Deltagare på Sidas seminarium den 5 feb 2014 om utbildning för alla

Foto: Daniel Ahlm/Sida

Utbildning främjar ett hälsosamt samhälle

Uppdaterad: 24 juni 2014

Vad krävs för att nå målen kring ”Education for all” efter 2015? Hur främjar vi kvalitet i utbildningen? Detta var några bland de frågor som restes under ett seminarium på Sida som går under serien Development Talks. Deltagare från samhällets olika sektorer samlades för att diskutera de resultat och utmaningar som presenteras i UNESCOS nyligen släppta rapport Education for All Global Monitoring Report som släpps en gång per år.

- Det räcker inte att bara erbjuda utbildning, kvalitet i utbildningen måste säkras, säger Marie Ottosson, Avdelningschef för internationella organisationer och tematiskt stöd vid inledningen av senaste Development Talks.

Många länder i världen kommer inte nå målen kring ”Education for all” som är uppsatta för år 2015. Fokus under seminariet var på UNESCO:s rapport ”Education for all Global Monitoring Report” och de resultat som den presenterade kring läget i världen vad gäller utbildning. Det beräknas att ungefär 250 miljoner barn i grundskoleålder runt om i världen inte lär sig grundläggande kunskaper som att läsa, skriva och räkna i skolan på grund av bristande kvalitet i utbildningen eller att de inte erbjuds någon utbildning alls. Utbildningssektorn står inför många hinder för att nå de mål som är uppsatta och årets rapport visar varför utbildning är centralt för utveckling i en föränderlig värld. Den visar hur investeringar i lärare och andra reformer som stärker lärande, leder till långsiktiga förbättringar för människor och samhällen.

Lärarens roll i utbildningen

En av de stora diskussionsfrågorna under seminariet handlade om lärarens roll i utbildningen. Allting börjar med en bra lärare och rapporten har tagit fram fyra strategier för hur vi ska lösa utmaningarna med att skapa bättre förutsättningar för lärare. Dessa var att:

  • Rekrytera de bästa lärarna
  • Kvalitetssäkra lärarnas egen utbildning
  • Placera lärare där det är störst behov
  • Skapa motiv för de bästa lärarna att fortsätta vara lärare

Många lärare finns inte där de behövs, många har inte själva tillgång till en bra lärarutbildning och det finns behov att utbilda lärarna till att kunna möta barnens behov. Rapportens budskap att vi står inför en global lärarkris diskuterades livligt och alla parter stämde in i att lärares situation och status måste förbättras för att öka kvaliteten i utbildningen.

Utbildning med kvalité är en nyckel för utveckling

 

- Utbildning främjar ett hälsosamt samhälle, säger Catherine Jere, UNESCO.

Catherine Jere, representant från UNESCO, var på plats för att presentera rapportens slutsatser och budskap. Hon lade fram flera fakta som pekar på att utbildning kan ha en stor effekt på samhällens utveckling. Rapporten visar att utbildning är en stor bidragande faktor i att till exempel förbättra hälsan i länder. Barnadödligheten och mödradödligheten sjunker drastiskt om utbildning erbjuds i hur man hanterar sjukdomar och hygien.

Jere pekade på utbildningens kraft att kunna utveckla samhällen i många avseenden. Utbildning och förbättrat lärande kan stärka kvinnor, öka politiskt engagemang, öka förståelsen för miljöfrågor och minska intolerans bland olika grupper. Det var hög konsensus bland deltagarna kring utbildningens möjlighet att bidra till utveckling. Det som lyftes fram var dock att kursplanerna måste breddas och inkludera hela utvecklingsagendan för att den fulla, positiva potentialen ska kunna bli verklighet.

Det krävs dock inte bara utbildning utan det krävs också kvalitet i utbildningen. De kvantitativa målen får inte ta över de kvalitativa. Idag beräknas 650 miljoner barn gå i grundskola men 38 % av dessa lär sig inte grunderna. Fler och fler barn får tillgång till utbildning men kvaliteten i utbildningen följer inte samma takt. Detta beror på flertalet faktorer som till exempel:

  • Överbefolkade klassrum
  • Brist på lärare och brist på välutbildade lärare
  • Brist på finansiella medel och materiella resurser

Hur ska arbetet kring utbildning förbättras?

Trots de stora utmaningar som rapporten presenterar så ser många också möjligheter i hur vi ska förbättra situationen. Det argumenterades för att utbildning ska bryta ojämlikheter och inte reproducera dem. Det måste skapas en större enighet bland vilka mål som ska sättas upp i utvecklingsagendan efter år 2015. Vi måste höja ambitionen och arbeta för att få regeringar och biståndsorganisationer att prioritera utbildning i sin finansiering. Utbildningssektorn saknar resurser och de resurser som finns måste disponeras bättre. Satsningar på utbildning måste prioriteras av länder och ses som en investering och inte en kostnad. Idéer om att detta perspektiv måste anammas ansågs mycket viktigt - för alternativet att inte satsa på utbildning leder till stora kostnader och förlorade utvecklingseffekter.

Alla parter var nöjda med dagens diskussioner som var både viktiga, intressanta och utmanande. Många bra idéer och frågor restes som tas med i det fortsatta arbetet för bra utbildning världen över.

Läs hela rapporten (PDF 13 Mb)  

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />