Fotograf Global Reporting

Deltagare på workshopen Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030: från avsikt till handling.

Fotograf Global Reporting

Sidas generaldirektör Carin Jämtin, Sveriges ungdomsrepresentant i FN Björn Fondén och Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma på workshop för myndigheter.

Fotograf Global Reporting

Sidas generaldirektör Carin Jämtin tillsammans med två av de Globala målen för hållbar utveckling.

Offentlig Sektor

Svenska myndigheter och Agenda 2030

Uppdaterad: 13 december 2017

Sida har i uppdrag från regeringen att engagera svenska aktörer i arbetet med att genomföra de Globala målen – i Sverige och internationellt. Därför driver Sida projektet Svenska myndigheter för hållbar utveckling.

För att uppnå de Globala målen måste flera olika delar av samhället arbeta tillsammans. Ett av de Globala målen – nummer 17 – går dessutom ut på att skapa partnerskap mellan olika typer av aktörer: myndigheter, näringsliv och organisationer.

Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030

Sedan januari 2016 träffas ett 40-tal generaldirektörer för svenska myndigheter regelbundet för att diskutera genomförandet av
Agenda 2030 och dra nytta av varandras erfarenheter (GD-forum). Utifrån sina respektive kärnuppdrag har myndigheterna tillsammans expertkunskap om den hållbara utvecklingens samtliga tre dimensioner: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Deltagarna för en strategisk dialog på ledningsnivå, samtidigt som de skapar möjligheter för myndigheterna att samarbeta på operativ nivå.

Framöver kommer det att bildas arbetsgrupper kring konkreta ämnesfrågor där samverkan spelar en stor roll, allt från miljö- och hållbarhetsredovisning till integration och jämlikhet.

Energimyndigheten, Finansinspektionen, Kommerskollegium, Naturvårdsverket, Sida, Socialstyrelsen och Svenska Institutet är de sju myndigheter som i dagsläget driver arbetet med forumet.

Myndigheter som hittills har enats om avsiktsförklaringen inom GD-forum:

Arbetsförmedlingen, Boverket, Brottsförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Energimyndigheten, Exportkreditnämnden, Finansinspektionen, Folke Bernadotteakademin, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för Areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS), Försäkringskassan, Göteborgs universitet, Havs- och Vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konstnärsnämnden, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelsen Västernorrland, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Nordiska Afrikainstitutet, Patent och registreringsverket, Pensionsmyndigheten, Polarforskningssekretariatet, Riksantikvarieämbetet, Rymdstyrelsen, Socialstyrelsen, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida), Skatteverket, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Statens Jordbruksverk, Statens Kulturråd, Statens veterinärmedicinska anstalt, Statistiska Centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Swedac, Svenska institutet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges lantbruksuniversitet, Tillväxtverket, Trafikverket, Tullverket, Universitets och högskolerådet (UHR), Upphandlingsmyndigheten, Vetenskapsrådet, Vinnova och Åklagarmyndigheten. 

Pilotprojekt med fokus på miljö och klimat

I arbetet ingår ett pilotprojekt inom miljö- och klimatområdet som finansieras av Sida och drivs av Naturvårdsverket i samarbete med andra myndigheter.

Syftet med projektet är att testa nya modeller för hur svenska myndigheters expertis kan användas för att stärka miljöarbetet i Sveriges samarbetsländer. Främst på klimatområdet men även för att skapa mer hållbara städer.

Tanken är att svenska myndigheter ska kunna bidra med kapacitetsutveckling och expertkompetens på strategiskt viktiga områden där det finns brister i ländernas klimatarbete. På så sätt kan pågående projekt i utvecklingssamarbetet bli mer effektiva.

Kontakta GD-forums sekretariat

För frågor som rör GD-forum och svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030, vänligen kontakta GD-ForumAgenda2030@sida.se


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />