Genom Reallity checks får människorna i Niassa möjlighet att berätta om sin tillvaro.

Foto: Inge Tvedten/CMI

Hur inkluderar man marginaliserade och utsatta?

Uppdaterad: 30 juni 2014

Hur kan vi förbättra samarbetet med det civila samhället och utnyttja civila samhällsorganisationer bättre för att nå ut? Bör vi leta efter nya tillvägagångsätt för att skapa engagemang bland marginaliserade grupper? Dessa och många andra frågor diskuterades mellan svenska civilsamhällesorganisationer, SIPU, UD och Sida vid ett seminarium om den första fasen i en flerårig utvärdering av Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014.

Utvärderingen, som utförs av SIPU International, IDS (Institute of Development Studies, UK) och IOD PARC (International Organisation Development, UK), studerar hur organisationer i det svenska civila samhället och deras lokala samarbetspartners i Nicaragua, Pakistan och Uganda har implementerat strategin. Syftet med utvärderingen är:

"Att ta reda på om, hur och varför/varför inte stöd till det civila samhällets aktörer i utvecklingsländer via svenska civilsamhällesorganisationer har bidragit till det övergripande målet för stödet; att skapa förutsättningar för fattiga och diskriminerade människor att förbättra sina levnadsvillkor och livskvalitet. Fokus i utvärderingen ska ligga på lärandeaspekter."(Terms of Reference)

Utvärderingen använder Reality Checks för att förstå den verklighet som marginaliserade och diskriminerade grupper lever i idag.  Metoden ”Reality Check” går ut på att tillbringa flera dagar och nätter tillsammans med familjer i deras egna miljöer och lära sig om deras verklighet. Då civilsamhällesorganisationerna arbetar på olika nivåer i samhället kompletteras metoden med mera konventionella undersökningsmetoder på mellan-nivå för att studera kopplingar mellan den lokala och nationella nivån. Det samlade resultatet används sedan för att analysera strategins relevans, genomförbarhet och möjligheter till anpassning samt hur organisationer i det svenska civila samhället och deras lokala samarbetspartners har implementerat strategin.

Fattigdom och marginalisering är flerdimensionell

De nio Reality Checks som genomförts visar på hur diskriminering och exkludering agerar tillsammans. Konsulterna har identifierat sju genomgående drag i alla Reality Checks som innebär stora utmaningar för marginaliserade människor:

 • Kommersialisering av livsnäringar
 • Kommersialisering av och minskat utbud på offentliga tjänster
 • Ungdomsarbetslöshet och migration
 • Bristande jämställdhet
 • Funktionshinder
 • Bristande tillgång på utbildning
 • Psykisk stress och utsatthet

Människor som lever i fattigdom och utsatthet måste kunna hantera många drivkrafter samtidigt, det kan vara i form av externa faktorer som begränsar deras valmöjligheter att förbättra sina liv eller interna faktorer som bristande självkänsla och egen förmåga att kunna påverka.

Utvärderingens resultat väcker frågor kring vad som krävs för att ett effektivt rättighetsbaserat arbete (HRBA)* ska kunna bedrivas. Att nå och inkludera de mest marginaliserade grupperna är en utmaning då dessa inte upplever att de har några rättigheter som kan utkrävas och realiseras i deras situation.  

Framtida insatser diskuterades flitigt

Charlotta Norrby och Elisabeth Berg Khan vid Sidas enhet för stöd till det civila samhället var nöjda med dagens seminarium.

- Det har kommit fram många goda idéer och vi ser fram emot fortsatt samarbete med civila samhället kring dessa, sa de båda.

Enigheten var stor bland deltagarna när man till exempel diskuterade de konsekvenser som utvärderingens resultat har på strategin och för samarbetsorganisationerna. Dessutom diskuterade man ifall Sida, de svenska organisationerna och deras lokala samarbetspartners bör leta efter nya tillvägagångssätt för att engagera marginaliserade grupper. Grundläggande frågeställningar diskuterades som till exempel:

 • Vad är syftet med att stödja det civila samhället? Är målet att vi ska nå de absolut mest marginaliserade eller att vi ska arbeta med demokratiska processer för att stärka civila samhället i sin roll? Är civila samhällsorganisationer biståndskanaler eller självständiga aktörer?
 • Fokusområdena i nuvarande strategin är fortsatt relevanta men vad kan vi göra mera och bättre?
 • Hur kan vi skapa mer flexibilitet för processer och kontexter?

Det efterfrågades mera enighet mellan Sida och civilsamhällesorganisationerna och bättre dialog. Andra förslag som togs upp var att arbeta med mera långsiktiga insatser, att bättre utnyttja de kontextanalyser som görs och att även stödja samarbetsorganisationerna mer vid analys och planering. Lokalt ägarskap, basfinansiering och en relationsskapande ambition som inte innebär kortsiktig finansiering och fokus på själva systemen var också ämnen som diskuterades.

Sverige ligger i framkant när det gäller stöd till det civila samhället men det finns fortfarande mycket att lära från utvärderingar och dialogtillfällen som dessa. Nästa och avslutande omgången i studien inleds nu i vår och kommer att presenteras i anslutning till ett globalt lärtillfälle i februari 2015.

Läs rapporten i sin helhet inklusive landrapporterna från första utvärderingsomgången   

* HRBA, Human Rights Based Approach bygger på de fyra principerna: deltagande, icke-diskriminering, transparens och ansvarsutkrävande.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />