resultatexempel

Stärka kvinnors företagande genom satsning på IT

Uppdaterad: 9 juni 2014

Tillsammans med FN-organet UNCTAD arbetar Sida för att stärka kvinnligt företagande genom ökade satsningar på IT och mobila lösningar. Även om hindren är många finns stora möjligheter att nå resultat och minska fattigdomen.

Den snabba tekniska utvecklingen skapar möjligheter för kvinnliga entreprenörer att stärka sin affärsverksamhet och bli mer effektiva. Med hjälp av mobiler, betalningslösningar, bloggar och andra plattformar kan de nå ut på ett helt annat sätt än tidigare.

Sida och FN-organet UNCTAD samarbetar i ett program som syftar till att med hjälp av ICT (informations- och kommunikationsteknik) stärka kvinnligt entreprenörskap.

– IT kan spela en mycket stor roll när det gäller att stärka kvinnor som entreprenörer, men då krävs att politiker, myndigheter och andra arbetar för att stärka kvinnors företagande, menar Joni Simpson på FN-organet ILO som också är med i samarbetet kring programmet.

De flesta kvinnliga entreprenörer återfinns i den informella sektorn. Här finns en enorm potential för att stärka och utveckla deras affärsverksamhet konstaterar Joni Simpson.

Den ökade tillväxten i framför allt Afrika har öppnat upp nya möjligheter och många ledande politiker ser ett ökat kvinnligt företagande som ett sätt att få ytterligare fart på ländernas ekonomi. Dagens globala boom innebär också att kvinnors köpkraft växer kraftigt.

– Om något fungerar bra i Kenya så vill man i Tanzania veta varför för att lära sig hur och göra samma sak – eller ännu bättre, fortsätter Joni Simpson.

I FN-organet UNCTAD:s uppdrag ingår att stimulera till ett effektivt användande av ICT för företagsutveckling, inklusive kvinnligt entreprenörskap i utvecklingsländer. Torbjörn Fredriksson på UNCTAD konstaterar att detta är först gången som Sida och UNCTAD samarbetar inom ICT-området.

– Det finns väldigt lite information om den könsbaserade digitala klyftan. Samtidigt finns det stora möjligheter att åstadkomma förändringar.

De största hindren för kvinnliga entreprenörer är enligt UNCTAD:s studier bristen på tillgång till krediter, brist på tid, låg utbildningsnivå och det faktum att kvinnor har en begränsad rörlighet i samhället. Det sistnämnda handlar om att de ofta måste ta hand om barn och att män många gånger inte tillåter kvinnorna att röra sig fritt utanför hemmet. Där kan mobiltelefoner vara till stöd.

– Mobilen är utan tvekan det viktigaste ICT-verktyget för att utveckla mikroföretag. Mobilen är billig, enkel att använda och blir allt viktigare som betalningsinstrument. Mobilen minskar transaktionskostnaden och behovet av att resa, eller som en kvinnlig företagare jag träffade sa: ”Med hjälp av ICT kan jag ta emot beställningar i mitt företag samtidigt som jag lagar mat till barnen”, fortsätter Torbjörn Fredriksson.

Studier som UNCTAD har gjort i Uganda och Tanzania visar att så gott som alla kvinnor använder mobiler, men att bara ett litet fåtal har tillgång till datorer. Av de tillfrågade hade bara tio procent tillgång till webben och trettio procent någon form av finansiell service.

Dessutom försvinner en stor del av alla mikroföretag efter en kort tid och det är bara en mycket liten del som utvecklades till att bli formaliserade, större företag. Ett problem är den höga räntan på krediter, ett annat är bristen på samordning mellan myndigheter och andra aktörer.

– Det handlar inte så mycket om att kvinnorna behöver bidrag utan om att etablera nätverk och hitta marknader. Problemet är att regeringar ofta inte vet hur de ska använda ICT för att stödja kvinnor, menar Torbjörn Fredriksson.

Ett annat problem är att många kvinnor inte är medlemmar i formaliserade nätverk och samarbeten som handelskamrar och företagarföreningar. Studier från Tanzania visar också att det är mycket få kvinnor som utvecklar sina företag så långt att de når ut på exportmarknaden.

Tekniken ger nya möjligheter men kan också skapa problem. Om kvinnor får telefonsamtal sent på kvällen kan det göra männen misstänksamma, även om det handlar om kvinnans företagande. Många män är också emot att kvinnor besöker internetcaféer. En lösning är att etablera särskilda IT-center för kvinnor eller kvinnovänliga internet-caféer. En annan lösning är att utbilda och ge män kunskap.

Fakta

Så här stärker ICT kvinnligt företagande

  • Minskade transaktionskostnader.
  • Ökad effektivitet.
  • Affärsverksamhet och arbete i hemmet kan kombineras.
  • Bättre former för att spara och hantera finansiella frågor.
  • Lättare att göra marknadsundersökning och nå ut på marknader.
  • Ökad kvalitet på tjänster och större förståelse för kunders behov

Läs mer om det kunskapsnätverk för kvinnligt företagande som UN Women har startat på http://www.empowerwomen.org.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />