Det är trångt i plåtskjulet i Addis Abeba där kvinnorna driver sitt tvätteri. Stöd genom en svensk enskild organisation har gjort företaget möjligt.

Det är trångt i plåtskjulet i Addis Abeba där kvinnorna driver sitt tvätteri. Stöd genom en svensk enskild organisation och Sida har gjort det möjligt för kvinnorna och deras kollegor att starta ett tvätteri.

Foto: Per-Ulf Nilsson

nyhet

Strategier styr Sveriges bistånd

Uppdaterad: 17 juli 2016

Under sommaren släpps ett antal nya strategier som ligger till grund för Sidas och Sveriges utvecklingssamarbete med partners på olika platser i världen.

I början av juni släpptes strategin för informations- och kommunikationsverksamhet och för organisationer i det civila samhället 2016-2022, i början av juli släpptes strategin för det regionala samarbetet i Afrika söder om Sahara och senare under sommaren släpps strategien för det regionala samarbetet i Asien.

Sidas val av biståndsinsatser utgår från var vi kan göra mest nytta i förhållande till landets egna möjligheter, vad andra givare gör i landet samt den svenska regeringens prioriteringar. Vilka länder vi ska bedriva utvecklingssamarbete med, och vilka ämnesområdenvi särskilt ska fokusera på är politiska beslut som fattas av den svenska regeringen. Regeringen beslutar om de strategier som styr Sidas arbete med utvecklingssamarbetet. Strategierna gäller för ett land, för en region eller också är de inriktade på ett särskilt verksamhetsområde och gäller globalt.

– För oss på fältet innebär en ny strategi två saker. För det första att vi återigen kan arbeta normalt, med god framförhållning och på säker grund. För det andra, att vi har ett femårigt ramverk som ger oss vägledning och hjälper oss att prioritera. Med ett beslut om en ny strategi har vi äntligen fast mark för mer långsiktiga beslut, förklarar Pierre Frühling, tf chef för regionala sektionen på den svenska ambassaden i Etiopien.

Utgångspunkten för svenskt bistånd är att det är samarbetsländernas regeringar som har huvudansvaret för att driva utvecklingen i sina länder. För att göra detta upprättar de flesta länder egna strategier för ekonomisk och social utveckling och fattigdomsbekämpning. Dessa strategier blir sedan utgångspunkt när det svenska stödet till landet ska utformas. I arbetet med insatserna ingår att välja rätt biståndsform, till exempel, programstöd eller projektstöd, samt val av samarbetspartners.

I resultatstrategierna ska regeringen vara tydlig med vilka resultat den verksamhet som Sverige helt eller delvis finansierar förväntas bidra till. De förväntade resultaten som anges i resultatstrategierna ska kunna följas upp och analyseras. Detta är av central betydelse för att slutsatser och lärdomar ska kunna dras inför framtida beslut. Sverige ska även verka för att samarbetspartner tillämpar ett resultatbaserat arbetssätt i sin verksamhet.

– Strategins mål att öka samordningen mellan det bilaterala och det regionala svenska biståndet är en mycket angelägen uppgift. Det regionala utan nationell förankring förblir ganska begränsat och ibland ett luftslott av goda ambitioner. Det nationella utan regional draghjälp förblir begränsat till enbart ett land. Att få till konkret samordning för synergier och bättre effektivitet av våra skattemedel är en angelägen uppgift och vi är glada att strategin ger oss stöd för detta arbete, berättar Pierre Frühling.

Fokus på människan

I framtagandet, utformningen, genomförandet och uppföljningen av resultatstrategier används ett rättighetsperspektiv med fokus på den fattiga människans perspektiv. Detta innebär att den enskilde individens frihet och mänskliga rättigheter är i centrum samt att fattiga människors rättigheter, behov, förutsättningar, intressen och prioriteringar ska vara viktiga utgångspunkter i regeringens strävanden att nå övergripande biståndspolitiska mål. Kunskap ska inhämtas om vilka problem, behov och prioriteringar som de människor som det svenska biståndet riktar sig till har. Denna kunskap kan till exempel erhållas genom fältbesök och analys av befintlig information från forskning, utvärdering eller genom inhämtning av information från lokala organisationer.

Styrande principer

Det svenska utvecklingssamarbetet styrs av Politik för global utveckling (PGU), regeringens biståndspolitiskta policyramverk och tre tematiska prioriteringar. PGU beskriver hur olika politikområden ska samverka för en positiv utveckling i världen och plattformen lyfter fram det övergripande målet om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, med en tydlig syn på människor som aktörer som själva kan påverka sin utveckling.  De tre tematiska prioriteringarna, demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen, ska genomsyra det svenska biståndets inriktning och samtliga insatser ska relatera till dem.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />