HDR Report 2015

Foto: UNDP

nyhet

Rapport om den mänskliga utvecklingen sätter fokus på arbete

Uppdaterad: 23 december 2015

Temat för årets rapport från UNDP om mänsklig utveckling, Human Development Report (HDR), är kopplingen mellan arbete och mänsklig utveckling. Rapporten tillämpar en bred definition av arbete vilket inkluderar båda betalt och oavlönat arbete, frivilligt arbete och kreativt arbete.

Vid den svenska lanseringen av rapporten vid Utrikesdepartementet den 15 december, 2015 framhöll biståndsminister Isabella Lövin vikten av anständigt arbete för mänsklig utveckling:

 - Möjligheten till deltagande på arbetsmarknaden med anständiga villkor, är en grundläggande förutsättning för kvinnors och mäns frihet och möjlighet att fullt ut använda sina förmågor och resurser, förverkliga sina idéer och skapa välstånd. Sysselsättning kan utgöra en brygga mellan ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning, om den ger människor rättigheter, är produktiv, av kvalitet och ger inkomster som gör att människor kan ta sig ur fattigdom, sade Isabella Lövin.

Arbete leder inte per automatik till mänsklig utveckling. Många arbeten är direkt farliga för mänsklig utveckling, t.ex. barnarbete och hälsofarligt arbete. Utmaningar som bestående fattigdom, ojämlikhet och instabilitet hindrar människor i fattiga länder från att nå ett anständigt arbete.  Globalisering och snabb teknisk utveckling skapar vinnare och förlorare på arbetsmarknaderna världen över. Okvalificerade arbetstagare som inte har möjligt att ta del av teknikens nya möjligheter riskerar att utgöra de stora förlorarna.

Årets HDR är starkt kopplad till de hållbara utvecklingsmålen, framförallt mål 8 om hållbar och inkluderande tillväxt samt anständigt och produktivt arbete. Rapportens fokus på strukturell omvandling och övergången till mer hållbara och anständiga arbeten är även relevant för uppföljningen av det nya klimatavtalet. I rapportens rekommendationer för hur man bör gå vidare med agendan för anständigt arbete framhålls social dialog mellan arbetsmarknadens parter som det främsta medlet för att stärka arbetares rättigheter och bygga social trygghet.

Årets UNDP-rapport är ett välkommet tillskott i den globala debatten kring arbete. Rapporten bidrar särskilt till att lyfta fram frågor som ofta kommer i skymundan, t.ex. lönediskrimineringen av kvinnor och den ojämna fördelningen av oavlönat arbete mellan könen.

En begränsning med rapporten är dess något snäva angreppssätt för anständigt arbete och fokus på etablerade arbetsmarknadsaktörer. I många utvecklingsländer är den formella ekonomin starkt begränsad och huvuddelen av allt arbete utförs i den informella sektorn. I dessa kontexter behövs en bredare ansats till anständigt arbete som inbegriper produktiv anställning och kompetensutveckling som ett medel för att fostra en mer inkluderande tillväxt. Detta bredare tillvägagångssätt är reflekterat i Sidas arbete inom sysselsättningsfrågor, vilket bland annat innefattar:

  • Samarbete med privatsektorn och produktiva sektorer för att skapa arbete och marknader för fattiga
  • Bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad och arbetsförhållanden genom att stödja uppbyggandet avarbetstagarorganisationer och dialog med arbetsgivareorganisationer.  
  • Stöd till kompetensutveckling och yrkesutbildning som ett medel för att stärka fattiga människor anställbarhet

 Ett huvudbudskap från Human Development Report 2015, är att det inte per automatik finns en koppling mellan ett lands nationella inkomst och invånarnas mänskliga utveckling. Chile och Ekvatorialguinea har till exempel liknande nationalinkomst mätt i BNP per capita, men Chile har ett mycket högre värde för den sammansatta indikatorn för Human Development Index (HDI). En fördjupad förståelse av dynamikenmellan ekonomisk och mänsklig utveckling kommer att vara avgörande för att världen ska kunna uppnå Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling.

För att bättre förstå utmaningarna kring fattigdomsminskning och inkluderande tillväxt så arbetar Sida just nu med att utveckla ett analysverktyg för analys av fattigdom och utveckling. HDR 2015 är användbar i detta arbete, särskilt med att synliggöra den komplexa kopplingen mellan mänsklig utveckling, ekonomisk tillväxt och fattigdom.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />