Tre asiatiska flickor på en stadsgata talar i mobiltelefon.

Tillgång till internet och modern teknik är en jämställdhetsfråga som behöver stärkas för att världen ska nå de Globala målen. Det är bara hälften så sannolikt att en kvinna i en urban, fattig miljö använder sin mobiltelefon att surfa med jämfört med hennes manliga grannar.

Foto: Anna Karefelt/Sida

Resultatexempel

Påverkan för kvinnors digitala rättigheter

Uppdaterad: 27 april 2017

Statistik från det Sidastödda programmet Women’s Rights Online visar att kvinnor är mindre digitalt aktiva än män och i lägre grad använder internet till att göra sina röster hörda. Genom olika verktyg arbetar programmet med att påverka regeringar och globala aktörer att följa upp och stärka kvinnors digitala färdigheter, deltagande och rättigheter. 

Uppkoppling är relativt sett dyrt i många av världens fattigare länder. I Afrika kostar 1 GB till exempel 18% av en genomsnittlig månadslön. Och de som använder internet är i första hand män. Enligt studier som organisationen Web Foundation bedrivit i tio städer inom ramen för det Sidastödda programmet Women's Rights Online (WRO) är det i en urban fattig miljö hälften så sannolikt att en kvinna använder internet jämfört med en man – även om både äger en mobiltelefon. Dessutom använder kvinnor i betydligt lägre grad internet för att stärka den politiska och ekonomiska egenmakten. Okunskap om hur de använder internet är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor – framförallt lågutbildade – inte kopplar upp sig i lika hög grad som män.

- Förutom den höga kostnaden för att sända data uppger många kvinnor att de saknar digitala färdigheter. En tredje barriär är också att de inte ser meningen att använda sin minimala fritid till att gå ut på internet. Dessutom finns också problemen med hot och trakasserier online som gör att framförallt yngre kvinnor tystas, säger Ingrid Brudvig som leder Women's Rights Online vid organisationen Web Foundation. Enligt deras studier har 70% av kvinnorna i åldern 18-24 år i samarbetsländerna upplevt hot på nätet.

Web Foundation menar att det krävs politisk handling för att överbrygga de digitala skillnaderna mellan män och kvinnor - annars riskerar internet att förstärka existerande könsbaserade ojämlikheter.

Påverkansarbete kring globala delmål

Genom WRO arbetar Web Foundation med påverkansarbete kring genus och ICT på både nationell, regional och global nivå. Ett viktigt steg har varit att ta fram information och data för att ha som grund för att lyfta frågan i olika forum.

- I och med att vikten av tillgång till och användning av ICT ökar, ökar också behovet att samla in könsuppdelade data rörande om och hur kvinnor använder internet. Annars är det omöjligt att arbeta för och mäta framsteg på området. Genom de globala målen har regeringar åtagit sig att öka tillgången på könsuppdelad statistik, säger Ingrid Brudvig.

I de globala målen finns två delmål som berör kvinnors rättigheter och deltagande online (5b och 9c – se faktaruta). Alla globala mål har indikatorer för hur de ska kunna följas upp men Web Foundation har ytterligare detaljerat och utvecklat dessa verktyg, bland annat genom deras Digital Gender Gap Audit som tydligt visar hur en rad olika områden kopplade till kvinnors tillgång till och användning av internet kan följas upp.

Strategier för att arbeta med genus och ICT

Nationellt inriktar sig Women's Rights Online på att förmå regeringar att arbeta för politiska reformer som förbättrar internettillgången och kvinnors digitala deltagande. Genom ett nätverk av samarbetsorganisationer i tio olika länder tar Web Foundation fram fallstudier, undersökningar och statistik som de sedan använder för att lyfta frågorna kring genus och IT på global nivå.

Web Foundations femstegsstrategi REACT med utgångspunkterna rättigheter, tillgång, utbildning, innehåll och mål används för att visa hur regeringar, den privata sektorn och internationella organisationer som Världsbanken, Afrikanska Unionen och FN kan agera för att stärka kvinnors röster och representation på webben. WRO sitter också med i bredbandskommissionen för ITU som är FN:s specialiserade organ för ICT. Förra året fick Web Foundation ITU/UN Womens Gem Tech Award, bland annat för arbetet med att utveckla genuskänsliga riktlinjer för ICT (Information and Communication Technology).

Johan Hellström som arbetar med digital utveckling vid Sida säger att ICT generellt är en katalysator för att uppnå de globala målen men också ett område som är särskilt viktigt att uppmärksamma och stärka i förhållande till flickor och kvinnors rättigheter.

- Även om vi har få riktade projekt numera är så är det en aspekt vi tittar på i alla nya beredningar och stöd, säger Johan Hellström.

Fakta 

Web Foundation
World Wide Web Foundation är en icke-vinstdrivande internationell civilsamhällesorganisation som verkar för ett billigare och mer tillgängligt internet för alla genom opinionsbildning, forskning och innovation. Målet är att människor ska kunna göra sina röster hörda på ett likvärdigt sätt, att medborgare ska kunna hålla regeringar och företag ansvariga och att kvinnor och andra exkluderade grupper ska få ekonomiska möjligheter. I partnerskap med över 160 organisationer verkar de i 70 länder. Web Foundation arbetar genom sina program i strategiska allianser i nära samarbete med lokala och globala aktörer. Web Foundation menar att internet har en trefaldig roll i att motverka ojämlikhet: ökad tillgång till kunskap, information och nya färdigheter, möjligheter att göra sin röst hörd och delta politiskt samt ökade möjligheter för små företag att vara innovativa, konkurrera och nå framgång.

Women’s Rights Online är ett program som för närvarande bedrivs i Kenya, Uganda, Mocambique, Nigeria, Ghana, Kamerun, Egypten, Colombia, Indien, Indonesien och Filippinerna samt på global nivå. Arbetet bedrivs genom ett nätverk av lokala samarbetsorganisationer.

Sidas stöd till Web Foundation och Women’s Rights Online
Sida gick 2013 in med ett stöd till World Wide Web Foundation på totalt 5,7 miljoner kronor för att finansiera ett specifikt jämställdhetsprojekt. Detta stöd omfattade perioden 2013-2015 och bidrog till att programmet Women’s Rights Online (WRO) skapades.
Under perioden 2016-2018 stödjer Sida två av Web Foundations program: Alliance for Affordable Internet (A4AI) samt Womens Rights Online. Ett avtal skrevs för perioden 2016-2018 på totalt 25 miljoner kronor.

Web Foundations femstegslösning REACT
Syftet är att visa på hur regeringar, den privata sektorn och internationella organisationer kan stärka kvinnors rättigheter och representation på och genom webben:

R=Rights (Rättigheter): Skydda och stärka kvinnors rättigheter online.
E = Education (Utbildning): Grund- och gymnasieutbildning måste inkludera digitala färdigheter och kvinnor måste ha samma tillgång till möjligheter till högre studier.
A=Access (Tillgång): Tillhandahålla överkomlig – eller fri – tillgång till ett öppet nät.
C= Content (Innehåll): Försäkra att relevant innehåll för kvinnor är tillgängligt och att det används.
T= Targets (Mål): Definiera, sätt upp och mät konkreta jämställdhetsbaserade mål

 

   

 

 

 

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />