Traditionell båt i Dhakas hamn.

Miljoner bangladeshier har fått ett bättre liv, bland annat genom insatser av multilaterala organisationer. I Dhaka syns det traditionella och det moderna sida vid sida.

Foto: Elisabeth Lorenz/Sida

här arbetar vi

Globala utvecklingsinsatser

Uppdaterad: 10 april 2015

Förutom att arbeta direkt med olika länder, bilateralt utvecklingssamarbete, stödjer Sverige också organisationer som bidrar till fattigdomsbekämpning globalt. Det kan handla om insatser för demokrati och mänskliga rättigheter, om social utveckling och jämställdhet, handel och marknad, samt insatser för miljö och klimat.

Att stödja multilaterala organisationer och det internationella civilsamhället är viktigt för att påverka arbetet med effektiv fattigdomsbekämpning och få inflytande i den internationella debatten. Målet för de globala utvecklingsinsatser som Sverige finansierar är att få genomslag för den svenska regeringens prioriteringar för att långsiktigt och hållbart minska världens fattigdom.

Det finns olika slags internationella organisationer som Sverige väljer att stödja inom ramen för globala utvecklingsinsatser. Dels stödjer vi de viktigaste organisationerna  med mest inflytande inom de områden som är prioriterade, dels organisationer som är pådrivande och som tar fram ny kunskap. Sverige stödjer också globala organisationer och fonder som i sin tur kanaliserar stöd till många länder.

Det finns sex utpekade och prioriterade ämnesområden för de globala utvecklingsinsatser som Sverige finansierar:

  1.  Demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter
  2.  Miljö och klimat
  3. Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen
  4. Ekonomisk tillväxt
  5. Social utveckling och trygghet
  6. Fred och säkerhet

Demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter

Sverige stödjer globala insatser som främjar demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter – det kan till exempel handla om att skydda barn från våld och övergrepp, att stärka människors möjlighet att förverkliga sina rättigheter och att bidra till att skapa fungerande demokratiska processer. Sverige stödjer också nätverk och organisationer som arbetar med yttrandefrihet. Sverige samarbetar bland annat med Unicef, OHCHR  (FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter), INTOSAI Development Initiative  (International Organisation of Supreme Audit Institutions) och IFEX  (International Freedom of Expression Exchange).

Läs mer om vårt samlade arbete för demokrati och mänskliga rättigheter, såväl i globala insatser som i samarbete med länder eller regioner.

Miljö och klimat

Globala insatser inom ämnesområdet miljö och klimat kan till exempel handla om att utveckla hållbar sanitet i utvecklingsländer, att användning av naturresurser sker rättvist och hållbart samt att förbättra rättsliga och politiska ramar för arbetet med miljö- och klimatfrågor. Sverige samarbetar bland annat med IUCN  (Internationella naturvårdsunionen), SEI  (Stockholm Environment Institute) och IIED  (International Institute for Environment and Development).

Läs mer om vårt samlade arbete för hållbar utveckling, såväl i globala insatser som i samarbete med länder eller regioner.

Jämställdhet och kvinnors roll

Sverige stödjer arbetet med jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen på global nivå genom en rad olika insatser. Till exempel insatser som ska stoppa sexuellt våld som en taktik i konflikt och krig, insatser som ska förbättra kvinnors arbetssituation i den informella sektorn samt insatser som stöttar organisationer som förespråkar kvinnors rättigheter och påverkar mäns normer och attityder. Sverige samarbetar bland annat med Menengage, WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing) och AWID  (Association For Women’s Rights in Development).

Läs mer om vårt arbete för jämställdhet, såväl i globala insatser som i samarbete med länder eller regioner.

Ekonomisk tillväxt

Att skapa förutsättningar för tillväxt och fungerande handelssystem är avgörande för att bekämpa fattigdom i utvecklingsländer. Insatser inom ramen för detta ämnesområde kan till exempel handla om att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländer, att utveckla nya strategier för handel samt att stärka internationell konkurrenskraft hos företag i utvecklingsländer. Sverige samarbetar bland annat med ILO  (International Labour Organization), ITC  (International Trade Center) och Världsbanken.

Läs mer om vårt samlade arbete för ekonomisk utveckling, såväl i globala insatser som i samarbete med länder eller regioner.

Hälsa, utbildning och hiv och aids

Hälsa och utbildning är viktiga förutsättningar för att människor ska kunna ta ansvar för sin egen utveckling och sin roll som medborgare. Inom hälsoområdet stödjer Sverige till exempel Världshälsoorganisationen WHO  som arbetar brett med hälsofrågor över hela världen. Vi samarbetar också med IPPF (International Planned Parenthood Federation) som erbjuder hälsoservice i 152 länder inom SRHR-området (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) . UNFPA  (United Nations Population Fund) och ICM (Internationella Barnmorskefederationen) får stöd för att stärka barnmorskornas roll i världens 60 mest fattiga länder. Stöd ges också till Ipas  som både utbildar sjuksköterskor i att utföra säkra aborter och jobbar för bättre abortlagstiftning i länder där aborter inte är tillåtna. The International HIV/AIDS Alliance får stöd för att arbeta med förebygga hivsmitta i ett 30-tal länder.  På utbildningsområdet bidrar vi bland annat till Global Partnership for Education och deras arbete med att stödja ländernas hela utbildningsplaner så att fler flickor och pojkar får möjlighet att gå i skolan.

Läs mer om vårt arbete med hälsa, utbildning och hiv och aids, såväl i globala insatser som i samarbete med länder eller regioner.

Fred och säkerhet

Sverige stödjer globala insatser för att främja fred och säkerhet i utvecklingsländer. Exempel på insatser inom det här ämnesområdet kan handla om att bygga nationell kapacitet för konflikthantering, skapa förutsättningar för rättviseprocesser i post-konfliktländer, arbeta med att minska skador och risker i samband med minhantering, förebygga spridning av vapen och väpnat våld samt skydda barn i länder med höga våldsnivåer eller konflikter. Sverige samarbetar bland annat med UNDP:s Bureau for Crisis Prevention and Recovery Overview, Unicef, som arbetar för barns och ungas rättigheter, Världsbanken, samt med enskilda organisationer som International Alert, Geneva Call  och International Centre for Transitional Justice.

Läs mer om vårt arbete med konfliktlösning, fred och säkerhet, såväl i globala insatser som i samarbete med länder eller regioner. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />