Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter

Uppdaterad: 14 augusti 2018

Vad är korruption?

Sida definierar korruption som missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bland annat mutor, bestickning – inklusive bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism.

Vänligen anmäl om:

  • Du misstänker korruption i en biståndsinsats.
  • Du har kännedom om att biståndsmedel inte hanteras i enlighet med vad som avtalats.
  • Du har kännedom om att någon i Sidas personal har gjort allvarliga fel i tjänsten.

Sida kan inte utreda:

  • Anklagelser i biståndsinsatser som inte har finansierats av Sidamedel/svenska medel.

Anmälan

Sida kan aldrig garantera anonymitet, men du kan skydda din identitet genom att använda dig av en e-postadress som ej kan kopplas till anmälaren samt ta bort eventuell signatur som är kopplad till ditt e-postkonto.

Alla anmälningar hanteras av Sidas utredningsgrupp. Mejla investigation@sida.se.

Behandling av personuppgifter

Sida behandlar personuppgifter för att handlägga anmälningar om misstänkt korruption.

I dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) och dataskyddslagen (2018:218) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Det här är personuppgifter

Med personuppgifter menas information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, postadress och e-postadress. Vissa uppgifter är också känsliga personuppgifter. Med det menas information om exempelvis etniskt ursprung, religiös övertygelse och personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Hur Sida behandlar personuppgifter

Sida är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som skickas in till och behandlas hos myndigheten.

Vid anmälningar om korruption behandlar Sida personuppgifter för att fullgöra rättsliga skyldigheter samt utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse. Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring och bearbetning.

Sida kan använda din information för att hantera anmälningar om misstänkt korruption. Vid behov kan vi använda din information för att verifiera din identitet samt kontakta dig via post, e-post eller telefon för att genomföra en ändamålsenlig undersökning.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla ovan angivna ändamål. När personuppgifterna finns i allmänna handlingar kommer vi därefter att behandla dina uppgifter i enlighet med Sidas beslut om tillämpning av Riksarkivets föreskrifter och i syfte att fullgöra arkivlagens ändamål.

Vid de tillfällen som anlitade leverantörer och andra typer av personuppgiftsbiträden får tillgång till personuppgifter regleras hantering i personuppgiftsbiträdesavtal.

Offentlighetsprincipen

Sida är en statlig myndighet och följer gällande lagstiftning. Alla meddelanden som skickas till eller skapas och förvaras hos en statlig myndighet blir allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105). Offentlighetsprincipen innebär bland annat att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon ber oss att få se en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. Innan sådant utlämnande sker genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (begäran om registerutdrag).

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig inte är korrekta, har du rätt att kontakta oss och begära rättelse och i vissa fall radering av uppgifterna. Vi kommer då att undersöka om din begäran är befogad och i sådana fall korrigera eller komplettera uppgifterna i enlighet med dina instruktioner.

Du har också rätt att, på grund av dina specifika personliga omständigheter, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift i allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Sida kommer i sådana fall att pröva om det finns ett berättigat intresse till fortsatt behandling av dina uppgifter.

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som vår utredning enligt ovan pågår.

Anser du att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med gällande rätt eller att vi inte tillgodosett dina lagstadgade rättigheter har du dessutom rätt att klaga till Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se nedan eller läs vidare om klagomål på Datainspektionens hemsida.

Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

Om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Valhallavägen 199

105 25 Stockholm

Telefon: 08-698 50 00

sida@sida.se

dataskyddsombud@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />