Oberoende journalister i Somalia ses som ett hot och trakasseras ofta. Därför har det initierats ett brett stöd till mediasektorn för att främja oberoende journalistik.

Oberoende journalister i Somalia ses som ett hot och trakasseras ofta. Därför har det initierats ett brett stöd till mediasektorn för att främja oberoende journalistik.

Foto: Brigitte Sins

Nyhet

Sverige stödjer media i Somalia

Uppdaterad: 11 augusti 2014

Media tros kunna spela en viktig roll för demokratiseringsprocessen i Somalia, men hindren är enorma. Sida har därför avsatt 49 miljoner kronor till ett fyraårigt program avsett att stärka mediasektor i landet. 

“Vad har du för nyheter?” är en vanlig hälsningsfras i Somalia, ett land med hängivna nyhetskonsumenter. Att ha tillgång till korrekt information har alltid varit viktigt för överlevnaden i det traditionella nomadsamhället.

I dagens krigshärjade Somalia söker olika krafter kontroll över media för sina egna syften, ofta för att manipulera medborgarna och späda på konflikter. Oberoende journalister ses som hot och utsätts regelbundet för trakasserier. I synnerhet Al-Shabaab har gjort sig känt för att angripa radiostationer och döda journalister som ett sätt att tysta oberoende röster.

Den enskilda organisationen International Media Support (IMS) och partnern Fojo Media Institute har därför initierat ett brett stöd till mediasektorn.  Målet är att främja etablerandet av en oberoende, fri och professionell mediasektor i Somalia. Verksamheten under de fyra första programåren är budgeterad till 75 miljoner kronor av vilka Sverige står för 49 miljoner.

Programmet inriktar sig på följande tre områden:

  • Pressfrihet
  • Oberoende media
  • Professionell journalistik

Vad gäller pressfrihet kommer programmet att söka stärka säkerheten för journalister, ökad pressfrihet och etablerandet av självreglerande system i stället för restriktiv lagstiftning.

Oberoende media ska främjas genom initiativ som stärker den ekonomiska bärkraften för medieföretagen, samt genom att öka medvetenheten om vikten av redaktionellt oberoende i förhållande till politiska och andra intressen.  I dagsläget har politiska aktörer starka intressen av att äga eller kontrollera medieföretag, i synnerhet radiostationer.

För att öka den journalistiska professionalismen kommer programmet att stärka den grundläggande journalistutbildningen samt främja fortbildning av journalister. 

Tre genomgående teman för programmet som helhet är fred och försoning, samt gender- och ungdomsperspektiven. Den pågående samhälleliga omvandlingen ses som en möjlighet att söka påverka rådande hierarkiska maktstrukturer och patriarkala attityder. Detta ger också möjligheter att stärka kvinnors och ungdomars roll i och genom media.

Dessutom kommer man genom programmet att söka involvera den somaliska diasporan, som traditionellt spelat en stor roll inom somalisk media. Förhoppningsvis kommer medlemmar av diasporan att kunna bidra till kapacitetsutveckling och partnerskap samt investeringar.

Om programmet visar sig framgångsrikt kommer det att bidra till att media i Somalia blir starkare, mer professionell och oberoende, samt att risken för självcensur minskar. Det kommer i så fall att innebära mindre möjligheter för terrorgrupper och krigsherrar att påverka genom propaganda. Idealiskt sett kan det också bidra till att etablera en kultur av ansvarsutkrävande och folkligt deltagande i den demokratiska processen. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />