, säger Pia Engstrand.

5 exempel på Sidas stöd till reproduktiv hälsa

 

Amplify Change

Amplify Change är en internationell Challenge Fund med syfte att skapa opinion kring några av de mest kontroversiella och svåra frågorna på området, där det ofta saknas både finansiering och politisk vilja. Det handlar till exempel om att förhindra könsrelaterat våld, rätten till laglig och säker abort, HBTQ-personers rättigheter och ungas rätt till sexualundervisning. Fonden ger stöd till gräsrotsorganisationer som arbetar för att påverka lokala makthavare och hitta nya lösningar för att stärka kvinnors och ungdomars rätt till reproduktiv hälsa i 54 länder i främst Afrika och Asien. Under perioden 2017-2020 stödjer Sida, genom RFSU, Amplify Change med 195 miljoner kronor.

International Planned Parenthood Federation

Sverige är den största givaren av kärnstöd till International Planned Parenthood Federation (IPPF). IPPF är världens största organisation som arbetar för sexuella och reproduktiva rättigheter och har genom sina medlemmar verksamhet i 160 länder (svenska RFSU är en av medlemmarna). Organisationen arbetar med påverkan för att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig för ungdomar. IPPF tillhandahåller hälsovård inklusive preventivmedel. Sida stödjer IPPF med 440 miljoner kronor under 2016-2019.

Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction (HRP)

HRP är ett ledande forskningsprogram inom FN-systemet för frågor som rör reproduktion och ett samarbete mellan WHO, UNFPA, UNICEF, UNDP och Världsbanken. HRP stödjer och koordinerar forskning om sexuell och reproduktiv hälsa och sammanställer dessutom forskningsresultat. HRP arbetar brett med att bygga forskningskapacitet i låginkomstländer. Sida stödjer HRP med 39 miljoner kronor under 2016-2017.

Maternal Health Thematic Fund (UNFPA)

UNFPA:s fond för mödrahälsa jobbar i länder där mer än 300 kvinnor dör per 100 000 förlossningar. Den fokuserar på utbildning av barnmorskor, fistulakirurgi och att inrätta barnmorskeskolor på nationell nivå. 2015 gav man till exempel stöd till över 13 000 fistulaoperationer och bidrog med utrustning och läromedel till 265 barnmorskeskolor. Sida stödjer fonden med 369 miljoner kronor under 2014-2017.

IPAS

IPAS arbetar i 17 länder för att kvinnor och flickor ska ha möjlighet att göra säkra aborter på offentliga vårdinrättningar och för att förbättra tillgången till medicinsk abort. IPAS arbetar också för att reformera restriktiva lagar och på så sätt förhindra att kvinnor skadas. Sedan 2014 har IPAS bidragit till att över en miljon kvinnor kunnat göra abort på ett säkert sätt. Sida stödjer IPAS med 200 miljoner kronor under 2014-2017. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />