Jumana Al Bakheet, Jordan Valley, South Shuna

Jumana Al Bakheet har varit engagerad i ett program där ungdomar sprider kunskap om effektivt användande av vattenresurser och hänsyn till miljön i sitt närområde kring Jordanfloden. Nu har hon fullföljt programmet och fortsätter arbetet att utbilda andra unga i dessa frågor.

Foto: Chris Herwig

Svenskt bistånd förbättrar liv, hit gick pengarna 2016

Uppdaterad: 24 juli 2017

2016 bidrog Sverige med 41,6 miljarder kronor i bistånd som gett miljontals människor ett bättre liv. Trots många kriser och katastrofer världen över har det även skett framsteg – till exempel går allt fler barn i skolan och den extrema fattigdomen minskar. 

Under senare år har de väpnade konflikterna i världen blivit fler och allt mer våldsamma. Klimatförändringens effekter hotar livsvillkoren för fattiga människor världen över. Dessutom har utrymmet för civilsamhället krympt, inte minst för organisationer som arbetar för jämställdhet.

Trots detta har vi under 2016 också sett stora framsteg och att det svenska biståndet gjort skillnad. Den långsiktiga trenden är att andelen extremt fattiga stadigt minskar, tillgången till vaccin och sjukvård ökar och allt fler går i skolan.

 

Av Sveriges totala bistånd på 41,6 miljarder kronor fördelade Sida 18,7 miljarder kronor, UD 11,3 miljarder kronor (multilateralt bistånd bland annat via FN och Världsbanken) och 7 miljarder kronor gick till asylmottagande i Sverige.

Men vart gick pengarna? För vilka personer gjorde det svenska biståndet skillnad?

Målet med biståndet är att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom och förtryck. Fyra områden är prioriterade i Sidas bistånd: Jämställdhet, Miljö och klimat, Fred och säkerhet, och Humanitärt stöd.

Jämställdhet

Världen har blivit mer jämställd under senare år, om än marginellt. Andelen kvinnor i världens parlament har ökat och allt fler flickor börjar i skolan. Men samtidigt är utmaningarna många. Ett allvarligt hot mot flickor och kvinnor är det ökande antalet väpnade konflikter. En tydlig trend under 2016 var också att allt fler som engagerar sig för kvinnors rättigheter blivit utsatta för hot och våld.

Jämställdhet är inte bara en mänsklig rättighet utan även en förutsättning för minskad fattigdom och utveckling – och ska därför genomsyra allt utvecklingssamarbete. Under 2016 hade 73 procent av Sidas samlade bistånd jämställdhet som delsyfte och 17 procent som huvudsyfte.

Inom jämställdhetsområdet arbetar Sida bland annat med att främja kvinnors politiska inflytande, ekonomiska egenmakt och rätt till utbildning och att värna kvinnors rätt till skydd och frihet från våld. Vi stödjer även insatser som arbetar med män och pojkar för jämställdhet och verkar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Exempel: Jämställdhet

 • Sydsudan: Sida bidrog till att över 25 000 förlossningar utfördes av utbildad personal.

 • Somalia: Stöd till arbetet med att bryta traditionen av könsstympningen bland kvinnor.

 • Etiopien: Stöd till banker som lånar ut pengar till kvinnliga entreprenörer och hjälper till med både affärsidé och affärsplan.

Miljö och klimat

2016 blev det varmaste året sedan mätningarna startade på 1800-talet, det arktiska istäcket krymper och mängden plast i våra hav ökar. Det hotar inte bara miljön utan också levnadsvillkoren för alla oss som lever på jorden. Människor som lever i fattigdom är extra sårbara för miljöförstöring och klimatförändringar.

Samtidigt är världssamfundets ansträngningar större än någonsin – vilket klimatavtalet från COP21 och klimatfrågans centrala roll i de Globala målen för hållbar utveckling är bevis på. En av Sidas viktigaste uppgifter är att bidra till en utveckling som minskar negativ miljöpåverkan – men som även stärker människors och samhällens möjlighet att anpassa sig till redan pågående klimatförändringar.

Sida stödjer bland annat insatser för hållbart jordbruk och vattenanvändning, upprättandet av klimatfonder och att öka tillgången till hållbar energi. Ett exempel på det sistnämnda är satsningen Power Africa som ger människor tillgång till hållbar el och därmed bidrar till att minska fattigdom.

Exempel: Miljö och klimat

 • Bolivia: Installation av 20 000 nya anslutningar till konventionella sanitetssystem och 3 400 anslutningar till klimatanpassade sanitetssystem.

 • Sydafrika: 285 skolor är numera självförsörjande på grönsaker.

 • Moçambique: Ett av de länder där initiativet Power Africa ska fördubbla antalet människor med tillgång till el de närmaste tio åren.

Fred och säkerhet

Antalet väpnade konflikter ökar – under 2016 befann sig en betydande del av Sidas samarbetsländer i eller i följderna av en konflikt. Till dessa hör Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Mali, Palestina, Somalia, Sudan, Sydsudan och Syrien – som alla hör till Sidas tio största biståndsmottagare.

Ungefär en tredjedel av Sidas insatser har konflikthantering, fred och säkerhet som huvud- eller delsyfte. Sida stödjer fredsbyggande insatser i länder med väpnade konflikter och förebyggande program som hindrar konflikter från att trappas upp eller att bli våldsamma. Att stödja kvinnorättsorganisationer och att inkludera kvinnor i fredsprocesser och fredsbyggande är prioriterade områden i det svenska biståndet enligt agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Exempel: Fred och säkerhet

 • Guatemala: Stöd till rättsprocesserna mot de som var ansvariga för övergreppen under den väpnade konflikten.

 • Afghanistan: Stöd till utvecklingsprogram inom utbildning, jordbruk, hälsa, statlig administration och infrastruktur.

 • Somalia: Stöd till organisationer som hjälper klaner att förhandla fram fredliga lösningar på lokala markkonflikter.

Humanitärt stöd

Det ökade antalet konflikter i världen har lett till att behovet av humanitärt stöd är större än någonsin. Antalet människor som är beroende av humanitärt stöd har fördubblats sedan 2012 och uppgår nu till 130 miljoner människor.

Målet med det humanitära biståndet är att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdigheten för människor som drabbas av konflikter, naturkatastrofer och andra allvarliga kriser. Sida arbetar aktivt för att stärka samspelet mellan humanitärt stöd och det mer långsiktiga utvecklingssamarbetet – för att skapa förutsättningar för människor och samhällen att kunna skydda sig mot, och återhämta sig ifrån, kriser och katastrofer.

Med ett humanitärt bistånd på 6,5 miljarder kronor var Sverige världens åttonde största bilaterala givare efter bland andra USA, Tyskland och Storbritannien.

Exempel: Humanitärt stöd

 • Centralafrikanska republiken: Skydd av barn som riskerar att utnyttjas sexuellt eller rekryteras som barnsoldater.

 • Syrien: Livräddande insatser och skydd för människor som drabbats av inbördeskriget. Kontantbaserat stöd till 500 000 flyktingar och andra krisdrabbade människor.

 • Etiopien: Insatser som säkrar tillgången till mat för de många människor som drabbats av den svåra torkan.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />