En vit lastbil fullastad med brädor kör på en röd jordväg genom ett kalhygge. Längst upp på lasten står en man.

Ett timmertransport genom ett kalhygge i Kamerun. Kamerun är Afrikas största exportör av tropiskt trä till EU och 2010 blev man det tredje landet i världen att skriva under en överenskommelse om kontroll av allt trä som exporteras till EU.

Foto: David Isaksson/Global Reporting

Resultatexempel

Sida stödjer EU:s arbete mot illegal skogsavverkning

Uppdaterad: 5 juni 2015

En viktig del av EU:s bistånd är att bidra till ökad samstämmighet mellan handel och bistånd. Ett exempel på detta är arbetet mot illegal avverkning av tropiska trädslag.

Den illegala avverkningen av tropisk timmer skapar stora sociala och miljömässiga problem i många länder. Handeln leder också till förlorade skatteinkomster på hundratals miljoner kronor varje år.

EU är en av världens största köpare av timmer och timmerprodukter från Asien, Afrika och Latinamerika. När länder och företag utan att veta det köper illegalt avverkad skog bidrar de till illegal avverkning och till att kriminella aktiviteter stärks på bekostnad av samhället i de länder som träden kommer ifrån.

EU:s handlingsplan för skog och timmer – Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) – antogs 2003 och har bland annat till syfte att hindra importen av illegalt timmer och samtidigt bidra till ökad efterfrågan och tillgång på timmer från ansvarsfulla producenter. Stöd går bland annat till att stärka institutioner och organisationer i samarbetsländerna, till framtagande av frivilliga uppförandekoder och till de småjordbrukare som riskerar att komma i kläm när reglerna för avverkningen blir hårdare.

EU ger också tekniskt stöd till samarbetsländerna och till olika organisationer för att de ska bli bättre på att övervaka handeln och utveckla alternativ.

En tanke med programmet är att skapa incitament hos utvecklingsländerna att öka kontrollen och minska den illegala exploateringen, eftersom de då samtidigt får tillgång till EU:s marknad. 

Sida ökar sitt engagemang

Huvudansvaret för programmet ligger hos det europeiska skogsinstitutet EFI (European Forest Initiative). Sverige är en stor aktör när det gäller skogsprodukter och det finns en omfattande kunskap inom områden, men hittills har Sverige spelat en mycket begränsad roll inom FLEGT-samarbetet och skogsfrågor har haft en undanskymd roll i biståndet, åtminstone de senaste tio-femton åren. Nu ökar Sveriges engagemang markant.

– Sedan början av 2015 stödjer Sida det regionala FLEGT-programmet i Sydostasien. Ett viktigt syfte med stödet är att främja det regionala samarbetet och stärka ländernas kapacitet, berättar Elisabet Montgomery som är ansvarig för stödet på Sida i Stockholm.

Förutom Asien-programmet stödjer Sida andra initiativ kopplade till FLEGT genom FN-organet FAO, där tonvikten bland annat ligger på att stödja småföretagare inom skogssektorn.

– Sveriges fokus ligger på fattigdomsreducering och de olika delarna av programmet kompletterar varandra. Stödet till småbrukare är viktigt eftersom risken finns att de annars påverkas negativt av striktare regler, eftersom de har svårt att nå upp till de hållbarhetskrav som sätts upp för avverkningen. Stödet är också ett sätt för Sverige att bli mer aktiva inom ett område som har stor betydelse för världens utveckling, både ur ett miljöperspektiv och för fattigdomsbekämpning, konstaterar Elisabet Montgomery.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />