Sidas publikationer 2014

 • 2014-10-14 Publikation

  Development Trends - SEPTEMBER 2014

  Utvecklingssamarbetet har ett ökat fokus om jämställdhet mellan könen i syfte att förbättra kvinnors samt flickors missgynnade position och status. Fokus ligger främst på kvinnor och flickor som mål grupper, samtidigt som jämställdhetsintegrering är den allmänt begagnad strategi. Det som ofta saknas är det interrelational lins jämställdhetsanalys; uppmärksamhet är begränsas till det ena könet. Den ...

  Paul Dover

 • 2014-10-14 Publikation

  Development Trends Increasing engagement of men and boys for gender equality

  Utvecklingssamarbetet har ett ökat fokus på genus jämställdhet i syfte att förbättra kvinnors och flickors missgynnade position och status. Fokus ligger främst på kvinnor och flickor som målgrupper, men det finns nu en tydlig trend för ett större engagemang män och pojkar i dessa ansträngningar. Det finns belägg att medverkan av stödjande män och pojkar bidrar till varaktiga sociokulturella förändringar ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Water and Sanitation 2013 - Improving the human right to clean water and basic sanitation

  Portfolio Overview

  Tillgång till rent dricksvatten och sanitet är avgörande inte bara för människors hälsa och välbefinnande, utan också för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling. Sverige främjar effektiv, rättvis och hållbar vattenanvändning och förvaltning som samt förbättrad tillgång till grundläggande sanitet och hygienutrymmen. Sidas finansiella stöd till vattensektorn uppgick till 868 miljoner under 2013, ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Trade 2013 - An important link in development

  Portfolio Overview

  Handel bidrar till den ekonomiska utvecklingen, som är en av hörnstenarna för utveckling och fattigdomsbekämpning. När ett land saknar förutsättningar såsom politisk stabilitet, rättsstaten och infrastruktur är det svårt att dra nytta av de möjligheter frihandeln medför. Sverige bidrar till det internationella Aid for Trade agendan, som omfattar: handelsrelaterade infrastruktur (vägar, hamnar, järnvägar, ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Private sector development 2013

  Portfolio Overview

  En väl fungerande privat sektor, marknader och institutioner är viktiga för en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar de fattiga. Utan tydliga lagar och förordningar, kommer fattiga människors verksamhet strävanden missgynnas. Sida betalade ut 489 Mkr under 2013 för att skapa förutsättningar för en växande och viktig bransch.

 • 2014-10-08 Publikation

  Health 2013

  Portfolio Overview

  Hälsa är viktigt i utvecklingssamarbetet som en mänsklig rättighet, utan även som en investeringar för ekonomisk tillväxt. Tyngdpunkten för Sidas hälsostöd ligger på att stödja utveckling av hälsovård för fattiga kvinnor och barn i ordning att minska mödra-och barnadödligheten samt att stärka fattiga kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Merparten av stödet går ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Energy 2013 - Increased access to sustainable energy

  Portfolio Overview

  Idag lever fortfarande 1,3 miljarder människor utan tillgång till el. Nästan 3 miljarder människor är beroende av ved, kol, träkol eller animaliskt avfall för matlagning och uppvärmning. Fattigdomsbekämpning kan inte uppnås utan en ökad tillgång till bättre och moderna energitjänster för grundläggande mänskliga behov, den ekonomiska tillväxten, inkomstgenererande aktiviteter och kvalitativa sociala ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Education 2013 - Improved access to quality education

  Portfolio Overview

  Utbildning spelar en grundläggande roll i mänsklig, social och ekonomisk utveckling. Sverige har ett särskilt mål för att förbättra tillgången till utbildning av god kvalitet med fokus på flickors utbildning, förbättrad läsning och räkning, stärkt nationella offentliga utbildningssystem och inkluderande undervisning. Sidas totala stöd till utbildning uppgick till 687 miljoner under 2013.

 • 2014-10-08 Publikation

  Democracy, Human Rights and Public Administration 2013

  Portfolio Overview

  Demokrati och de civila och politiska rättigheter är avgörande för att ge människor som lever i fattigdom och under förtryck med röst och val för att förbättra deras levnadsvillkor - och för att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Demokrati och mänskliga rättigheter är en av de tre tematiska prioriteringar för det svenska utvecklingssamarbete och rättighetsperspektivet tillämpas ...

 • 2014-10-08 Publikation

  Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2013

  Portfolio Overview

  Fattigdom och hunger är nära sammankopplade. Det beräknas att 870 miljoner människor fortfarande lider av hunger och svält i världen. Att utrota extrem hunger och fattigdom är millenniemål 1 och en hög prioritet både på den internationella och svenska utvecklingsagenda. Den totala utbetalning till jordbruk, skogsbruk samt fiske är 885 miljoner kronor för 2013.

Visar 31 av 40 av totalt 134