debattartikel

”Så kan Afrika rustas mot miljökatastrofer”

Uppdaterad: 18 april 2016

Delar av Afrika hotas av väderkatastrofer i form av allvarlig torka och översvämningar. Detta är till stor del resultatet av global uppvärmning och utsläpp av växthusgaser i industrialiserade ­delar av världen. Nu måste världen gemensamt ta ansvar för de verkliga kostnaderna och arbeta för motståndskraft, skriver Lars Thunell, ARC, och Charlotte Petri Gornitzka, Sida.

Afrika riskerar att påverkas negativt av tilltagande extremväder som en följd av utsläpp genererade i den industrialiserade världen, vilket blev tydligt på FN:s klimatkonferens i december. Om det internationella samfundet inte tar klimathotet på allvar och agerar nu, kan detta resultera i att ytterligare 100 miljoner män­niskor i världen försätts i fattigdom till 2030, visar siffror från Världsbanken.

Samtidigt har Afrika tagit ledarskap i att skapa en av de hittills mest samarbetsinriktade och innovativa lösningarna för extrema väderrisker. Via försäkringsmekanismen African Risk Capacity, ARC, har kontinenten kunnat svara upp mot det ökade klimathotet och förbättra effektiviteten i sina responderande system genom att bygga motståndskraft.

ARC är ett”public-private partnership”, där afrikanska länder, vetenskap och politik tillsammans med privata, publika och ömsesidiga sektorer sammanförs med de internationella finansmarknaderna för risk.

Sida har stött ARC sedan 2011 och betraktar det som en innovativ mekanism, designad för att ta hand om både dagens och morgondagens klimatutmaningar. Sida ser att ARC har varit katalytisk i att hjälpa afrikanska länder att förbereda sig och samla kraft inför väntade naturkatastrofer, vilket bidragit till minskad fattigdom och stärkt inhemsk kapacitet.

Naturkatastrofer har en förödande påverkan på Afrika och för med sig förlust av människoliv, hunger, undernäring, utarmande av tillgångar och tillbakagång i uppnådda positiva utvecklingseffekter. I detta sammanhang har ARC blivit ett kraftfullt verktyg för riskbedömning och hantering av kriser genom att föra över en del av klimatrisken till de internationella finansiella marknaderna, där de kan hanteras på ett mer effektivt sätt. Det började med ett sam­arbete mellan 18 medlemsländer i den Afrikanska Unionen, och har nu ökat till 32.

ARC använder väderinformation, såsom satellitdata över regnmängd, för att uppskatta farorna förknippade med allvarliga väderhändelser och farornas potentiella påverkan på samhällen.

Länder anknutna till ARC betalar en årlig premie. Om en viss, förutbestämd nivå av negativ väder­påverkan – torka eller översvämning – förväntas uppnås i ett land, triggar detta en försäkringsutbetalning. Mekanismen för tidig varning möjliggör för myndigheterna att vara förvarnade innan en kris utvecklar sig. Utbetalningar kan göras bara dagar efter att katastrofens påverkan har blivit kännbar.

Så skedde i september 2014 när satelliter avslöjade förestående omfattande underskott av regn i ­Sahel. Som medlemmar av ARC kunde Senegal, Mauretanien och Niger använda prognoserna för att bedöma vilka samhällen och regioner som skulle komma att drabbas hårdast. Och tack vare inbetalade premier på motsvarande 90 miljoner kronor, kunde länderna få försäkringsutbetalningar på mer än 300 miljoner kronor redan i januari 2015, vilket var innan FN gick ut med en vädjan om hjälp.

Länderna använde utbetalningarna för att implementera sina beredskapsplaner mot torka, köpa boskaps­foder och stapelvaror samt att ge ut kontanta medel – insatser som sammantaget kom 1,3 miljoner människor och en halv miljon boskapsdjur till godo.

Studier har visat att varje dollar som investeras i ARC sparar över 4 dollar i internationell hjälp. ­Målet är nu att lyfta bort risker för torka, översvämningar och cykloner till värden på uppemot 20 miljarder kronor för 30 länder i Afrika. Detta kommer indirekt att försäkra 150 miljoner människor i regionen, en stor del av G7:s mål om att försäkra ytterligare 400 miljoner människor mot klimatrisker.

ARC är bara ett exempel på att man genom förenade krafter kan hitta nya och innovativa lösningar på de utmaningar som världen står inför. Andra före­tag, ideella, vetenskapliga och statliga organisationer borde också öka sitt samarbete kring de globala målen och klimatutmaningar. Det är ont om tid och vi behöver nya innovativa helhetslösningar.

Lars Thunell
Ordförande för African Risk Capacity Insurance Company Limited

Charlotte Petri Gornitzka
Generaldirektör för Sida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />