En kvinna i västra Uganda bär ved.

Enligt den strategi som styr utvecklingssamarbetet med Uganda ska arbetet bland annat bidra till en rättvis och hållbar global utveckling och till att skapa förutsättningar för fattiga kvinnor och män att förbättra sina levnadsvillkor.

Foto: Helena Landstedt

Så styrs vi

Strategier för svenskt bistånd

Uppdaterad: 9 maj 2018

Regeringen beslutar om de strategier som styr Sidas arbete med utvecklingssamarbetet. Strategierna gäller för ett land, för en region eller också är de inriktade på ett särskilt verksamhetsområde och gäller globalt.

Resultatstrategier för länder och regioner: 

Regeringens sammanhållande instrument för att styra det bilaterala biståndet formuleras i strategier. När en ny strategi ska utarbetas utgår arbetet från anvisningar med ingångsvärden till Sida. På regeringens webbplats finns samtliga dokument samlade. 

På våra landsidor finns också samarbetsstrategin för respektive land tillgänglig. De finns även på Openaid.se, där du också hittar de strategirapporter som Sida tar fram för att beskriva hur arbetet fortlöper.

Strategierna följer en viss modell som uttrycks i Riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Andra strategier

Utöver geografiska resultatstrategier styrs verksamheten också av strategier för olika verksamhetsområden.

Det biståndspolitiska policyramverket

Hela det svenska biståndet är en del av Politiken för Global Utveckling. Vad just biståndet ska åstadkomma beskrivs i ett Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som antogs 2016 och ska säkerställa ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart och jämställt svenskt utvecklingssamarbete som ligger i framkant. Det är ett centralt dokument för den svenska biståndspolitiken och utgör utgångspunkten för regeringens styrning av det svenska biståndet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />