Bönder använder vatten från en vattenreservoar när de planterar grönsaker i Norte de Potosí.

De småskaliga bönderna i Bolivias torra regioner är väldigt sårbara för klimatförändringarna. För att möta böndernas behov och lära ut nya jordbruksmetoder har Sida givit stöd till ett projekt där de lokala myndigheterna fått utveckla sin kapacitet.

Foto: GIZ-PROAGRO

Bolivia

Vårt arbete i Bolivia

Uppdaterad: 2 januari 2017

Samarbetet i Bolivia utgår ifrån strategin för Sveriges utvecklingssamarbetemed Bolivia för 2016-2020.

Strategin ska bidra till en förbättrad miljö och ett hållbart utnyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft, demokratisk samhällsutveckling samt förbättrade möjligheter till försörjning för människor som lever i fattigdom. Samarbetet ska också stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare relationer.

I enlighet med strategin för perioden 2016-2020 koncentreras Sveriges arbete till tre områden med sammanlagt åtta resultat. Dessa tre områden är:

  • Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter.
  • Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer.
  • Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Samarbetet omfattar även forskningssamarbete, stöd till svenska enskilda organisationer och vid särskilda behov även humanitärt bistånd.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Milleniemålen om halverad fattigdom, grundutbildning, jämställdhet och främjande av kvinnors makt har uppnåtts under tidigare strategiperiod. Av landets invånare lever dock fortfarande cirka 40 procent i fattigdom och på landsbygden beräknas 60 procent vara fattiga.

Resultat inom arbetet för transparens och icke-diskriminering inom den offentliga förvaltningen har delvis uppnåtts. Urfolks och kvinnors rättigheter har förbättrats särskilt när det gäller ny lagstiftning. Samtidigt råder stora brister i genomförandet av lagarna då implementeringen är svag på både regional och lokal nivå. Barnombudsmän på lokal nivå är under utveckling.

Bolivias utvecklingsutmaningar handlar om att fortsätta arbeta för att minska fattigdomen, att stärka mänskliga rättigheter och att öka jämställdheten. Konstitutionen från 2009 och även de många lagar som antagits sedan dess bedöms hålla god standard. Genomförandet av lagstiftningen är dock bristfällig. De demokratiska institutionerna är svaga och det finns brister i systemen för ansvarstagande och transparens. Korruptionen är utbredd och utgör hinder för den ekonomiska och sociala utvecklingen i landet.

Under innevarande strategiperiod ger Sverige stöd för att stärka de offentliga institutionerna i syfte att bygga upp den offentliga förvaltningen, framför allt genom kapacitetsutveckling. Ökad kapacitet och transparens ska bidra till att stärka systemets mekanismer. Omfattande stöd ges också till olika program som syftar till att stärka den demokratiska kulturen samt främja mänskliga rättigheter. Stärkandet av rättigheter fokuseras till kvinnor, barn och urfolk som utgör de mest utsatta grupperna i samhället.

Miljö och naturresurser

Bolivia är en av jordens länder med störst biologisk mångfald - från det andinska höglandet till Amazonasbäckenets regnskogar, men är samtidigt en resurs under hot som är mycket känsligt för klimatförändringar. Redan utsatta människor drabbas årligen av torka och översvämningar.

Svenska insatser har bidragit till att uppnå milleniemålet för tillgång till dricksvatten. På landsbygden har 59 procent tillgång till rent vatten. Däremot har milleniemålet för sanitet inte uppnåtts. Fortfarande saknar halva befolkningen tillgång till toaletter. Problemen är störst bland de fattiga i förstäder och på landsbygden.

Sverige ger stöd till program för ett förbättrat utnyttjande av naturresurser som främjar en hållbar och klimatanpassad utveckling. Småbrukare på landsbygden har genom förbättrade jordbruksmetoder ökat sin livsmedelsäkerhet och minskat sårbarheten mot klimatförändringar. Genom andra projekt och program har Sverige bidragit till rent vatten och grundläggande sanitet i några av landets fattigaste områden, vilket bidragit till förbättrade hälsoförhållanden.

Svenskt stöd har också bidragit till stora framsteg med att utveckla modeller för hållbara och klimatanpassade sanitetslösningar i förstäder och på landsbygden. Förutsättningar finns för att genomföra dessa i större skala i utvalda kommuner.

Fri och rättvis handel för en hållbar utveckling

Bolivias ekonomi är beroende av export av naturgas och andra råvaror. Det sjunkande världsmarknadspriset på gas har resulterat i att Bolivias exportinkomster minskar, vilket direkt påverkar statens budget. Ökad diversifiering och stärkta förutsättningar för handel och investeringar inom andra sektorer är viktigt för en mer hållbar utveckling.

De senaste årens starka ekonomiska utveckling har ofta skett på bekostnad av ett långsiktigt brukande av naturresurserna vilket har orsakat stora miljöproblem och samhällsutmaningar. Stora utsläpp av luftföroreningar och miljögifter kan påverka hälsa, arbetsmiljö, jordbruk och jämställdhet negativt. Avskogning och markerosion, orsakade av undermåliga jordbruksmetoder, hotar den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och bidrar till den globala uppvärmningen.

Det svenska stödet ska bidra till stärkta förutsättningar för fri och rättvis handel för en hållbar utveckling med fokus på just förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer. De stärkta förutsättningarna och ökad motståndskraft ska resultera i förbättrade möjligheter samt verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Forskning och universitet

Sverige arbetar långsiktigt med målet att samarbetspartners bättre ska planera, genomföra och använda forskning för utveckling och ekonomisk tillväxt. Avsikten är att Bolivia på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet inom områden som samarbetspartnerna har prioriterat.

Exempel på svenskt stöd finns inom utbildningar på master- och doktorandnivå i samverkan med svenska och internationella partners, administrativa reformer av universiteten samt infrastruktursatsningar som IT, bibliotek och laboratorier. Samarbetet utgår från Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet (2015 – 2021).

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />