Så ska fler få rätten till sin mark

En stor del av de marker som stater anser sig äga brukas i praktiken av ursprungsfolk och andra lokalbefolkningar, som trots att de i generationer har levt av marken saknar formell äganderätt. De oklara ägarförhållandena leder ofta till utdragna konflikter och hotar lokalbefolkningens försörjning.

Foto: RRI

Nyhet

Så ska fler få rätten till sin mark

Uppdaterad: 3 oktober 2014

Ökad efterfrågan på mat, foder och bränsle har ökat konkurrensen om den odlingsbara marken. Men i många länder är det oklart vem som äger marken och ursprungsfolk och småbönder riskerar att förlora sin försörjning. Nu investerar Sida i en fond med fokus på lokala markrättigheter.

Världens befolkning växer och för att täcka vårt behov av mat måste den globala livsmedelsproduktionen öka med 70 procent fram till år 2050, enligt uppskattningar från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Efterfrågan stiger även på andra markbaserade produkter eller råvaror som bränsle, mineraler och textilfibrer. Därför blir det allt vanligare att stater skaffar sig snabba inkomster genom att hyra ut eller sälja rätten att utnyttja lokal mark till utländska investerare via mångåriga koncessionsavtal.

Men många av de marker som staten anser sig äga brukas i praktiken av ursprungsfolk och andra lokalbefolkningar, som trots att de i generationer har levt av marken saknar formell äganderätt. Detta gäller inte minst skogsmark. De oklara ägarförhållandena leder ofta till utdragna konflikter och hotar lokalbefolkningens försörjning liksom deras sociala och kulturella rättigheter.

Därför stödjer Sida skapandet av en ny global fond med syfte att säkra lokala mark- och naturresursrättigheter bland främst ursprungsfolk och andra befolkningsgrupper i skogens närhet: The International Land and Forest Tenure Facility.

– Bristen på formell rätt att äga och bruka skogsmark påverkar försörjningsmöjligheterna för miljontals människor som är beroende av skogen för sin överlevnad, och det har även medfört omfattande illegal skogsavverkning och avskogning, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.
– Genom att upprätta tydliga och säkra markrättigheter för lokala samhällen möjliggörs en hållbar ekonomisk utveckling samtidigt som effekterna av klimatförändringarna minskas. Det är dessutom en förutsättning för välbehövliga hållbara investeringar.

Huvudman för fonden under etableringsfasen är The Rights and Resources Initiative, som även ansvarar för genomförandet av de första pilotprojekten. Principen är att fonden ska stödja lokala initiativ runt om i världen, och projektägare kommer kunna vara såväl ideella organisationer som statliga myndigheter i länderna. Det kan till exempel handla om att ge byar stöd för att ta fram formella kartor över sina gemensamt ägda marker som de sedan kan använda i dialog med staten. Fonden kan också finansiera projekt för att öka kunskapen hos utsatta grupper om deras rättigheter, eller stödja framtagandet av progressiva lagförslag och föreskrifter om markägande. Man vill också främja affärsmodeller som respekterar lokalbefolkningens rättigheter.

Lokalt markägande ger inte bara människor en tryggare försörjning utan leder också till miljövinster.

– Det har visat sig att de skogsområden som byar eller ursprungsfolk har ansvar för har mindre avskogning än nationalparker och andra marker. En viktig orsak är att när människor har fått sina rättigheter erkända och vet att de kan bruka skogen på sitt sätt, har de även motivation att hålla undan den illegala avverkningen och stoppa timmersmuggling, säger Margareta Nilsson, ansvarig handläggare på Sida för The International Land and Forest Tenure Facility.

Under 1990-talet och åren efter millennieskiftet skedde en snabb utveckling i främst Latinamerika där många ursprungsfolk fick utökade markrättigheter. Där äger eller kontrollerar lokalsamhällen i dag närmare 40 procent av skogsområdena. I Afrika söder om Sahara är andelen dock endast sex procent. De senaste fem åren har den positiva utvecklingen dessutom stannat av i takt med att både livsmedelspriserna och efterfrågan på mark har ökat.

– När värdet på naturresurserna ökar verkar det bli svårare för staten att släppa dem ifrån sig, säger Margareta Nilsson.

The International Land and Forest Tenure Facility

Sida-stöd: Drygt 100 miljoner kronor under perioden 2014-2017. Fondens syfte är bland annat: 

  • Att öka den markareal som ägs av lokalsamhällen.
  • Att stödja ursprungsfolk, lokalsamhällen och kvinnoorganisationer i deras arbete för att upprätthålla och främja sina markrättigheter.
  • Att utöka möjligheterna för hållbara affärsmodeller och skapa bättre villkor för lokala företag.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />