Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter: Följsam-konceptet

Series:
Sida Internrevision
Number:
2006:2
Author:
William Stannervik
Description:
Mot bakgrund av Sida målsättning att sluta fler överenskommelser med statliga myndigheter samt Sidas ansvar för att garantera redovisningens tillförlitlighet har internrevisionen i sin årliga riskanalys identifierat dessa samarbeten som ett granskningsområde. En granskning av Följsam samarbetet ingår i Internrevisionens plan för 2006 vilken beslutats av Sidas styrelse.

PDF image