Mohammed Badaza som är projektkoordinatör för Nile Basin Initiative syns i förgrunden samtalande om något, i bakgrund en flod med en liten damm och fem män som lyssnar på honom.

Mohammed Badaza, projektchef för Nile Basin Initiative, under invigningen av ett bevattningsprojekt i Lukhuna, Uganda. Projektet är en del av Sidas stöd till Nilen-initiativet. Runt 500 personer gynnas av det genom produktion av inkomstbringande grödor.

Foto: Maria Vink, Sida

Nyhet

22 mars: Världsvattendagen

Uppdaterad: 20 mars 2015

Världens vattenresurser är begränsade och i många fall delas de mellan flera länder. Därför stödjer Sida regionala samarbeten kring vattenfrågor, bland annat det så kallade Nilen-initiativet.

En stor del av världens vattendrag delas av två eller flera länder och inte sällan uppstår konflikter kring hur resurserna ska fördelas. Att olika länder samarbetar kring användningen av vattenresurser är därför en viktig del i arbetet med att lösa konflikter och bidra till en hållbar utveckling.

Ett exempel på detta är Nilen-initiativet (Nile Basin Initiativ) som Sida stött sedan 2003. Nilen-initiativet är ett partnerskap mellan Nilens strandstater och syftar till att gemensamt utveckla floden och dra nytta av dess resurser, samtidigt som fred och säkerhet främjas.

Elva länder samsas

Nilen och dess avrinningsområden delas av elva länder med olika hydrologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Egypten är helt beroende av Nilen för sin vattenanvändning och jordbruksproduktion, medan länderna längre söderut (uppströms) vill kunna använda Nilens vatten för att minska den extrema fattigdomen.

Det svenska stödet till Nilen-initiativet omfattar bland annat en förbättrad vattenresurshantering vid tre av flodens avrinningsområden. Nyligen invigdes ett demonstrationsprojekt på gränsen mellan Uganda och Kenya.

– Projektet är viktigt därför att det involverar den lokala befolkningen i arbetet med att skydda de gemensamma vattenresurserna, samtidigt som det ger dem möjlighet att öka sina inkomster, säger Maria Vink som arbetar med vattenfrågor på svenska ambassaden i Kenya.

För femton år sedan hade Nilen-länderna i princip inget samarbete kring floden.Idag träffas länderna regelbundet för att diskutera allt från kraftverksdammar till bevattning av jordbruksmark och investeringar för att skydda vattenresursen mot föroreningar.

– Samarbete krävs för att länderna ska kunna fatta gemensamma beslut om t ex nya infrastrukturprojekt som påverkar alla länder som delar en flod. Samarbete har lett till ökat förtroende och minskad maktobalans mellan länderna i och med att alla har tillgång till samma information och kunskap, fortsätter Maria Vink.

Vatten viktigt för Millenniemålen

Vatten och vattenresurser är också viktiga för de så kallade Millenniemålen som antogs år 2000. Den 20:e mars ordnar Sida, SIWI, UNDP och WaterAid ett seminarium inför världsvattendagen.

– Vattensektorn är en viktig del i vårt samarbete med många länder och av Sidas totala budget gick under 2014 ca 5 procent till vattenfrågor. Ungefär 70 procent av våra pengar inom området går till sanitet och hygien.Trots att arbetet med Millenniemålen varit framgångsrikt har det delmål som handlade om sanitet och hygien bara delvis uppnåtts, säger Ana Gren som är ämnesföreträdare för vatten- och sanitetsfrågor på Sida.

Inom området vatten, sanitet och hygien (kallas ofta WASH) går huvuddelen av medlen genom organisationer som UNICEF, Världsbanken och Wateraid.

Ett annat område är hur vatten kan generera hållbar energi. Bristen på el är ett stort hinder för ekonomisk utveckling i flera av de länder som ligger längs Nilen. Idag har bara fyra procent av Burundis befolkning tillgång till el, medan sifforna för Rwanda och Tanzania är något bättre med 13, respektive och 15 procent. En viktig del i Nilen-samarbetet har därför varit att förbereda investeringarna i vattenkraft och eldistribution.

Under 2015 kommer byggandet av vattenkraftverket i Rusumo-fallen på gränsen mellan Rwanda, Tanzania och Burundi att påbörjas och när det är klart kommer närmare en miljon människor i de tre länderna att tillgång till miljövänlig el.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />