Grafik, fyra boxar med pilar emellan som bildar en cirkel: Duty bearers - respect, protect, promote and fulfill rights of.. - right holders - claim their rights to - duty bearers...

Det huvudsakliga syftet med rättighetsperspektivet är att ge flickor och pojkar, kvinnor och män (rättighetsbärare) egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter och att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter (ansvarstagare). 

Foto: Sida

metod och verktyg

Rättighetsperspektivet i Sidas arbete

Uppdaterad: 6 februari 2017

Sida har utvecklat ett metodmaterial som syftar till att ge sin personal information, verktyg och inspiration att integrera och tillämpa ett rättighetsperspektiv i det internationella utvecklingssamarbetet. Materialet omfattar en rad områden och aspekter av vårt arbete.
Eftersom många av Sidas partners och andra aktörer också har funnit materialet användbart så har vi gjort det tillgängligt här.

Sveriges utvecklingssamarbete utgår från de mänskliga rättigheterna. Rättighetsperspektivet ger en rättslig grund och principer som vägleder Sveriges arbete för människor som lever i fattigdom. Det syftar till att uppnå hållbara resultat genom att fokusera på grundläggande orsaker till fattigdom, bidra till aktivt och meningsfullt deltagande bland dem som berörs, samt säkerställa inkludering av personer i utsatta situationer.

Sidas tillämpning av rättighetsperspektivet innefattar både vilka mänskliga rättigheter som ska uppnås och hur det kan göras på ett sätt som bygger på och leder till de mänskliga rättighetsprinciperna:

 • icke-diskriminering
 • deltagande
 • öppenhet och insyn
 • att ta och utkräva ansvar

Det huvudsakliga syftet med rättighetsperspektivet är att ge flickor och pojkar, kvinnor och män (rättighetsbärare) egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter och att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter (ansvarstagare). (Se bild ovan.)

Att förverkliga de mänskliga rättigheterna innebär:

 • Att respektera: Mänskliga rättigheter får inte kränkas genom exempelvis diskriminering av vissa grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män i lagstiftning eller efterlevnad av lagar.
 • Att främja: Mänskliga rättigheter ska prioriteras och aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa att man tar hänsyn till hur beslut påverkar olika människor.
 • Att skydda: Lagar måste stiftas och system inrättas som förhindrar kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
 • Att uppfylla: Lämpliga åtgärder måste vidtas för att se till att mänskliga rättigheter blir verklighet – till exempel genom rättsliga åtgärder, statlig förvaltning, kapacitetsuppbyggnad och budget processer.

P.L.A.N.E.T.

Rättighetsperspektivet bygger på mänskliga rättigheter som återfinns i nationella, regionala och internationella lagar, fördrag och system. För att organisera och komma ihåg vad man bör tänka på när man tillämpar rättighetsperspektivet i utvecklingssamarbete använder Sida förkortningen P.L.A.N.E.T. Förkortningen står för de engelska orden Participation (deltagande), Links to human rights (kopplingar till mänskliga rättigheter), Accountability (ta och utkräva ansvar), Non-discrimination (icke-diskriminering), Empowerment (egenmakt) och Transparency (öppenhet och insyn):

 • Deltagande: Deltar de som berörs på ett aktivt och meningsfullt sätt? Har de möjligheter att påverka identifieringen av problem och utformningen av planering, genomförande och uppföljning?
 • Kopplingar till mänskliga rättigheter: Vilka kopplingar finns till mänskliga rättigheter i lagar, fördrag och system (t.ex. klagomålsmekanismer, domstolar och institutioner för mänskliga rättigheter) på nationell, regional och/eller internationell nivå? Är de tillräckliga, måste de ses över eller är de obefintliga och måste utvecklas från grunden?
 • Ta och utkräva ansvar: Vilka är ansvarstagarna som har ansvar för att de mänskliga rättigheterna uppfylls? Har de kunskaper, mandat, resurser och vilja att uppfylla rättigheterna? Känner rättighetsbärarna till vilka som är ansvariga och kan de utkräva ansvar av dem?
 • Icke-diskriminering: Vilka är rättighetsbärarna? Har de beaktats? Har människor i utsatta situationer beaktas? Motverkas medveten och omedveten diskriminering på ett aktivt sätt?
 • Egenmakt: Har ansvarstagarna den kapacitet de behöver för att kunna ta sitt ansvar och har  rättighetsbärarna kapacitet att hävda sina mänskliga rättigheter? Kan deras kapacitet stärkas?
 • Öppenhet och insyn: Finns information lättillgänglig för ansvarstagare och rättighetsbärare? Kan de medverka i möten och processer där frågor som berör dem diskuteras?

FN:s gemensamma syn på rättighetsperspektivet

Rättighetsperspektivet finns med i Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och även i FN:s överenskommelse om rättighetsperspektivet från år 2003 som säger följande om mål, processer och resultat:

 • Mål: Alla insatser, policyer och tekniskt bistånd i utvecklingssamarbete ska främja förverkligande av de mänskliga rättigheterna såsom fastställts i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella fördrag om mänskliga rättigheter.
 • Processer: Normer och principer om mänskliga rättigheter ska vägleda alla insatser inom utvecklingssamarbete, inom alla sektorer och i alla faser.
 • Resultat: Utvecklingssamarbete ska bidra till ökad kapacitet (egenmakt) hos ansvarstagare så att de kan ta sitt ansvar och/eller hos rättighetsbärare så att de kan hävda sina rättigheter.

Sidas tillämpning av rättighetsperspektivet

Sidas metodmaterial om rättighetsperspektivet är på engelska och kan laddas ner i anslutning till den här texten. Det täcker ett antal områden: rättighetsperspektivet inom olika tematiska områden, i relation till jämställdhet samt rättigheter för barn, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning. För tillämpning av rättighetsperspektivet för hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning finns briefer tillgängliga för nästan alla länder och regioner som Sida arbetar i.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />