• 2014-10-27 Publikation

  World Food Programme (WFP) 2013

  Portfolio Overview

  Under 2013 betalade Sida sammanlagt 134 miljoner kronor till stöd för fyra WFP interventioner. Sida ger stöd till katastrofinsatser på WFP i händelse av extraordinära humanitära behov, som ett komplement till kärnstöd, som uppgick till 512 miljoner kronor under 2013. Detta gör Sverige till den åttonde största givaren till WFP.

 • 2014-10-17 Publikation

  The Evaluation of the Challenge Fund Innovations Against Poverty, IAP - Final Report

  Innovation Against Poverty (IAP) är en pilot utmaning fond som lanserades av Sida under 2011 för att stödja innovativa affärsprojekt med potential att minska fattigdomen i utvecklingsländerna. Den genomfördes av ett konsortium lett av revisions- och rådgivning företaget PricewaterhouseCoopers (PwC) i Stockholm. De viktigaste programkomponenterna i IAP är ekonomiskt och tekniskt stöd till företag/projekt, ...

  Jens Andersson , Jonas Norén , Ian Christoplos

 • 2014-10-15 Publikation

  Evaluation of HERproject - Final Report

  I denna rapport presenteras resultaten av den HERproject utvärdering genomförs gemensamt av Tana Copenhagen ApS och InDevelop AB. Syftet med utvärderingen är att bedöma projektets kärnstöd från Sida till Business for Social Responsibility: s (BSR) HERproject. Utvärderingen fann att HERproject är en unik metod för att få tillgång till kvinnliga arbetstagare i utvecklingsländerna och arbeta på att förbättra ...

  Erik Bryld , Chris Coulter , Christine Kamau , Reza Iftekhar Patwary

 • 2014-10-14 Publikation

  Development Trends - SEPTEMBER 2014

  Utvecklingssamarbetet har ett ökat fokus om jämställdhet mellan könen i syfte att förbättra kvinnors samt flickors missgynnade position och status. Fokus ligger främst på kvinnor och flickor som mål grupper, samtidigt som jämställdhetsintegrering är den allmänt begagnad strategi. Det som ofta saknas är det interrelational lins jämställdhetsanalys; uppmärksamhet är begränsas till det ena könet. Den ...

  Paul Dover

 • 2014-10-14 Publikation

  Development Trends Increasing engagement of men and boys for gender equality

  Development Trends

  Development cooperation has an increasing focus on gender equality with the aim to improve women and girls’ disadvantaged position and status. The focus is mostly on women and girls as target groups, but there is now a clear trend for a greater engagement of men and boys in these efforts. Evidence shows that the involvement of supportive men and boys contributes to lasting socio-cultural changes in ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Water and Sanitation 2013 - Improving the human right to clean water and basic sanitation

  Portfolio Overview

  Tillgång till rent dricksvatten och sanitet är avgörande inte bara för människors hälsa och välbefinnande, utan också för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling. Sverige främjar effektiv, rättvis och hållbar vattenanvändning och förvaltning som samt förbättrad tillgång till grundläggande sanitet och hygienutrymmen. Sidas finansiella stöd till vattensektorn uppgick till 868 miljoner under 2013, ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Trade 2013 - An important link in development

  Portfolio Overview

  Handel bidrar till den ekonomiska utvecklingen, som är en av hörnstenarna för utveckling och fattigdomsbekämpning. När ett land saknar förutsättningar såsom politisk stabilitet, rättsstaten och infrastruktur är det svårt att dra nytta av de möjligheter frihandeln medför. Sverige bidrar till det internationella Aid for Trade agendan, som omfattar: handelsrelaterade infrastruktur (vägar, hamnar, järnvägar, ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Private sector development 2013

  Portfolio Overview

  En väl fungerande privat sektor, marknader och institutioner är viktiga för en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar de fattiga. Utan tydliga lagar och förordningar, kommer fattiga människors verksamhet strävanden missgynnas. Sida betalade ut 489 Mkr under 2013 för att skapa förutsättningar för en växande och viktig bransch.

 • 2014-10-08 Publikation

  Health 2013

  Portfolio Overview

  Hälsa är viktigt i utvecklingssamarbetet som en mänsklig rättighet, utan även som en investeringar för ekonomisk tillväxt. Tyngdpunkten för Sidas hälsostöd ligger på att stödja utveckling av hälsovård för fattiga kvinnor och barn i ordning att minska mödra-och barnadödligheten samt att stärka fattiga kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Merparten av stödet går ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Energy 2013 - Increased access to sustainable energy

  Portfolio Overview

  Idag lever fortfarande 1,3 miljarder människor utan tillgång till el. Nästan 3 miljarder människor är beroende av ved, kol, träkol eller animaliskt avfall för matlagning och uppvärmning. Fattigdomsbekämpning kan inte uppnås utan en ökad tillgång till bättre och moderna energitjänster för grundläggande mänskliga behov, den ekonomiska tillväxten, inkomstgenererande aktiviteter och kvalitativa sociala ...

Visar 1 av 10 av totalt 28