Ett 20-tal människor sitter i en stor ring på en gräsmatta, en tjej står i mitten. Deltagarna gör tecken med händerna.

Foto: We Effect

nyhet

Sida lanserar metodstöd för jämställdhet och rättighets-perspektivet i utvecklingssamarbetet

Uppdaterad: 11 november 2015

Sida har utvecklat två nya metodstöd - Gender Tool Box och Human Rights Based Approach - som kan ge vägledning till Sidas arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Metodstöden togs fram för Sidas medarbetare men kan användas av alla aktörer i arbetet med att integrera jämställdhet och rättighetsperspektivet i det internationella utvecklingssamarbetet. Därför finns nu metodstöden tillgängliga på Sidas hemsida och i publikationsdatabasen. Metodstöden ger vägledning och praktiska exempel på hur jämställdhet och rättighetsperspektivet kan integreras i planering, genomförande och uppföljning av program och i dialogen med Sidas samarbetsparter.

-Sidas nya metodstöd syftar i första hand till att ge information, verktyg och inspiration att integrera och tillämpa rättighetsperspektivet i arbetet, säger Marie Ottosson, chef för avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd.

Gender Tool Box, GTB

Jämställdhet har länge varit prioriterat i svenskt utvecklingssamarbete. Med de nya globala målen, där jämställdhet har ett eget mål och finns integrerat i andra, finns kraftfulla redskap för en global kraftsamling. Den feministiska utrikespolitiken och riktlinjerna för det nya ramverket för utvecklingssamarbete visar att Sverige har mycket höga ambitioner.

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter att forma sina liv och bidra till samhället. Det är både ett mål och ett medel, dvs. en rättighet och en nödvändig förutsättning för att minska fattigdom. Jämställdhetsarbetet syftar till att stärka kvinnors och flickors politiska deltagande och inflytande, ekonomiska egenmakt, sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, utbildning och säkerhet inklusive frihet från våld. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att också arbeta med män och pojkar.

Gender Tool Box ger stöd i genomförandet av utvecklingssamarbete för jämställdhet. Den innehåller Tools som ger råd i det praktiska arbetet, Briefs som introducerar områden av särskild relevans, och Thematic Overviews som går djupare in i några prioriterade områden.

Human Rights Based Approach, HRBA

Rättighetsperspektivet slås fast i Sveriges Politik för Global Utveckling och Biståndspolitisk Plattform. Det utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de konventioner som har antagits och är en central utgångspunkt för utvecklingssamarbetet.

Tillämpningen av perspektivet sker främst genom de fyra principerna om icke-diskriminering, deltagande, öppenhet och insyn samt ansvarsutkrävande/tagande. Perspektivet kan bidra till ett aktivt och meningsfullt deltagande samt säkerställa inkludering av personer som är utsatta för diskriminering eller befinner sig i utsatta situationer. Perspektivet ska ge rättighetsbärarna, det vill säga flickor och pojkar, kvinnor och män, egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter och samtidigt bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter. Målet är att möjliggöra för människor att påverka de grundläggande orsakerna till fattigdom och förtryck. 

Sidas metodstöd för integrering av rättighetsperspektivet täcker en rad områden. I metodstödet ingår faktablad och verktyg om tematiska områden, barnets rättigheter och mänskliga rättigheter för HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättning, frågor som prioriteras av den svenska regeringen. Dessa faktablad och verktyg finns för nästan varje land som Sida arbetar i.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />