Tjänstemän från Diwaniya-provinsen studerar socialt arbete på Hisingen 2012

Foto: SKL International

Inspirerade partners möttes inför utfasning av Irakbiståndet

Uppdaterad: 24 juni 2014

I december 2014 löper strategin för utvecklingssamarbetet med Irak ut, och Sida har i uppdrag att planera för en ansvarsfull utfasning. Irakenheten bjöd därför nyligen in en stor grupp partners för att dela erfarenheter av de svenska insatserna som bedrivits sedan 2004 och diskutera hur utfasningen bäst ska gå till.

Irak är djupt präglat av decennier av konflikt och diktatur och en hel generation barn har inget minne av hur det är att leva i ett fredligt samhälle. Många givare ville bidra till återuppbyggnad efter kriget 2003 och förhoppningarna var höga om att det kunde gå snabbt. Inom en kort tidsrymd startades därför ett stort antal återuppbyggnadsprojekt. Många av dessa projekt saknade  tillräcklig förankring och bidrog istället till  att korruptionen fick nya mönster och fick större utbredning än någonsin. Sida har sedan 2009  haft det specifika uppdraget att i utvecklingssamarbetet med Irak:

• arbeta konfliktkänsligt
• verka för utveckling för alla grupper i hela landet
• bekämpa korruptionen
• stärka givarsamordningen

Sverige har en lång historia av humanitärt bistånd till Irak. Idag går fortsatt humanitärt stöd till internflyktingar liksom till de syriska flyktingarna som sökt sig till Irak. Den första Irakstrategin kom 2004 och fokuserade på mänskliga rättigheter och infrastruktur. 2009 kom den andra strategin med fortsatt fokus på mänskliga rättigheter som ofta åsidosätts. Utöver det ligger fokus i den andra strategin även på demokratifrågor, statsbyggnad och att skapa förutsättningar för ett privat näringsliv och utrikeshandel.

Svenska samarbetspartners har varit engagerade

Under utvecklingsarbetet med Irak  har Sida samarbetat med flera olika partners som på olika sätt bidragit med kompetens kring samarbetsområdena i strategin och arbetat för en positiv utveckling i landet.

KPMG har utbildat både statliga och privata banker i riskvärdering och riskhantering. Näringslivet i Irak domineras fortfarande av staten men målet har varit att få de lokala bankerna att öka sin utlåning för att få fart på Iraks privatägda näringsliv. Tillsammans med Scania har vi bedrivit utbildning av lastbilstekniker  där 30 procent av de utbildade har varit kvinnor. Utbildningen har varit ett viktigt exempel på hur myndigheterna kan se till att välbehövd yrkesutbildning kommer till stånd, t ex tillsammans med internationella företag och för att både Scania och deras konkurrenter ska kunna anställa fler i sin verksamhet.

Utan att stärka kvinnors ställning i Irak kan inte varken demokratin och freden vinnas. Idag begränsas kvinnors utrymme på många sätt i Irak och många lever i stor utsatthet, inte minst de många änkorna. Under mötet presenterades en utvärdering av Kvinna till Kvinnas arbete som bland annat lyfte fram hur de arbetat med nära kontakt med lokala kvinnororganisationer och stöd i organisationsutveckling under svåra förhållanden. Utvärderingen visade också att partnerorganisationerna gör konkret skillnad för många kvinnor genom att till exempel arrangera kurser i personlig säkerhet för aktivister.

Även arbetet för barns rättigheter diskuterades och hur till exempel Diakonia, som från början arbetade med rent humanitära insatser i landet, först byggde upp lokala civilsamhällesorganisationer för att sedan bidra till att integrera dem i provinsförvaltningens organisation  när situationen stabiliserats. Rädda Barnen arbetar med att skapa opinion och stöd lokalt för ett mer barnvänligt samhälle liksom med skydd av barn och barns mänskliga rättigheter. Det betyder att de också  arbetar med att utkräva ansvar av myndigheterna. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bistår samtidigt lokala myndigheter i två provinser i Irak, Al Qaddesiya och Duhok, i deras ansvar för socialt arbete och att stödja svaga grupper.

Det är viktigt att påminna om att det trots många framsteg fortfarande finns rent humanitära behov i Irak. Sverige stöder därför också lokalsamhällets förmåga att hantera kriser, t ex genom svenska röda korsrörelsen som åtagit sig att samarbeta med den motsvarande irakiska organisationen  för långsiktig kapacitetsutveckling.

Lärdomar som tas vidare

Samarbetet med Irak har gett oss många lärdomar – lärdomar som under utfasningen  tas till vara för framtida utvecklingsarbete i andra länder som befinner sig i konflikt.
Dessa lärdomar inkluderar vikten av:

• att arbeta utifrån den kapacitet som finns
• att samarbeta, föra dialog och att säkra lokalt ägarskap
• flexibilitet i genomförandet av insatser och konstant erfarenhetsutbyte mellan olika typer av partners och verksamhetsområden

Deltagarna ville alla påverka hur Sida sammanfattar lärdomarna från Irak. Emilia Frennmark från Kvinna till Kvinnas kontor i Irak talade om sin organisations syn på ett integrerat säkerhetsbegrepp och att vi inte får glömma individerna i de organisationer vi stöder, att möta deras behov av personlig säkerhet som de ofta riskerar genom sitt arbete och bara genom att stanna kvar i sitt land under tider av våld och förtryck.

Den slutliga utvärderingen och avslutningen av Iraksamarbetet planeras till 2015 och 2016.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />