Norra Laos: kvinnor köar i en klinik i väntan på assisterad insättning av P-stavar.

Kvinnor köar i en klinik i Laos i väntan på assisterad insättning av P-stavar.

Foto: Susanne Lokrantz

nyhet

Moderna preventivmedel fortsatt tillgängliga efter avslutat samarbete

Uppdaterad: 26 januari 2016

Sedan 2013 har Sida samarbetat med läkemedelsföretagen Bayer och MSD, ett par andra givarländer och aktörer som Bill and Melinda Gates Foundation för att kunna erbjuda billiga och moderna preventivmedel för kvinnor i låginkomstländer. Nu är det klart att företagen fortsätter att erbjuda sina produkter till ett lägre pris för att kvinnor i några av världens fattigaste länder ska få tillgång till moderna preventivmedel.

Fortfarande saknar miljoner kvinnor i låginkomstländer tillgång till moderna och billiga preventivmedel, trots att de vill undvika oönskade graviditeter. En av anledningarna är att det är svårt för läkemedelsföretagen att etablera sig på nya marknader med låg köpkraft och begränsad sjukvård.

Sida har, tillsammans med åtta andra aktörer, åtagit sig att garantera att bolagen får sålt minst 40 miljoner P-stavar så att de kan öka, och effektivisera sin produktion samt etablera sig på de nya marknaderna. I gengäld har företagen halverat priset på sina P-stavar för kvinnor i låginkomstländerna. Detta har i sin tur lett till stora besparingar i globala hälsokostnader då merparten av P-stavarna köps upp och distribueras gratis till de fattigaste kvinnorna.

Sida har hittills ställt ut en garanti på totalt 450 miljoner kronor till läkemedelsföretagen för att täcka eventuella förluster i deras etablering på de nya marknaderna. Hittills har dock volymerna uppnåtts, vilket inneburit att Sida inte har behövt betala ut några faktiska pengar under garantin. Garantin löper ut 2018. Före jul annonserade företagen att de förlänger sitt åtagande med att fortsätta att erbjuda sina preventivmedelsprodukter till de åtta fattigaste länderna inom programmet i ytterligare fem år efter att garantierna från Sida och de andra samarbetspartners löpt ut.

Att de båda läkemedelsföretagen bestämt sig att fortsätta erbjuda sina produkter till halva priset i låginkomstländerna även efter att garantin har löpt ut visar hur effektivt programmet har varit. Sidas ursprungliga volymgaranti på 450 miljoner kronor, pengar som alltså inte behövt betalas ut, beräknas medverkat till att skapa ett värde på 380 miljoner dollar i form av prishalveringen av P-stavarna i låginkomstländerna under programtiden. Detta värde kommer nu att öka ytterligare när leverantörerna förlänger sina åtaganden.

Köpgarantier ett effektivt verktyg

Köp- och volymgarantier är en relativt ny metod inom utvecklingssamarbetet som har visat sig vara ett effektivt sätt att snabbt ge tillgång till moderna och långverkande preventivmedel för kvinnor i de fattigaste länderna. Programmet med läkemedelsföretagen, the Implant Access Program, har varit en framgång på flera plan. De årliga produktionsvolymerna har nåtts enligt plan och de ökade försäljningsvolymerna har i sin tur medfört mer effektiva distributionsnätverk och mer stabil tillgång av preventivmedel i de utvalda länderna.  

Genom att välja att använda moderna preventivmedel för familjeplanering undviker kvinnor att utsättas för osäkra aborter eller andra hälsorisker kopplat till graviditet. De kan skapa bättre jobbutsikter genom att till exempel fullfölja sina studier. Det blir också enklare att planera för sina egna eller familjens ekonomiska resurser. Ur ett familjeplaneringsperspektiv är moderna preventivmedel såsom P-stavar att föredra eftersom de har en långtidsverkan på upp till 5 år. Alla kvinnor skall erbjudas rådgivning i samband med att P-staven appliceras.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />