Regeringens regleringsbrev.

Foto: Helena Landstedt

Så styrs vi

Regleringsbrevet visar hur Sidas verksamhet ska finansieras

Uppdaterad: 3 januari 2018

Sida får varje år ett regleringsbrev från regeringen. Regleringsbrevet styr årets verksamhet och anger mål, budget och hur budgeten ska fördelas på olika verksamheter. Krav på återrapportering anges också, samt särskilda uppdrag.

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen bland annat vilka mål Sida ska uppnå med sin verksamhet. Vilka Sidas uppgifter är framgår av Instruktionen. Regleringsbrevet anger även hur mycket pengar som Sida har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan våra olika uppdrag. I regleringsbrevet står också hur Sida ska redovisa verksamheten.

Regleringsbrevet 2018

Sidas största anslag kommer från Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i budgetpropositionen. Under 2018 hanterar Sida 41,2 miljarder kronor. Av detta belopp är 1,2 miljarder kronor kostnaden för Sidas förvaltning, vilket innebär en administrationskostnad på knappt tre procent.

I regleringsbrevet 2018 förlängs ett antal strategier och Sida får dessutom tolv särskilda uppdrag:

1. Bredare relationer

Sida ska redovisa de erfarenheter som gjorts i övergången från långsiktigt utvecklingssamarbete till bredare relationer i pilotländerna Bangladesh, Kenya, Tanzania, Zambia och Bolivia och föreslå hur dessa erfarenheter kan användas.

2. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Sida ska redovisa konkreta exempel på insatser som rör de globala mål som står i fokus vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i juli 2018 (mål 6 rent vatten och sanitet, mål 7 hållbar energi, mål 11 hållbara städer och samhällen, mål 12 hållbar konsumtion och produktion och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald).

Återrapporterat 2018-03-12

3. Bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer

Sida ska redovisa utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer och rapportera om resultat och lärdomar från tidigare insatser.

4. Funktionshindersperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete

Sida ska, i dialog med Myndigheten för delaktighet, redovisa hur myndighetens insatser och uppföljning inkluderar personer med funktionsnedsättning och hur Sida kan utveckla arbetet vidare.

5. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sida ska redovisa myndighetens arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster under 2017.

6. Jämställdhetskonferens

Sida ska stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Svenska institutet i förberedelser, genomförande och uppföljning av en jämställdhetskonferens under våren 2018.

7. Bistånd rörande minhantering, m.m.

Sida ska redovisa en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår för hantering av minor, insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW), samt implementering av vapenhandelsfördraget (ATT).

8. Handelsrelaterade insatser

Sida ska redovisa genomförandet och fördelningen av handelsrelaterade insatser.

9. Forum för utvecklingsfinansiering

Sida ska under 2018 bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med Sveriges deltagande i Forum för utvecklingsfinansiering samt i toppmötet om finansiering av de Globala målen för hållbar utveckling.

10. Ordförandeskapet i Gröna klimatfonden

Sida ska under 2018 stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) under det svenska ordförandeskapet i den Gröna klimatfonden.

11. Fristående garantier

Sida ges i uppdrag att förvalta säkerhetsreserven för fristående garantier. Sida ska även göra riskbedömningar.

12. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Tidigare regleringsbrev och återrapporteringar

regleringsbrevet 2017 förlängdes ett antal strategier och Sida fick dessutom särskilda uppdrag som handlade om integrerat konflikt-, miljö- och klimatperspektiv, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling (återrapporterat 2017-03-31), utnyttjande av utvecklingssamarbetet för att motverka det krympande utrymmet för civilsamhället (återrapporterat 2017-03-15), åtgärder för kapacitetsutveckling (återrapporterat 2017-09-29), moderna beredskapsjobb samt FN:s havskonferens.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />