Bilden är tagen uppefrån och man ser ett 20-tal fiskare i sina öppna små fiskekanoter av trä, och hinkar med fisk.

Fiskare i Rakhine-provinsen i västra Myanmar, där konkurrensen om havets resurser är stor. I juni 2017 är det dags för FN:s havskonferens.

Foto: Tim Webster/ Pyoe Pin Programme

Nyhet

5 intressanta frågor under utvecklingsåret 2017

Uppdaterad: 17 februari 2017

Ett nytt utvecklingsår ligger framför oss. Här har vi samlat
5 intressanta händelser och frågor för det svenska utvecklingssamarbetet under 2017.

Internet för alla

Ungefär hälften av världens befolkning saknar fortfarande tillgång till internet. På många platser saknas nödvändig infrastruktur och när den finns är det ofta dyrt. Samtidigt har enkel teknik en enorm potential att förändra människors liv, till exempel appar som gör det möjligt för småbönder att kolla marknadspriset på grödorna de ska sälja, eller få information om lokalt väder.

"Leave no one offline" är slogan för den femte upplagan av Stockholm Internet Forum som hålls i maj 2017. Det är ingen vanlig IT-konferensLogotype SIF utan här får aktivister på gräsrotsnivå möjlighet att dela erfarenheter med näringslivstoppar, myndigheter och regeringsrepresentanter, och diskutera hur ett fritt, öppet och säkert internet kan främja mänskliga rättigheter och utveckling i hela världen. Hälften av deltagarna kommer från låg- och medelinkomstländer, ofta från platser där tillgången till internet är begränsad och där det kan vara förenat med fara att kämpa för mänskliga rättigheter.

Ökat samarbete för att rädda haven

Ett av de Globala mål där utmaningarna är väldigt stora är nummer 14 som handlar om hållbara hav. Att det är en stor fråga förstår man om man betänker att halva jordens yta utgörs av internationellt vatten och att tre miljarder människor är beroende av protein från haven för sin överlevnad. Det faktum att haven är en internationell angelägenhet ställer dock stora krav på samarbete och koordination. I dagsläget går utvecklingen åt fel håll, med stort överfiske, korallrev som hotas av försurning och stigande koldioxidhalter samt snabbt ökande volymer av marint skräp – ofta plast.

Hur ska världens länder genomföra de beslut som de redan har Logotype FN:s havskonferenskommit överens om och vilka nya partnerskap krävs för att lösa de utmaningar vi står inför? Detta kommer att diskuteras vid FN:s havskonferens som hålls i juni 2017 i New York. Sverige är tillsammans med Fiji initiativtagare och ordförande för konferensen.

Så går arbetet med de Globala målen

I juli 2017 samlas världens länder på ett högnivåmöte i FN för den årliga översynen av genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Ett fyrtiotal länder rapporterar om hur deras arbete med agendan fortskrider, och Sverige är ett av de länder som har anmält sig som frivillig rapportör. De frivilliga rapporterna bidrar till att ge en lägesrapport, presentera goda exempel och dela med sig av lärdomar.

I likhet med flera andra myndigheter har Sida fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030. Materialet kommer att användas som underlag till Sveriges rapport.

Ge civilsamhället större möjlighet att bidra till utveckling

Under de senaste fem åren har det i många länder stiftats nya lagar som gör det svårare för det civila samhället att verka. Regeringar som kämpar för att behålla politisk makt och kontroll, och som inte lyckas möta medborgarnas förväntningar, har i högre grad börjat se det civila samhället som ett hot och gjort allvarliga inskränkningar i yttrande-, mötes- och organisationsfriheterna.

Att bidra till ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer är ett av målen inom svenskt utvecklingssamarbete. De senaste årens utveckling har gett Sida en allt viktigare roll i den här frågan. Det handlar både om stöd till organisationer och nätverk och om att driva frågan inom FN, EU och andra internationella forum.

Under 2017 väntas Sida höja ambitionen ytterligare. Sida arbetar bland annat för att civilsamhället ska delta i uppföljningen av de Globala målen.

Ökat samspel mellan humanitära och långsiktiga insatser

De humanitära behoven fortsätter att öka i världen, främst på grund av väpnade konflikter och naturkatastrofer. På allt fler platser stödjer Sverige både humanitära insatser, som syftar till att rädda liv och lindra nöd, och bedriver utvecklingssamarbete för att långsiktigt förbättra människors livssituation och stärka deras motståndskraft. I dagsläget bedriver Sverige både humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete i ett tjugotal länder.

Därför arbetar Sida för att stärka samspelet mellan utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet, och sedan 2016 finns en särskild handlingsplan för detta. Det handlar bland annat om att det långsiktiga utvecklingssamarbetet ska ha ökat fokus på att stärka människors motståndskraft mot kriser.

När utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet komplettera varandra blir biståndet mer effektivt och kan på sikt bidrar till att minska de humanitära behoven. Särskilt inom områden som hälsa, utbildning, försörjning och att motarbeta könsrelaterat våld.

Ett exempel är arbetet i Syriens grannländer, där många organisationer som stödjer syriska flyktingar samtidigt ger stöd till lokalbefolkningen för att på så sätt hantera de påfrestningar som uppstår i värdsamhället, till exempel inom skolväsendet och sjukvården.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />