Wind turbine

Foto: iStockphoto

Näringsliv

Principer för samverkan

Uppdaterad: 10 juli 2015

Grunden för Sidas samverkan med näringslivet utgår från ett hållbart företagande där fattiga människor involveras i affärsverksamheten. Dessa grunder är mål vi ska både främja och sträva mot.

Hållbara affärsverksamheter med tydliga fördelar för människor som lever i fattigdom är ett övergripande tema i Sidas samverkan med näringslivet. Begreppen inkluderande och hållbar verksamhet (inclusive and sustainable på engelska) utgör grunden för vår samverkan med näringslivet vilket är ett sektorsövergripande initiativ. Dessa båda begrepp anger vilka mål vi främjar och strävar mot. Genom samverkan med näringslivet vill Sida främja hållbar affärspraxis.

Hållbara affärer tar hänsyn till framtidens behov

Hållbara affärsmodeller utvecklar metoder för att ställa kommande generationers behov längst fram i de affärsbeslut som tas i dag. En vanlig modell för att beskriva hållbarhet tar hänsyn till tre dimensioner: ekonomi, miljö och samhälle. Dessa kallas på engelska för the triple bottom line. Varje dimension är lika viktig för ett hållbart och ansvarstagande företagande.

Hållbar utveckling har varit central för internationella diskussioner sedan 1970-talet. Rapporten ”Vår gemensamma framtid” (FN 1987) skrev att hållbar utveckling "tillgodoser dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov.” I grund och botten består en hållbar affärsmodell av en sund ekonomisk affärsmodell tillsammans med långsiktiga överväganden av hur verksamheten påverkar miljön och samhället där företaget är verksamt.

Sida uppmuntrar företag att ansluta sig till globalt accepterade principer för företags sociala ansvar. FN:s initiativ Global Compact uppmanar näringslivet att ta ett globalt ansvar och att anpassa sin verksamhet efter grundläggande principer. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Inclusive Business – minskar fattigdomen

Inclusive Business är affärsmodeller som tar in fattiga människor som antingen kunder, anställda, producenter, distributörer eller företagare i olika delar av värdekedjan. Inclusive Business engagerar dem som har ingen eller mycket låg inkomst och som saknar grundläggande tillgång till varor och tjänster. Runtom i världen förser Inclusive Businesses människor med rent vatten, IT, hälsovård, byggnader, återvinning, utbildning, transport, elektricitet och finansiella tjänster, vilket i sin tur skapar inkomstmöjligheter för miljontals människor över hela världen.

Enligt Världsbanken lever mer än 40 procent, eller 2,6 miljarder människor, på mindre än två USD per dag. En miljard saknar tillgång till rent vatten, 1,6 miljarder människor saknar elektricitet (OECD och IAEA), och mindre än 20 procent av världens befolkning har tillgång till internet (ITU). Dessa siffror visar tydligt de orättvisor som finns i dagens värld, men de utgör också en potential för tillväxt i konsumtion, produktion, innovation och företagande.

Inclusive Business kan skapa marknader eller affärsmöjligheter där grundläggande varor och tjänster saknas. Privata initiativ som kombinerar samhällsbehov med lönsamhet har en potentiell marknad. För att definieras som Inclusive Business bör initiativet vara kommersiellt gångbart samtidigt som det ger tillgång till varor, tjänster eller försörjning för fattiga människor.

Inclusive Business är intressant:

  • för företag eftersom de erbjuder möjligheter till innovation, tillväxt och konkurrenskraft samtidigt som affärsmodellen bidrar positivt till samhällsutvecklingen.
  • på grund av dess potential att driva på utvecklingen genom självförsörjande och multiplicerande modeller som inte kräver kontinuerlig tillgång till bidrag
  • för människor som lever i fattigdom, eftersom de kan ge större tillgång, val och möjligheter i sina liv och deras framtid
  • för Sida och andra givare eftersom de öppnar upp för kompletterande insatser vilka stärker utvecklingseffekterna av olika affärsprojekt.

Sidansvarig: Avdelningen för partnerskap och innovation

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />