Nyhet

Korruption i Zambia uppmärksammas av SVT:s Uppdrag Granskning

Uppdaterad: 27 oktober 2016

I Uppdrag Granskning som sänds på onsdag den 26 oktober i Sveriges Television granskas ett korruptionsfall av svenskt bistånd i Zambia. Ledningen för jordbrukarorganisationen ZNFU, The Zambian National Farmers Union, har inte hanterat de pengar man fått från bland andra Sida på det sätt som man avtalat om.

Sida har gett stöd till ZNFU, Zambian National Farmers Union, sedan 2009. Stödet ges tillsammans i en givargrupp som består av Sverige, Finland och organisationen We Effect och syftet är att bygga upp en stark gemensam jordbruksorgansation som ska stödja småbönder att öka sin produktion och sina möjligheter att sälja sina varor. ZNFU är i dag Zambias största medlemsorganisation för drygt 78 000 bönder.

Hösten 2015 gjordes en revision där brister i organisationens redovisning upptäcktes, och samtidigt fick Finlands ambassad ett anonymt tips från en visselblåsare om att ZNFU använt biståndsmedel till annat än man avtalat om. Detta ledde till att den svenska ambassaden i Lusaka tillsammans med de andra givarna gav en lokal revisionsbyrå i uppdrag att göra en särskild granskning av organisationen för att följa upp om biståndsmedel använts felaktigt.

Efter denna granskning stärktes misstankarna mot ZNFU. Alla betalningar till organisationen frystes och man krävde att verksamheten skulle begränsas till ett minimum, och den internationella revisionsbyrån KPMG fick i uppdrag att göra en fördjupad revision. KPMGs revision blev klar i augusti och visar bland annat att medel har använts felaktigt, att en person i ledningen fått högre ersättning än vad givarna godkänt och att trädgårdsarbete gjorts i anslutning till hans privata bostad. Enligt KPMGs rapport rör det sig om att sammanlagt 16-17 miljoner svenska kronor har hanterats felaktigt. Av det beloppet uppskattas att cirka 25 procent rör Sidastöd som har förmedlats via den svenska ambassaden. Ytterligare drygt 200 000 kronor av de felaktigt hanterade pengarna är Sidamedel som har förmedlats via We Effect.

Givarna har i ett första skede begärt tillbaka ungefär 4 miljoner kronor av detta belopp för utgifter vi anser har gynnat en enskild person. Ytterligare återkrav kommer att ställas.

Ärendet utreds också av den zambiska myndigheten Drug Enforcement Commission, DEC, som hanterar misstänkta ekobrott som till exempel pengatvätt.

ZNFU har bidragit till ett mer hållbart och effektivt jordbruk i Zambia, vilket varit viktigt för att öka tillgången till mat i ett land där 4 av 10 barn lider av näringsbrist. Under den tid Sverige gett stöd till organisationen har medlemstalen ökat från runt 10 000 till närmare 80 000, medlemmarna har ökat sin produktion av majs med över 20 procent och sina inkomster med i snitt över 50 procent, antalet kvinnor i beslutande ställning inom organisationen har ökat fler av dess medlemmar arbetar med uthålliga jordbruksmetoder. Svenska ambassaden har ett avtal om stöd till ZNFU 2014-2017 på 47,5 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor betalats ut. Ambassaden gav tidigare ett kärnstöd till ZNFU under åren 2009-2013 på 21,8 miljoner kronor.

ZNFU har förekommit i en tidigare korruptionsutredning under 2013, på lokal nivå inom organisationen. Utredningen visade att fem personer varit inblandade; två anhölls för stöld och fallet gick upp i domstol 2013. Sida bedömde att ZNFU vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden, men ställde dock ett antal krav som skulle uppfyllas för att vidare utbetalning skulle ske. Dessa krav handlade bl.a. om att anställa kassörer och redovisningsansvariga också på lokal och regional nivå vilket också gjordes.

Frågor och svar

Fråga: Vad är det som har hänt?
Svar: Sida har tillsammans med finska ambassaden och organisationen We Effect gett stöd till den zambiska jordbruksorganisationen ZNFU, The Zambian National Farmers Union för att de ska hjälpa småbönder att öka sin produktion och sina möjligheter att sälja sina varor. Mycket av det har realiserats. ZNFU har ökat sitt medlemsantal till närmare 80 000, de har bedrivit ett framgångsrikt påverkansarbete avseende jordbrukspolitik, deras medlemmar har ökat sin sina inkomster med i snitt över 50 procent, antalet kvinnor i beslutande ställning inom organisationen har ökat fler av dess medlemmar arbetar med uthålliga jordbruksmetoder. Tyvärr har det samtidigt skett korruption och vi uppskattar att närmare 16-17 miljoner kronor använts för annat än vad givargruppen och ZNFU kommit överens om.

Fråga: Hur mycket pengar har försvunnit?
Svar: 
Baserat på KPMGs revision uppskattar givargruppen att minst 16-17 miljoner kronor av givarnas stöd inte har använts i enlighet med gällande avtal. Av detta är ca 25-30 procent svenska medel vilket inkluderar både medel direkt från Sida och en mindre del Sidamedel som har förmedlats via organisationen We Effect.

Fråga: Hur har detta kunnat hända?
Svar: Organisationens chef varit drivande i att använda medlen för egen vinnings skull och att varken internrevision, styrelse eller externa revisionen har upptäckt felen, eller har valt att inte informera oss. Korruption är ett samhällsproblem i Zambia och att arbeta i en sådan miljö innebär en risk för vår verksamhet. Därför arbetar vi målmedvetet för att minska riskerna genom att bland annat kontinuerligt göra uppföljningar och underlätta för sk whistleblowers, alltså enskilda som anonymt kan lämna tips om att stödet inte använts på det sätt som det är avtalat. I det här fallet upptäcktes oegentligheterna i samband med att en revision gjordes av organisationen som visade på misstänkta oegentligheter samtidigt som en whistleblower hörde av sig till givargruppen.

Fråga: Vad har pengarna använts till?
Svar: Revisionen har visat att bland annat att medel har använts till andra saker än vad som är avtalat mellan givarna och ZNFU, att en person i ledningen fått högre ersättning än vad givarna godkänt, samt att trädgårdsarbete gjorts i anslutning till hans privata bostad. Den här personen misstänks ha använt motsvarande fem miljoner för sin egen vinnings skull. Det största beloppet av de felaktigt använda pengarna har ZNFU använt till att bygga ett hus som man skulle använda för kommersiell uthyrning. I och med att detta inte har funnits med i avtalet mellan ZNFU och givarna så anser givarna att även detta belopp är pengar som har använts felaktigt.

Fråga: Vad händer nu?
Svar: Sida inväntar en första återbetalning samt ytterligare rapportering, som behövs för att bland annat avgöra storleken på ytterligare återkrav. Samtidigt pågår en rättsutredning av zambiska myndigheter. Åtal förväntas väckas inom kort genemot tidigare chefen och före detta ordförande för ZNFU.

Fråga: Hur kontrollerar Sida att pengar används på det sätt som de ska?
Svar: Genom kontinuerlig uppföljning av våra insatser arbetar vi för att så tidigt som möjligt upptäcka felaktigheter och vi utreder alla misstankar om korruption eller oegentligheter i våra insatser och verkar för att stödja antikorruptionsarbete i våra samarbetsländer. Sidas förhållningssätt är att alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera vid misstankar om korruption. På Openaid.se kan du läsa om Sidas avslutade korruptionsutredningar.

Fråga: Vad skulle pengarna ha använts till?
Svar: Sida har, tillsammans med de andra givarna, gett så kallat kärnstöd till ZNFU vilket innebär att organisationen har fått ett generellt stöd för sitt arbete med att förbättra villkoren för jordbrukare i Zambia. De pengar som ZNFU inte kan redovisa för hur de har använts var en del av det övergripande stödet.

Fråga: Vad har Sida gjorts efter att det här upptäcktes?
Svar: Vi tillsatte två revisioner som gjorts av två olika revisionsbyråer, samarbetat med zambiska myndigheter, fryst stödet, ställt återkrav med mera. Det innebär att det stöd från Sida på ca 17 miljoner kronor som har frusits inne from årsskiftet 2015/2016 inte kommer att betalas ut. Vi har också kommunicerat externt om vad som har hänt och gått ut med pressmeddelanden både i Zambia och Sverige och vi har hållit en presskonferens i Lusaka.

Fråga: Hur stort återkrav har Sida ställt?
Svar: Det första återkravet från Sida är på 1 380 000 kronor och det kommer att följas av fler.

Fråga: Det finns uppgifter om en politisk koppling, att en del av pengarna som inte har använts i enlighet med avtal istället har hamnat hos politiska partier i Zambia- stämmer det?
Svar: Eftersom vi kände till den misstanken bad vi revisorerna att särskilt titta på om det stämde. Revisorerna hittade inget som styrkte den anklagelsen.

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />