Sida stödjer arbete för internflyktingars rättigheter i Colombia

Foto: Willian Silveira

Colombia

Vårt arbete i Colombia

Uppdaterad: 18 april 2017

Colombia utvecklas, men fortfarande återstår många utmaningar och skillnader mellan regioner och sociala grupper. Efter att i decennier ha stöttat fredsarbetet i Colombia har Sverige nu en unik position att påverka arbetet med övergången från krig till fred.

Det svenska utvecklingssamarbetets övergripande mål i Colombia är att bidra till hållbar fred och utveckling samt mänsklig säkerhet.

Fredsbyggande

Under 2016 slöts ett historiskt fredsavtal mellan landets största gerillagrupp Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) och staten. Samtidigt har fredsprocessen med landets andra stora gerillagrupp Ejercito de Liberación Nacional (ELN) inletts. Sverige har länge drivit på och verkat för en förhandlad lösning på konflikten, och kommer att bidra till genomförandet av fredsavtalet liksom förhandlingarna med ELN.

Sveriges utvecklingssamarbete har ett starkt politiskt kapital i Colombia och efter decennier av politisk dialog och utvecklingssamarbete har Sverige skaffat sig en nyckelroll i fredsprocessen.

Sida stödjer till exempel högkommissariatet för fred och ministeriet för postkonflikt. Dessa och andra statliga institutioner ansvarar för genomförandet av fredsavtalet på nationell och lokal nivå. Sida stödjer dessutom ett regionalt freds- och utvecklingsprogram i konfliktdrabbade regioner som drivs av FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Sida är en av de största givarna till FN:s fredsfond, som ska visa på de positiva vinsterna med fred i den kritiska perioden direkt efter undertecknandet av ett fredsavtal. Genom fonden har Sverige bidragit med gottgörelse till krigets offer, minröjningsaktiviteter, att förhindra rekrytering av unga människor till illegala och beväpnande grupper samt gett unga människor möjligheter att verka som fredsambassadörer.

Mänskliga rättigheter och demokratisk samhällstyrning

Under den väpnade konflikten har många allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts. Efter att fredsavtalet trätt ikraft har tyvärr hoten mot försvarare av mänskliga rättigheter och sociala ledare ökat. För att stärka rättsstaten ger Sida stöd till Colombias statliga institutioner. Sverige samarbetar även med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen och FN:s kontor för MR-frågor (OHCHR). Ett av flera exempel är internationell medföljning, som höjer den politiska kostnaden för att hota MR-försvarare och möjliggör möten mellan MR-försvarare och politiska ledare.

Sverige samarbetar med flera colombianska civilsamhällsorganisationer, ofta i relation till användandet av mark och andra naturresurser, men även kopplade till social orättvisa. De flesta av dessa organisationer arbetar med fredsbyggande lokalt.

Sverige samarbetar även med organisationen Electoral Observation Mission (MOE). Genom sina valobservatörer spelar missionen en central roll i de olika valen.

Jämställdhet

Att inkludera kvinnor i genomförandet av fredsavtalet och återuppbyggnaden av landet är avgörande för att uppnå en hållbar fred och utveckling. Lika viktigt är att inkludera män och att diskutera deras mansroll.

Genom politisk dialog och stöd till UN Women och centrala statliga organ har Sverige bidragit till ökat kvinnligt deltagande i fredsprocessen mellan regeringen och FARC. Sub-kommissionen för jämställdhetsfrågor som skapades av regeringen och FARC resulterade i konkreta skrivningar i det slutliga avtalet om jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Inför implementeringen av fredsavtalet mellan FARC och regeringen och i fredprocessen med ELN fortsätter Sverige att driva frågor om jämställdhet och kvinnor som aktörer för fred.

Sverige verkar även för stärkt kapacitet att förebygga och hantera könsrelaterat våld med fokus på kvinnor och flickor i konfliktdrabbade områden. Svensk och colombiansk polis har ett samarbete där det bland annat ingår utbildningar om hur colombiansk polis ska bemöta och undersöka våld i hemmet.

Övergångsrättvisa och markåterbördande

Miljoner colombianer har tvingats lämna sina hem och blivit berövade sin mark under den mer än 50 år långa konflikten. Mäktiga markägare har med olagliga och orättvisa metoder skaffat sig kontroll över mycket stora delar av Colombias odlingsbara mark. Sverige stöttar både projekt för övergångsrättvisa och markåterbördande för att ge konfliktens offer upprättelse.

Genom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO samarbetar Sida med Enheten för markåterlämnande. Programmet bidrar till att tusentals personer varje år får mark återlämnat och stöd till inkomstskapande aktiviteter. Stöd ges även till projekt och officiella institutioner som arbetar för att undersöka, klargöra, åtala och döma de ansvariga för de allvarliga övergrepp som begåtts under konflikten.

Hållbar landsbygdsutveckling med hänsyn till miljön

Sverige stödjer landsbygdsutveckling samt hållbart nyttjande av naturresurser. EU:s Trust Fund har som mål att säkerställa att regioner som i dag är långt efter övriga Colombia vad gäller samhällstjänster och möjlighet till inkomster ska involveras mer i landets utveckling och få det bättre ekonomiskt. IDB-fonden är en långsiktig fond som investerar i hållbar energi, grön teknik, klimatsmarta lösningar och hållbara vattendrag.

Sverige ger via FAO stöd för att ersätta illegala grödor, såsom koka-plantan, med lagliga. Detta för att familjer ska få nya möjligheter att leva inom lagens gränser samtidigt som de både får mer och näringsrik mat samt kan sälja en del för att bättra på hushållskassan. Sverige har varit med och finansierat Colombias nationella plan för hållbar utveckling, och stödjer dessutom ett stort antal civilsamhällesorganisationer som verkar för ökad hänsyn till miljö och naturresurser samtidigt som mänskliga rättigheter respekteras.

Näringslivssamverkan

Genom stiftelsen "Idéer för Fred" finansierar Sida flera innovativa och miljömässigt hållbara affärsprojekt. Därefter har privata resurser kommit till för att stödja initiativet vilket gynnat tusentals företagare i konfliktdrabbade regioner.

Initiativet "Ruta Motor" har genom yrkesvägledning och tillgång till utbildningsmöjligheter förbättrat möjligheterna för utsatta ungdomar att komma in på den formella arbetsmarknaden, samtidigt som kriminalitet minskat.

Sverige för också social dialog med bland annat fackföreningar och näringslivet, för att främja mer rättvisa arbetsvillkor. Sverige kommer i detta arbete också stödja fackföreningar. Särskilt fokus läggs på återintegrering av ex-kombattanter på arbetsmarknaden.

Humanitärt bistånd

Sedan 1985 har mer än 6,4 miljoner människor tvingats på flykt. Majoriteten är kvar i Colombia och cirka 80 procent lever i fattigdom. Sveriges humanitära stöd riktas framförallt till internflyktingar och till att stärka den colombianska statens kapacitet att finna lösningar på situationen. Sveriges partner är främst Internationella Rödakorskommittén och FN:s humanitära samordningskontor (OCHA) och FN:s flyktingkommissariat UNHCR.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />