Sidas publikationer 2014

 • 2014-10-06 Publikation

  Tracing research capacities in Tanzania

  Vetenskap, teknik och innovation anses vara nyckeln drivrutinerna för ett lands ekonomiska tillväxt och välfärd och högskolor har en central roll för att uppnå detta. I många låginkomstländer dock, har universiteten inte kunnat axla detta ansvar utan extern stöd. Den logiska grunden för svenskt stöd till forskning har varit att varje land behöver minst ett offentligt universitet som kan producera nödvändig ...

  Solveig Freudenthal

 • 2014-10-06 Publikation

  Evaluation of thematic results achieved and demonstrated within the Programa de Acções para uma Governação Inclusiva e Responsável - AGIR - Final Report

  AGIR är en fem års redovisningsskyldighet som finansieras av Sverige, Danmark och Nederländerna som har stöd för moçambikiska civila samhället. Utvärderingen inventerar resultaten från fyra tematiska delprogram och bedömer fitness-för-syfte tillämpade resultat ramar. Frågorna om relevans och effektivitet är i fokus och dessa aspekter bedöms från en människa rättighetsbaserad strategi. I utvärderingen ...

  Annica Holmberg , José Jaime Macuane , Padil Salimo

 • 2014-10-08 Publikation

  Environment and Climate Change 2013

  Portfolio Overview

  Förändringar i miljön har störst påverkan på människor som lever i fattigdom. Klimatförändringarna ökar deras utsatthet och påverkar redan utvecklings möjligheter och försörjningsmöjligheter. Miljö och klimatförändringar är en av tre tematiska prioriteringar för det svenska utvecklingssamarbetet. År 2013, nästan hälften (45 procent) av det totala utvecklingsstöd från Sida hade miljön huvudsakliga eller ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Gender Equality 2013 - Mainstreaming gender equality and women’s rights

  Portfolio Overview

  Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar, har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att forma sina egna liv och påverka samhället. Som en av tre tematiska prioriteringar för svenskt utvecklingssamarbete, skall ett jämställdhetsperspektiv genomsyra allt Sidas arbete. ...

 • 2014-10-15 Publikation

  Mid-Term Review of Sweden’s Support to Transparency International Cambodia - Final Report

  Den halvtidsöversyn av det svenska stödet till Transparency International Kambodja (TIC) bedömer relevans, effektivitet, effektivitet, genomslag och hållbarhet TIC: s verksamhet i Kambodja under de senaste två åren. Resultaten tyder på att TIC har identifierat mycket relevanta ämnen och valkretsar att arbeta med. Det har kunnat ympa på arbetet med befintliga CSO och nätverk av civilsamhällesorganisationer, ...

  Ali Dastgeer , Jups Kluyskens

 • 2014-10-27 Publikation

  Sida’s support to the Food and Agriculture Organization (FAO) 2013

  Portfolio Overview

  År 2013 bidrog Sida till 11 projekt och program genom FAO, med ett totalt utbetalda beloppet på 153 Mkr. FAO är den sjunde största multilateral mottagande organisationen när det gäller Sidas Multi-Bi utbetalningar. Jordbruket och skogsbruket stod för ungefär hälften av stödet till FAO 2013.

 • 2014-10-27 Publikation

  Sida’s support to the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) 2013

  Portfolio Overview

  Jämställdhet och främjande av kvinnors rättigheter är en tematisk prioritet i det svenska utvecklingssamarbetet. Sverige har ökat sitt stöd till UN Women som en viktig partner för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. 2013, Sidas insatser till UN Women uppgick till 103 MSEK. Tillsammans med core stöd fördelas av Utrikesdepartementet (UD) på 125 miljoner kronor, läggs den totala svenska finansiering ...

 • 2014-10-27 Publikation

  Sida’s support to United Nations Development Programme (UNDP) 2013

  Portfolio Overview

  År 2013 Sida stödde 99 UNDP bidrag till ett sammanlagt belopp om 1,254 MSEK. UNDP är därmed Sidas största utvecklingspartner i FN-systemet, vilket motsvarar cirka 20 procent av Sidas totala Multi-Bi-stöd. Sveriges kärnstöd till UNDP, som tillhandahålls av Utrikesdepartementet (UD), uppgick till 616 MSEK. Sverige var den tredje största givaren till UNDP 2013, efter Japan och United States.

 • 2014-10-27 Publikation

  Sida’s support to United Nations Population Fund (UNFPA) 2013

  Portfolio Overview

  Sida bidrar till arbetet i UNFPA inom området sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter, bland annat könsrelaterat våld. År 2013 bidrog Sida till 16 UNFPA projekt och program, med ett totalt belopp om 199 MSEK. Dessutom ministeriet Utrikesdepartementet (UD) förutsatt 427,8 MSEK i kärnstöd och 3 MSEK i Multi Bi stöd, totalt Sveriges finansiering finansiering av byrån till 630 MSEK. Sverige är en ...

 • 2014-10-27 Publikation

  Sida’s support to United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 2013

  Portfolio Overview

  Det primära syftet med UNHCR är att skydda de rättigheter och välbefinnande av flyktingar. År 2013 Sidas stöd till UNHCR uppgick till 211 MSEK, varav samtliga var humanitärt bistånd som svar på akuta överklaganden i regionala eller land specifi k flykting och / eller internflyktingsituationer. Alla Sidas stöd till UNHCR: s verksamheten finansieras med humanitära budgetpost och bygger på bedömningar ...

Visar 41 av 50 av totalt 134