Fem skolbarn i bild med en flicka i förgrunden. Hon håller upp en liten gul skylt som det står "she" på.

Engelsk-lektion pågår i ett syriskt flyktinglägret i Bekaa-dalen i Libanon. Den långvariga konflikten i Syrien betyder att miljontals barn växer upp med våld och krig som sin vardag.

Foto: Alessio Romenzi, © UNICEF

Nyhet

"FN har aldrig behövts lika mycket som i dag"

Uppdaterad: 24 oktober 2016

Den 24 oktober uppmärksammas FN-dagen. Cirka 30 procent av Sveriges totala bistånd går till FN-organ som UNDP, Unicef och WHO och andelen har ökat under det senaste decenniet.
– FN har aldrig behövts lika mycket som i dag, säger Anders Rönquist som är chef för den enhet som samordnar multilaterala frågor på Sida.

Inte sedan FN skapades har världen varit i lika stort behov av att hitta globala lösningar på allt mer komplexa problem, svåra konflikter och omfattande migration.

– FN kan bidra till politiska lösningar eller mildra effekterna av konflikter. Men framför allt kan FN arbeta för långsiktiga lösningar till de underliggande orsakerna, till exempel fattigdom, marginalisering och ungdomsarbetslöshet som också bidrar till ökad grad av våldsam extremism, säger Anders Rönquist.

Sida kan med sitt omfattande stöd till FN nå ut till de mest utsatta människorna, även i länder där Sverige inte har bilateralt utvecklingssamarbete.

Biståndet blir dessutom mer effektivt när givarländerna samverkar via FN och därmed minskar den administrativa bördan på samarbetsländerna. FN:s arbete har dessutom ett tydligt fokus på de frågor som finns med i ländernas egna utvecklingsplaner.

I framtiden förväntas en allt större del av utvecklingsarbetet bedrivas i instabila och svaga länder samt i konfliktmiljöer. FN:s erfarenhet av konflikthantering och fredsbyggande arbete gör att de har kapacitet och organisation för att arbeta även i mycket svåra miljöer.

Sverige aktivt i reformarbetet

Arbetet med att reformera och stärka FN pågår kontinuerligt och där spelar Sverige en aktiv roll. Detta är några av de punkter som Sverige tycker är viktiga i reformprocessen:

  • Att FN når resultat i arbetet med hållbar utveckling och använder sina resurser effektivt.
  • Kärnstöd är viktigt och gör att FN kan planera långsiktigt och strategiskt, och agera snabbt i kriser.
  • Bättre samordning mellan olika FN-organ.
  • Ökad öppenhet, så att det är tydligt hur resurser används och vilka resultat de leder till.
  • Ökat fokus på jämställdhet, miljö/klimat, fredsbevarande och mänskliga rättigheter.

FN har en viktig roll att spela i Syrienkrisen

Den pågående Syrienkrisen ställer höga krav på samordning och där spelar FN en viktig roll. Sida stödjer sedan flera år FN:s humanitära arbete i regionen. Sida är dessutom på väg att starta ett långsiktigt utvecklingssamarbete i både Syrien och grannländerna genom den svenska regionala strategin för Syrienkrisen. Det väntas bidra till att människor ska få bättre motståndskraft mot kriser, öka deras säkerhet och göra dem mindre utsatta för våld. Samarbetet kommer också att främja demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Sedan kriget började har Syrien backat 40 år i utveckling. Kriget har skapat ett oerhört mänskligt lidande inom landet. Det påverkar även grannländerna och miljontals människor på flykt har skapat konkurrens mellan flyktingar och lokalbefolkning. Samtidigt har osäkerheten bidragit till minskad handel och investeringar i regionen.

Både humanitärt stöd och långsiktig utveckling 

FN har tillsammans med värdländernas regeringar tagit fram en regional plan för de insatser som drygt 200 olika aktörer ska prioritera. I planen ingår till exempel FN, Världsbanken och enskilda organisationer i Irak, Libanon, Egypten, Jordanien och Turkiet. Planen innefattar både den humanitära responsen för flyktingar, som leds av UNHCR, och mer utvecklingsinriktade insatser, där UNDP tagit en samordnande roll.

– Syrienkrisen har förändrat det internationella samfundets samarbete i grunden. Vi blev tvungna att se över de metoder som vi traditionellt använder och för första gången har vi kombinerat flyktingresponsen med utvecklingsarbete på längre sikt, säger Gustavo González, som samordnar UNDP:s arbete i regionen, med tonvikt på Syrienkrisen.

Gustavo González välkomnar den svenska strategin för Syrienkrisen som han beskriver som en förebild för andra givare.

– Den har en helhetssyn på krisen och ser lokala partners, försörjning och nya arbetstillfällen som motorn som kan skapa varaktiga lösningar.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />