Förbättrad infrastruktur gör det lättare för kvinnor på Liberias landsbygd att kunna sälja sina varor och försörja sig och sina familjer.

Foto: Sida / Anette Widholm Bolme

Tydligare inriktning på biståndet

Uppdaterad: 30 juni 2014

Sverige har nyligen fått sin första biståndsplattform som ska ange inriktningen på svenskt utvecklingssamarbete. Genom beslutet blir principerna och värderingarna för biståndet tydligare, liksom vilka mål och resultat biståndet ska bidra till.

– Sida välkomnar att biståndsplattformen är på plats och vi uppskattar regeringens ambition att öka tydligheten genom färre styrdokument. Vi ser även fram emot att se plattformen vägleda regeringen i arbetet med framtida resultatstrategier, sade Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Den biståndspolitiska plattformen är utgångspunkten för regeringens styrning av det svenska biståndet och den ersätter samtidigt de tio policyer som tidigare varit vägledande för att ta fram resultatstrategier för länder och regioner.

Plattformen lyfter fram det övergripande målet för svenskt bistånd om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, med en tydlig syn på människor som aktörer som själva kan påverka sin utveckling.  Dessutom definieras sex delmål, som alla har lika stor betydelse för att nå målet:

  1. Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck
  2. Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning
  3. Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer
  4. Förbättrad grundläggande hälsa
  5. Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld
  6. Räddade liv och upprätthållen mänsklig värdighet

De tre tematiska prioriteringarna demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt jämställdhet och kvinnors roll för utveckling finns kvar som vägledande principer för svensk biståndspolitik och ska genomsyra samtliga delmål.

Biståndet ska dessutom genomföras med höga krav på resultatfokus, ett aktivt antikorruptionsarbete, en effektiv medelsanvändning och transparenta system för redovisning. Svenskt bistånd ska även präglas av innovation och flexibilitet när det gäller såväl kunskap, metoder och val av samverkanspartners. 

 Regeringen överlämnade skrivelsen till riksdagen den 13 mars.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />