pressmeddelande

Behovet av humanitärt stöd större än någonsin

Uppdaterad: 15 februari 2016

Den humanitära situationen i världen fortsätter att förvärras. Redan nu vet vi att 125 miljoner människor kommer att vara i behov av humanitärt stöd under 2016, vilket är fem gånger fler än för bara tio år sedan. Sida har ökat stödet till fyra allvarliga kriser som förvärrats under året; Jemen, Syrien och Irak som drabbats av krig och konflikt och Etiopien som drabbats av allvarlig torka.

2016 ser ut att bli ett väldigt svårt humanitärt år – svårare än någonsin tidigare. Aldrig tidigare har så många människor varit i behov av humanitärt stöd.

– Det är förfärligt att så många får sina liv sönderslagna och samtidigt oerhört viktigt att vi finns där och kan stödja med insatser som underlättar deras situation, som rent vatten och sanitet och att vaccinera barn för att minska risken att de drabbas av sjukdom, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Sida har beslutat om den allokering, fördelning av Sidas humanitära budget, som alltid görs i början av året. Sida ger stöd till drygt 35 olika humanitära kriser med särskilt fokus på 16 av de största kriserna i världen där mer än 95 miljoner behöver skydd och stöd. Sammanlagt kommer nu drygt 70 procent (nära två miljarder) av årets budget på 2 957 miljoner kronor att betalas ut under kommande veckorna medan resterande pengar, 860 miljoner, ligger kvar i en reserv för eventuellt kommande eller förvärrade kriser och katastrofer under året. Ett exempel från förra året, då reserven behövdes, var då den kraftiga jordbävningen inträffade i Nepal i april 2015 då Sida agerade snabbt och kunde betala ut omfattande humanitärt stöd.

Sidas humanitära budget har ökat från 2 802 miljoner kronor för förra året till 2 957 miljoner för i år och Sverige är tillsammans med UDs humanitära bidrag den femte största humanitära givaren i världen.

Fyra mycket svåra kriser

Det är fyra humanitära kriser som försämrats snabbt under året och dit ökar Sida nu stödet. Tre av dem finns i Mellanöstern:

 1. I Jemen där 15,9 miljoner människor drabbats, eller drygt 80 % av befolkningen, är i behov av humanitärt stöd, jämfört med 50 % under förra året
 2. I Irak har målgruppen för det humanitära stödet ökat kraftigt från 1,3 miljoner under 2014 till 7.5 miljoner människor i år 2016.
 3. I Syrien och dess omedelbara närområde är cirka 18 miljoner människor i behov av humanitärt stöd, av dem är 6,8 miljoner människor internflyktingar inne i Syrien.
 4. Den fjärde snabbast växande krisen är Etiopien som drabbats av en snabbt eskalerande tork-katastrof till följd av uteblivna regn, vilket är relaterat till El Niño-fenomenet. Upp till 18 miljoner människor har drabbats varav 10,2 miljoner är i behov av akut matstöd, men behoven kommer troligen att växa ytterligare under 2016. När man jämför siffran från förra året, då fick landet 40 miljoner kronor i humanitärt stöd från Sverige till de sydsudanesiska flyktingarna som finns i landet, men nu i början av 2016 har stödet redan ökat kraftigt till mer än det dubbla på 89 miljoner och med ett annat regionalt stöd till dessa flyktingar. I slutet av förra året gavs dessutom ett ytterligare stöd på 140 miljoner till livsuppehållande matransoner till dem som drabbats av torka genom FN-organet World Food Program, WFP.
– Av de kriser som Sida ger stöd till beror de allra flesta på krig och konflikt, och det är många barn som får betala ett oerhört högt pris för detta, säger Charlotte Petri Gornitzka.

I dag är 60 miljoner människor är på flykt, varav hälften är barn, och i första hand på flykt från väpnad konflikt. Var fjärde flykting flyr från något av de tre specifika krigen/konflikterna i Syrien, Irak, och Sydsudan.

Konflikterna i Mellanöstern har nu snabbt spridit sig över nationsgränser. Vi ser katastrofala humanitära följder av det inte bara i Irak och Syrien, utan även i Libyen, Jemen och Palestina. Och det är deras grannländer som får ta en stor del av den humanitära bördan. I Jordanien kommer i dag mer än hälften av befolkningen från regionala flyktinggrupper.

Naturkatastrofer ger svåra konsekvenser

I år kommer vi att se massiva humanitära konsekvenser på grund av naturkatastrofer, i synnerhet en som kommer att få globala påföljder: El Nino.

– Vi ser redan vad effekterna av El Nino har åstadkommit i exempelvis Afrika och vet av erfarenhet att vi måste gå in tidigt och ge förebyggande stöd, att ”vänta och se” kan leda till katastrof. För fem år sedan dog mer än en kvarts miljon människor i Afrikas horn av svält, som till stor del berodde på omvärldens sena agerande och det får inte ske igen, säger Charlotte Petri Gornitzka.

För att kriser ska ebba ut och lösas krävs en politisk lösning – något som de humanitära organisationerna inte kan ge. Det humanitära systemet är satt under oerhördpress och kan bara ge stöd till flyktingar men inte lösa de politiska problemen.

Världens många kriser skapar oerhört stora behov av stöd bland drabbade, men trots att stöden från andra länder ökar, är det svårt att hålla jämn takt med det behov som finns.

Kriserna drar resurser och betyder också att många människor befinner sig i svåra situationer, ofta under lång tid. I maj i år hålls det första humanitära världstoppmötet någonsin, i Istanbul. World Humanitarian Summit organiseras för att ta itu med några av de mest akuta humanitära utmaningarna. Deltagare är regeringar, humanitära organisationer, givare, privata sektorn och människor som drabbats av humanitära kriser för att föreslå praktiska lösningar som gör det möjligt för humanitära insatser att anpassas inför framtiden.

Sverige är ansvarsfull givare som skapar förutsättning för bästa möjliga resultat genom att vi i hög grad undviker öronmärkning, försöker vara förutsägbara, fördelningen är baserad på humanitära behov genom olika kriterier. Vi tar hänsyn till den humanitära kontexten och arbetar med att fånga upp en kris som annars riskerar bli bortglömd, ger stöd för att för förebygga risker. Det humanitära arbetet handlar om att rädda liv och förhindra nöd.

Och stödet ger resultat. Under 2014 bidrog svenskt humanitärt bistånd bland annat till att:

 • 3,5 miljoner krisdrabbade människor fick tillgång till rent vatten
 • 521 000 människor fick tillgång till sanitet
 • 379 000 akut undernärda barn fick behandling eller nutritionstillskott

Mer fakta:

 • Enligt FNs flyktingorgan OCHA, ökar de humanitära behoven dramatiskt. År 2007 var det globala behovet 5 miljarder dollar medan nu bara nio år senare har siffran ökat till 20,1 miljarder dollar.
 • Under 2015 bidrog det humanitära biståndet till att ge skydd och stöd till människor som drabbats av naturkatastrofer och väpnade konflikter i drygt 60 länder och regioner. Merparten av det humanitära anslaget gick till humanitära kriser i Afrika (47 %), följt av Mellanöstern/Nordafrika (30 %) och Asien (19 %)
 • Den största delen av Sidas humanitära stöd kanaliserades under 2015 via FN-organisationer (41 %), följt av 33 % civilsamhällesorganisationer (CSOs), cirka 23 % via Rödakorsrörelsen och 3 % till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />