Exempel på resultat från Sida på det humanitära området

Exempel på resultat från Sida på det humanitära området.

Foto: Sida

nyhet

Utvärdering av Sidas humanitära stöd

Uppdaterad: 4 april 2016

Den humanitära strategin beskriver Sveriges övergripande mål för humanitärt bistånd. En nyligen presenterad utvärdering av det humanitära stödet genom Sida har gått igenom i vilken utsträckning dessa mål har uppnåtts under perioden 2011-2014.

På ett flertal områden har Sida tydligt effektiviserat arbetet och är därmed en av världens främsta givare. Utvärderingen konstaterar bland annat att strategin återspeglar de så kallade Good Humanitarian Donors-principerna och att Sida uppnått resultat inom alla mål i strategin.

– Jag ser denna utvärderingsrapport som en viktig kvittens på de senaste tre årens omfattande arbete att inom Sida utveckla den humanitära verksamheten, vilket skett inom en rad olika områden som rapporten också belyser, och som utförts i enlighet med regeringens humanitära strategi för Sida. Det är självklart mycket glädjande att Sida idag anses tillhöra några av de ledande humanitära givarna i världen, men det är också ett budskap som förpliktigar inför framtiden,  säger Peter Lundberg, enhetschef för Humanitära enheten på Sida.

Framgångar och framtida arbete

En av Sidas viktigaste insatser under perioden var införandet av en behovsbaserad allokeringsmodell. Enligt utvärderingen har Sida, som styrs av en fast budget, hittat en balans mellan att dela ut medel baserat på ett antal objektiva indikatorer i början av året och därefter upprätthålla tillräckliga resurser (så kallad humanitär reserv) för att agera vid nya eller försämrade nödsituationer under resten av året. De utmaningar som partners har identifierat har främst varit administrativa.

Sida arbetar aktivt med humanitär samordning, både när det gäller att tillhandahålla finansiering och att förstärka det humanitära arbetet på global och på nationell nivå. Detta genom ett aktivt deltagande i arbetet med humanitära organisationer (FN såsom NGOer) samt med andra givare. De två fallstudier som genomförts för utvärderingen visade på att Sida tillför värde till humanitära insatser på fält främst genom att vara en principfast givare och för den flexibilitet som finns i finansieringen. Sida har ett nära och öppet samarbete med sina partners och är uppskattad för sin förståelse av hur det humanitära arbetet fungerar i fält. Hängivelsen och engagemanget från Sidas personal att leverera bästa möjliga stöd är enligt utvärderingen mycket uppskattat. Några av de tillfrågade partners som intervjuats inför utvärderingen föreslog hur Sida kan gå från fokus på projekt till övergripande diskussioner gällande landprogram.

Ökat deltagande av den drabbade befolkningen

När det behövs så fokuserar Sida stödet till så kallade hard-to-reach areas och till de mest utsatta. Det är till stor hjälp att Sidas personal kan ta del av mottagarnas perspektiv direkt, och även bedöma effekten av samarbetet när de är i fält samt när de besöker partnerprojekt.

Sidas humanitära analysarbete bygger mycket på det egna uppföljningsarbete i fält där det pågående humanitära arbetet utvärderas löpande i samarbete med bl.a. berörda ambassader. År 2015 gjorde Sidas humanitära personal i Stockholm ett drygt 80-tal uppföljningsresor till 35 krisområden i världen, och den humanitära enheten har i större utsträckning än någonsin rest till svårtillgängliga kontexter där ofta få eller inga andra givare rest som till exempel; Tharparkar, Wasiristan och Khyber-områdena i Pakistan, LAC-distrikten i västra Chad och Magaria i Sinder-provinsen i Niger samt till frontavsnitten i östra Ukraina för att bara nämna några exempel.

Ett nytänkande som även bidragit till effektivitetshöjning är det kontantbaserat bistånd som betalas ut genom samarbetspartners. Här menar utvärderingen att det finns potential för än större stöd genom dessa kontantbaserade kanaler. Här kan Sida enligt utvärderaren till exempel överväga hur investeringar i metodutveckling, systemförstärkning och innovationer (såsom inom ämnet kontantbaserat stöd) ge bättre resultat för den drabbade befolkningen.

Allt bistånd, inte minst det humanitära, förutsätter en grundlig omvärldsanalys för att säkerställa bästa möjliga kombination av insatser i den rådande situationen. Utvärderingen berömmer de humanitära analyserna som görs årligen i syfte att identifiera bäst lämpade kanaler/organisationer i varje specifik kris. Utvärderingen föreslår att Sida bygger vidare på de delar i analyserna, som i synnerhet fokuserar på lärdomar från föregående år.

Slutligen ger utvärderingen beröm till Sidas humanitära personals kunskap och engagemang inom den humanitära verksamheten:

This evaluation has demonstrated that Sida is a leading humanitarian donor, not just in terms of financial resources but also in implementing the GHD principles and strengthening the humanitarian system. The fact that Sida has achieved this with far less human resources than the other leading donors is a tribute to the quality of its humanitarian staff.”

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />