En studie över biståndets roll i framväxten av civila samhällen i syd

Kriterier för urval av ramorganisationer

Author:
Caroline Boussard
Description:
Denna är en av flera studier som tagits fram om enskilda organisationers roll i det civila samhället. Begreppet civila samhället kan ibland vara förvirrande och har därför kommit att betyda olika saker. I denna studie söker man bl a att finna svar på frågan: Vad är det civila samhället? En analys av olika typer av civila samhällen görs, en sammanfattning av vilka slutsatser man kan dra samt hur biståndet i det civila samhället kan förbättras.

PDF image