Woman with glasses

Foto: iStockphoto

Näringsliv

Samverkan med näringslivet

Uppdaterad: 11 augusti 2015

Näringslivet driver på innovation, investeringar och tillväxt, vilka har en avgörande roll för utveckling. Samverkan med näringslivet är därför viktigt för Sidas arbete med att bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

Sida samverkar med näringslivets aktörer inom de flesta områden vi arbetar inom. Vi arbetar också med att bidra till näringslivsutveckling, företagsamhet och ökat företagsansvar i utvecklingsländer. Viktiga delar av samverkan sker inom hållbar resursanvändning och att bättre och anpassa samhällen för och möta miljöförändringar. Fokus på samverkan ligger på de områden som bäst tar till vara näringslivets egna resurser. Det övergripande målet för samverkan med näringslivet är densamma som gäller för det svenska utvecklingssamarbetet i stort – att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Näringslivet spelar en viktig roll för utvecklingen. Den skapar inte bara arbetstillfällen och bidrar till ekonomisk tillväxt, utan näringslivet är även viktig för att ta fram hållbara lösningar på globala utmaningar. Samverkan med näringslivet är viktigt för att Sida ska kunna bidrag till en mer rättvis och hållbar utveckling i världen och är inte bara ett verktyg för att främja tillväxt. Fler och fler länder kan klara sig utan traditionellt bistånd och många av dessa länder strävar till att utveckla nya former av samarbete. Detta gör det möjligt för Sida att investera mer i åtgärder som stimulerar fler och mer hållbara relationer mellan svenska och utländska parter, relationer som bygger på ömsesidigt intresse och delat ansvar.

Idén är att vi ska hitta sätt som bättre tar till vara på de kunskaper och resurser näringslivet har och att använda biståndsmedel som en katalysator för att åstadkomma mer och snabbare förändring i utvecklingsländer. Ytterst handlar detta om att påskynda kampen mot fattigdom.

En viktig princip i Sidas samarbete med näringslivsaktörer är att den ska vara öppen för personer och företag från hela världen. Vårt stöd är kompletterande och katalytiskt. Idén är att saker som annars inte skulle ske kan genomföras för att vi är med och delar på kostnaderna och minskar riskerna. Våra näringslivsparter finansierar minst 50 procent av kostnaderna för de initiativ vi
deltar i.

Sida samverkar med näringslivet för att:

  • engagera och stimulera näringslivsaktörer för att minska fattigdomen
  • engagera, mobilisera och bättre utnyttja näringslivet som aktör, leverantör, rådgivare och dialogpartner inom utvecklingssamarbetet
  • stimulera näringslivsutveckling och entreprenörskap särskilt i fattiga länder och regioner
  • samarbeta och samverka med andra givare och aktörer, såsom civila samhällets organisationer, när det gäller stöd näringslivsstöd och samarbete, inklusive strategiska partnerskap
  • använda innovativa och flexibla metoder och arbetssätt
  • stödja strategiska aktiviteter där informations- och kommunikationsteknik används för att minska fattigdomen (ICT4D)
  • bidra till utvecklingen av marknader och produktionsmetoder till förmån för fattiga människor genom samarbete med organisationer och företag.

Som ett sätt att uppmuntra näringslivet att bidra till att minska fattigdomen erbjuder vi många olika former av engagemang och stöd, vilka ska syfta till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor och bidra till en rättvis och hållbar utveckling i världen. Kommunikation och dialog är grundläggande aspekter för samverkan. En kontinuerlig dialog mellan offentliga och privata aktörer - i Sverige, internationellt och inom partnerländerna - är viktig för att utbyta erfarenheter, utforska synergier och hitta nya samarbetsformer.

Samarbetsmöjligheter


Sidansvarig: Avdelningen för partnerskap och innovation

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />