Sida stödjer ett program som skickar fredsobservatörer till Guatemala för att medfölja hotade människorättsförsvarare i deras arbete. Aura Elena Farfán är en av de som får hjälp från fredsobservatörerna.

Förtryck och orättvis fördelning av jord i Guatemala ledde i början av 1960-talet till en väpnad intern konflikt som pågick i 36 år, då över 200 000 människor – de flesta civila – dödades eller ”försvann”.

Foto: Alva Azócar

Guatemala

Vårt arbete i Guatemala

Uppdaterad: 16 februari 2017

Goda förutsättningar för fortsatt fred och ett rättvisare samhälle. Det är målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala. Därför stärker vi rättsstaten och ger fattiga människor verktyg att påverka politiken och delta i ekonomin på schysstare villkor.

Guatemala präglas av djupa ekonomiska klyftor, diskriminering av kvinnor och marginalisering av landets stora urbefolkning. 20 år efter inbördeskrigets slut är genomförandet av fredsavtalen fortfarande landets viktigaste utmaning.

Biståndet till Guatemala styrs av Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala 2016-2020. Målet är att stödja landet i genomförandet av fredsavtalen, och på så sätt bidra till en stärkt demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, konsolidering av freden, lägre våldsnivå och minskad fattigdom.

Biståndet har tre huvudområden:

  • Mänsklig säkerhet och frihet från våld. Det handlar om att stärka rättsstaten, bekämpa korruptionen, öka försoningen efter den väpnade konflikten och bekämpa könsrelaterat våld.
  • Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter. Fokus ligger på att stärka demokratiska institutioner, ökat deltagande i politiska processer för exkluderade grupper och stärka respekten för mänskliga rättigheter, särskilt urfolks samt kvinnors och barns. Sexuella och reproduktiva rättigheter och markrättigheter är särskilt viktiga.
  • Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina livsvillkor. Att skapa förutsättningar för hållbar och klimatanpassad livsmedelsförsörjning och sysselsättning med anständiga arbetsvillkor.

Genom vårt arbete stödjer vi också Guatemala i att uppnå de Globala målen om hållbar utveckling, särskilt målen om att utrota fattigdom och hunger, bygga fredliga och inkluderande samhällen, främja jämställdhet och skapa hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Även om förändringar i Guatemala bara kan uppnås av guatemalanerna själva, så är internationellt stöd och närvaro viktigt. Därför stödjer vi lokala civilsamhällsorganisationer och entreprenörer, samtidigt som vi samarbetar med FN:s expertorgan och internationella civilsamhällsorganisationer samt svenska (till exempel Diakonia och We Effect).

Vi stärker också nyckelfunktioner inom staten, till exempel Riksåklagarämbetet, Ombudsmannen för mänskliga rättigheter, Jämställdhetsmyndigheten och Statistikmyndigheten, som måste ta ett större ansvar i arbetet för att skapa ett mer rättvist samhälle.

En rättsstat på frammarsch

Att rättsstaten i Guatemala är svag är en viktig del av förklaringen till den utbredda straffriheten för korruption, våldsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna. Resultatet är ett diskriminerande rättssystem och höga våldsnivåer samt ett politiskt system präglat av korruption och inflytande från den organiserade brottsligheten.

Sverige stödjer Guatemala i kampen mot straffrihet och för en starkare rättsstat. Det gör vi genom att bidra till det arbete som genomförs av Åklagarmyndigheten och den Internationella kommission mot straffrihet (CICIG) för att rensa ut kriminella nätverk inom staten. Dessa insatser har under de senaste två åren bidragit till att avslöja omfattande korruptionsnätverk inom staten och resulterat i både ett stort antal rättsprocesser och en folklig mobilisering med krav på politiska reformer från det civila samhället.

Genom vårt arbete med övergångsrättvisa, stödjer vi de aktörer i Guatemala som strävar efter rättvisa och försoning efter inbördeskriget genom att fastställa sanningen kring brott mot de mänskliga rättigheterna, ställa förövare inför rätta, gottgöra offren och verka för att historien inte ska upprepan sig. Också här görs nu viktiga framsteg. 2016 dömdes två före detta militärer för att ha använt sexuellt slaveri som ett vapen mot civilbefolkningen under inbördeskriget, vilket var världsunikt.

Politisk öppning men fortsatt svårt för människorättsaktivister

De senaste årens framgång inom rättsväsendet har lett till krav från det civila samhället på djupgående politiska reformer, och de har nått vissa försiktiga framgångar.

Sverige stödjer organisationer som främjar kvinnors och urfolks politiska deltagande, exempelvis genom stöd till Fondo Indígena och Diakonia. Genom stödet till programmet PARLAD, skapar Sverige också kontaktytor mellan civilsamhället och politiska beslutsfattare i kongressen.

Samtidigt har organisationer och individer som står upp för mänskliga rättigheter tagit mer plats i den politiska processen. Särskilt utsatta är de som arbetar med urfolkens rätt till mark och naturresurser. Dessutom är våldet mot kvinnor utbrett. Sverige stödjer organisationer som arbetar för att stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Sysselsättning och motståndskraft för att minska fattigdom

Den övervägande delen av landets fattiga bor på landsbygden och tillhör landets urfolk. Marken är ojämnt fördelad, undernäringen utbredd och det råder brist på sysselssättning utanför småjordbruket. Dessutom drabbar klimatförändringarna fattiga människor hårdast.

Sverige stödjer program i FN:s regi (FAO, UNICEF, WHO och UNDP) som ökar fattiga människors möjligheter att tackla dessa svåra livsvillkor, genom bland annat diversifiering av jordbruksproduktionen och nya metoder för att förvalta vatten i torra områden.

Sverige stödjer också insatser som bygger på principen att lokala mikro- och småföretag är en viktig källa till sysselsättning och inkomster. Organisationen Helvetas arbetar för att stärka lokala värdekedjor och FDLG för att ge fattiga människor tillgång till finansiella tjänster. Vi stärker också kvinnors inflytande över sina egna livsval genom att skapa nya inkomstmöjligheter och tackla könsrelaterat våld (We Effect).


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />