nyhet

Agenda 2030 och det svenska utvecklingssamarbetet

Uppdaterad: 12 september 2016

De Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 är mycket närvarande i det svenska utvecklingssamarbetet genom Sida. I en skrivelse som lämnats in till regeringen visar analysen att Sidas arbete i någon mån har inverkan på alla de sjutton Globala målen för hållbar utveckling.

I skrivelsen som lämnades in till regeringen 31 augusti 2016 har Sida bedömt hur verksamheten förhåller sig till de Globala målen för hållbar utveckling. Analysen visar att verksamheten i många fall är tillräcklig, men pekar också på att det finns skäl att stärka arbetet i förhållande till några mål och delmål.

– Huvudfokus för verksamheten ligger internationellt. Genom att finansiera insatser och bedriva såväl metodutvecklings- som påverkansarbete, samt bidra med expertstöd till regeringen, har myndighetens en stor inverkan på ungefär hälften av målen, förklarar Erik Ringborg, rådgivare, på Sida.

En av styrkorna med de Globala målen är att de är hopflätade och stärker varandra. Genom att tillämpa de fem perspektiven i det svenska utvecklingssamarbetet visar analysen att Sida redan är väl rustad att ta sig an Agenda 2030. Skrivelsen visar bland annat att det svenska utvecklingssamarbetet i många fall går längre än vad målen anger, exempelvis inom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

– Utan jämställdhet når vi inte något av målen. För att kunna utrota fattigdom och främja hållbar utveckling är jämställdhetsperspektivet en förutsättning inom alla områden. Kvinnor och män, pojkar och flickor berörs av samtliga 17 mål, som i sig hänger samman. Principen om såväl riktat arbete för jämställdhet som att allt samarbete måste ta hänsyn till jämställdhet är därför grundläggande och självklart för Sida, förklarar Erik Ringborg.

Med fokus på målen

Analysen visar att vissa mål återfinns i ett stort antal av de strategier som styr Sidas verksamhet, exempelvis mål 1, 5, 13, 16 och 17. Övriga mål är även de representerade men inte i samma utsträckning. Agendans princip om att ingen ska lämnas utanför – leave no one behind – innebär ett helhetsgrepp i synen på fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, och ställer därmed krav på Sida att leverera ett effektivt och fattigdomsfokuserat bistånd.

Genom att ytterligare stärka arbetet med jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och tillväxt, jämlikhet, miljö och klimat samt partnerskap bedömer Sida i skrivelsen att myndigheten kan bidra ytterligare till genomförandet av Agenda 2030. Vidare blir Sveriges internationella röst än starkare inom några tydliga områden där det svenska mervärdet är särskilt stort.

I Sveriges bidrag till genomförandet av Agenda 2030 blir flera myndigheters arbete med de Globala målen, på både internationell och nationell nivå, viktigt – och det är fler myndigheter än Sida som arbetar med Agenda 2030. Ett exempel på detta är Myndighetsforum där grunden har lagts för flertalet gemensamma projekt som svenska myndigheter utför med samarbetspartners i andra länder.  

– Engagemanget för Agenda 2030 är stort både på myndigheten och i våra samarbetsländer. Vi ser också ett stort intresse hos näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer, vilket är mycket positivt då Agenda 2030 kräver en gemensam ansträngning, säger Erik Ringborg.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />