Vägen framåt.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

Development Talks

Vad innebär Busan för biståndet?

Uppdaterad: 23 maj 2014

Ett halvdagsseminarium den 20 januari 2012 i serien Development Talks.

Från 29 november till första december 2011 genomfördes det fjärde högnivåmötet runt biståndseffektivitet i Busan, Sydkorea. Mötet var centralt för att forma det framtida internationella utvecklingssamarbetet med ett brett partnerskap. I arbetet för den gemensamma internationella biståndsagendan finns nu framväxande ekonomier med, liksom representanter från näringslivet. Ett stort antal länder har slutit upp kring långtgående åtaganden och en bred samsyn råder kring vikten av att fokusera på resultat.

Välkommen till ett Development Talks då vi diskuterar vad mötet i Busan betyder för Sverige. Hur kan vi stödja partnerländer att sätta resultat i centrum? Hur ska näringslivet engageras mer? Vilka är utmaningarna med ökad transparens?

Tid och plats

Fredagen den 20 januari kl. 13.00
Sida, Valhallavägen 199 i Stockholm.
Kaffe och kaka.

De huvudsakliga resultaten från högnivåmötet återges och vi diskuterar vad dessa betyder för svensk biståndspolitik. Minister Gunilla Carlsson inleder med reflektioner kring Busans betydelse för Sverige och avslutas av Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Owen Barder, direktör från Center for Global Development är gästtalare och Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida, är moderator. Under en timme äger också gruppdiskussioner rum kring frågor om Busan, se nedan program.   

Program

12.30 Registrering

13.00 Välkommen till ”Vad innebär Busan för det svenska biståndet?”
Gunilla Carlsson, minister för internationellt utvecklingssamarbete Reflektioner kring Busans betydelse för Sverige

13.45 Vad uppnåddes i Busan?
Owen Barder, Center for Global Development, Head Europe Department.
En kritisk granskning av vad som har uppnåtts i Busan och vad som krävs för att ta arbetet vidare (på engelska).

14.40 Kaffepaus

15.00 Gruppdiskussioner (se nedan för detaljer)
1/ Resultat, 2/ Transparens och ansvarsutkrävande, 3/ Privata sektorn och utveckling, samt 4/ Sviktande stater och post-konflikt situationer

15.50 Återkoppling från gruppdiskussionerna

16.00 Vägen framåt
Sida:s Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka
Summering av dagen och reflektioner kring Busans roll för Sida

16.30 Avslutning

 

Gruppdiskussioner

1. Resultat (rum: Hörsalen, plan 2)
Deltagare: Annika Jayawardena, Sida, Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, UD, Owen Barder, Center for Global Development
Building Blocket för resultat och ansvarsutkrävande syftar till att stärka möjligheten för givare och samarbetsländer att bidra till mer effektiva resultat. Genom gemensamma resultatramverk på landnivå enas givare och samarbetsländer om sätt att mäta, utvärdera och kommunicera resultat. Mekanismer byggs in för att bättre förstå vad som fungerar och inte. Transparens vad gäller resultat stärker möjligheten för allmänheten att ställa beslutsfattare till svars.

2. Transparens och ansvarsutkrävande (rum: 19, plan 1)
Deltagare: Joachim Beijmo, Carl Elmstam, Sida, Linn Ohlsson, UD, Peter Sörbom, CONCORD Sverige
Busan Outcome Document innehåller ett antal konkreta åtaganden inom transparensområdet liksom det Building Block som var fokuserat på transparens. Hur står Sverige i förhållande till åtagandena i Busan? Vilka är de stora utmaningarna? Vilka åtaganden kommer ha störst betydelse för människor i våra samarbetsarbetsländer? Hur ska Sverige fortsätta vara ett föredöme – och vilka är de frågor som vi bör driva i samverkan med andra givare och samarbetsländer? Hur stärker vi sambandet mellan transparens i biståndet och budgettransparens i samarbetsländerna?

3. Privata sektorns roll (rum: 17, plan 1)
Deltagare: Mia Horn af Rantzien, UD, Carolina Benedictsson, Sida, Katarina Eriksson, Tetra Laval.
Busanmötet var en vändpunkt vad gäller synen på näringslivets roll i utvecklingssamarbetet och att det nu är allmänt accepterat att denna typ av samarbete krävs för att nå utvecklingsmålen samt att det bör ske enligt vissa fastställda principer med syfte att säkerställa effektivitet. En tydlig signal från privata sektorn var vikten att nu konkretisera arbetet genom ”action”. Post-Busan-arbete kommer att fokusera på två nivåer; på lokal nivå i mottagarländer och på den globala nivån kring vissa teman. Hur kan vi bidra till detta arbete?

4. Sviktande stater och post-konflikt situationer (rum: 1, plan 0)
Deltagare: Henrik Hammargren, Sida, Jerzy Makarowski, UD
Mötet i Busan blev en framgång för biståndsengagemanget i sviktande stater och post-konflikt länder. Sverige undertecknade tillsammans med 34 stater och organisationer ett nytt ramverk - The New Deal - omfattande fem nya mål för fred och statsbyggnad; stöd för politiska processer och konfliktlösning; civil säkerhet; tillgång till rättvisa; sysselsättning samt grundläggande kapacitet för social service. Utmaningen är nu genomförandet på landnivå, genom bilaterala och multilaterala engagemang. Vad innebär detta för Sverige?

Seminariet är nu fulltecknat och vi kan inte ta emot fler anmälningar.

Kontaktpersoner:

Johanna Teague, UD: johanna.teague@foreign.ministry.se
Anna Winström, Sida: anna.winstrom@sida.se

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />