Uppföljande studie av Sidas resultatanalyser

Series:
Sida Studies in Evaluation
Number:
1998:2
Author:
Göran Schill
Description:
Under hösten 1996 gjorde Sekretariatet för utvärdering och intern revision (UTV) en granskning av de resultatanalyser som dittills producerats i samband med Sidas landstrategiarbete. UTV:s granskning pekade på ett antal brister avseende resultatanalysernas kvalitet, men också på de generella problem som förknippas med styrning av offentlig verksamhet på grundval av tidigare resultat och erfarenheter. I samband med 1996 års granskning bestämdes att UTV skulle göra en uppföljande studie av de resultatanalyser som framställts av Sida under 1997 -98. Föreliggande rapport är resultatet av denna andra studie. Notera att det finns ett Management Response (ställningstagande och åtgärdsplan) till denna studie.

PDF image