Nyhet

Forskningssatsning med sikte på de globala målen

Uppdaterad: 3 november 2016

Tio forskningsprojekt får dela på 54 miljoner kronor över en treårsperiod för att ta itu med hur man kan lindra och hantera klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer. Projekten har beviljats i stark konkurrens bland 106 inkomna ansökningar. I varje forskargrupp som beviljas medel deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland. Satsningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Sida och Formas.

Satsningen ska stärka den svenska forskningen inom hållbarhet och resiliens* med särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Forskningsprojekten handlar bland annat om hållbar livsmedelsproduktion, sanitet och återvinning. En av forskargrupperna ska till exempel titta på om klimatförändringar och osäker matförsörjning kan leda till väpnade konflikter.

– En hållbar samhällsutveckling kräver en stabil och växande kunskapsbas. Den forskning som stöds genom denna gemensamma satsning bidrar med viktig kunskap för att uppnå flera av de globala mål för hållbar utveckling som FN ställt upp inom Agenda 2030, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Satsningen ska också stärka unga forskare, därför finns minst en yngre forskare vid ett svenskt lärosäte med i alla forskargrupperna som beviljas medel.

Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Formas forskningsanslag.

* Resiliens är ett systems förmåga att stå emot och återhämta sig från störningar.

De beviljade projekten (huvudsökande) är:

  • Hanne Fjelde, Uppsala universitet, 5 386 000 miljoner kronor Klimatförändringar, matosäkerhet och väpnad konflikt
  • Anders Hansson, Linköpings universitet, 5 226 000 miljoner kronor Motstridiga ambitioner för användning av biomassa – Sverige, Tanzania och världen
  • Paul Lane, Uppsala universitet, 5 618 000 miljoner kronor Klimatförändringar: anpassning och resiliens Stefano Manzoni, Stockholms universitet, 5 344 000 miljoner kronor Balans mellan ekosystemtjänster och vattenanvändning för hållbar risproduktion
  • Jennifer McConville, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 133 000 miljoner kronor Anpassning och innovation i sanitetsplanering: En undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem
  • Lennart Olsson, Lunds universitet, 5 585 000 miljoner kronor Utveckling och upptag av multifunktionella perenna odlingssystem för ökad hållbarhet och resiliens
  • Johannes Rousk, Lunds universitet, 5 521 000 miljoner kronor Markmikroorganismernas uthållighet och resiliens mot klimatförändrings-inducerad torka i Etiopien
  • Benjamin Smith, Lunds universitet, 5 185 000 miljoner kronor Skogsrestaurering och effekter på vattenresurser för smart jordbruk: en fallstudie av Kambodja (FRAWASA)
  • Anna Tompsett, Stockholms universitet, 5 616 000 miljoner kronor Översvämningsskydd i slumområden – lokalt anpassningsarbete i Kibera, Nairobi Maria José Zapata Campos, Göteborgs universitet, 5 386 000 miljoner kronor Gräsrotsmotstånd tacklar klimatförändring, miljöproblem och fattigdom i återvinnande nätverk

För mer information, kontakta:

Dan Wilhelmsson, koordinator för utvecklingsforskning,Vetenskapsrådet, 072-979 7771, dan.wilhelmsson@vr.se Lisa Román, forskningssekreterare, Sida, 072-1457996, lisa.roman@sida.se Johanna van Schaik Dernfalk, chef för enheten för Miljö och Areella näringar, Formas, 070-626 40 21, johanna.dernfalk@formas.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />