Oktober 2010

 • 2010-10-07

  Instructions de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Asdi) concernant les subventions provenant de la ligne de crédit ”Soutien d’organisations suédoises dans la société civ

  Description: Fondée sur la Stratégie des OSC, la présente Instruction réglemente à partir du 15 mars 2010 les aides accordées aux OSC suédoises avec lesquelles l’Asdi a passé un contrat d’affectation globale dans le cadre de la ligne de crédit . Cette instruction se compose de deux sections. La première section décrit les objectifs et les ...

 • 2010-10-07 Publikation

  Sida's Instructions for Grants from the Appropriation Item Support via Swedish Civil Society Organisations

  On the basis of the CSO strategy, beginning on March 15, 2010 these instructions govern the provision of grants to the Swedish CSOs with which Sida has entered into an agreement concerning a framework grant within the appropriation item. The instructions consist of two parts. The first part describes the objectives and priorities within the appropriation item as well as Sida's assessment criteria. ...

 • 2010-10-27 Publikation

  What to say and do?

  Most Development Cooperation Strategies identify gender equality as a dialogue issue. Consequently, gender equality is likely to be one out of a few dialogue issues to address when the Embassy/Country team elaborates the dialogue plan within the framework of the Cooperation Strategy. This tool provides practical examples on how to address gender in that process. It is a complement to and follows the ...

 • 2010-10-21 Publikation

  North-South Research Cooperation

  Studien fokuserar på hur svenska universtitet uppfattar sin roll som samarbetspartners i forskningssamarbetet med låginkomstländer. Studien beaktar svenska forskares, rektorers och dekaners erfarenheter likväl som deras syn och förslag på utveckling av det fortsatta samarbetet. Studien tittar på hur nya metoder av forskarutbildning skulle kunna utvecklas och undersöker om det finns intresse och förutsättningar ...

  Erik W. Thulstrup

 • 2010-10-15 Publikation

  Ett utvecklingssamarbete i förändring

  Utvecklingssamarbete är ett sätt att gemensamt hitta lösningar på stora ödesfrågor som fattigdom, demokrati, jämställdhet, konflikter, energi och klimat. Utgångspunkten är att alla är födda med samma värde och rättigheter. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, samtidigt som jordens resurser fördelas och förvaltas på ett hållbart sätt. ...

  Sida

 • 2010-10-07 Publikation

  Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige

  Utgående från InfoKom -strategin ”Strategi för informations och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället 2010-2014” reglerar denna instruktion fr.o.m. den första juli 2010 bidragsgivningen till svenska civilsamhällesorganisationer. Instruktionen består av två delar. I Del I beskrivs mål och prioriteringar inom anslagsposten samt Sidas bedömningskriterier. I Del ...

  Sida

 • 2010-10-07 Publikation

  Sidas instruktion för bidrag ur anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

  Utgående från CSO-policyn och CSO-strategin reglerar denna instruktion fr.o.m. den 15 mars 2010 bidragsgivningen till de svenska CSO med vilka Sida ingått avtal om rambidrag inom anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället. Instruktionen består av två delar. I den första delen beskrivs mål och prioriteringar inom anslagsposten samt Sidas bedömningskriterier. I Del II redogörs ...

  Sida

 • 2010-10-07 Publikation

  Instrucción de ASDI para los aportes con cargo a la partida de asignación Apoyo a través de organizaciones suecas de la sociedad civil

  Partiendo de la estrategia de las OSC, la presente directriz regula desde el 15 de marzo de 2010 la asignación de aportes a las OSC suecas con las cuales ASDI tiene convenio de aporte marco, en el marco de la partida de asignación . La directriz consta de dos partes. En la primera parte se describen los objetivos y las prioridades en el marco de la partida de asignación y los criterios de evaluación ...

  Sida

 • 2010-10-27 Publikation

  Young People’s Political Participation

  Young people are often denied their rights because they are no longer seen as children in need of special care and support, nor are they yet recognised as adults. They are seldom mentioned in policy frameworks in relation to rights such as education, health care, labour, participation and protection from conflicts and sexual exploitation. Sida recognises young people as agents for change and considers ...