Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utbildar kollegor i Ukraina i radonmätning.

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utbildar kollegor i Ukraina i radonmätning.

Foto: Olga German/SSM

Ukraina

Vårt arbete i Ukraina

Uppdaterad: 9 juni 2015

Sedan 1995 bedriver Sida utvecklingssamarbete med Ukraina och i dag koncentreras stödet till marknadsutveckling, demokrati, mänskliga rättigheter och miljö. Med anledning av konflikten i östra Ukraina ger Sida dessutom humanitärt stöd till landet.

2014 undertecknade Ukraina ett associeringsavtal med EU och förhoppningen är att det ska leda till både demokratisk och ekonomisk utveckling. För att kunna närma sig EU måste Ukraina bygga upp en mer öppen och effektiv offentlig förvaltning, samtidigt som civilsamhället får ett ökat inflytande på samhällsutvecklingen. Men den pågående konflikten i östra Ukraina och det svåra politiska och ekonomiska läget har försvårat reformprocessen och försenat en del projekt.

Marknadsutveckling

Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling är ett nytt område för Sidas utvecklingssamarbete med Ukraina. Genom stöd till OECD, Världsbanken och European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) bidrar Sida till att stärka ukrainska ministeriers kapacitet och på så sätt främja nödvändiga reformer. Det handlar främst om att arbeta för ökad transparens, ett gynnsamt investerings- och företagsklimat samt förbättrade möjligheter för små och medelstora företag att bedriva verksamhet.  

Demokrati och mänskliga rättigheter

Det senaste årets politiska utveckling i Ukraina med väpnad konflikt i de östra delarna och Rysslands illegala annektering av Krim har resulterat i en kraftigt försämrad situation för de mänskliga rättigheterna. Det finns över en miljon internflyktingar i landet, varav många saknar grundläggande trygghet. Nationella minoriteter – främst krimtatarer och romer – samt hbtq-personer har också blivit mer utsatta.

Sidas stödjer bland annat människorättsorganisationerna Charkiv Human Rights Group och Ukrainian Helsinki Human Rights Union som ägnar sig åt dokumentation, policyarbete och dialog med regeringen, samt Gay Alliance Ukraine som arbetar för att öka medvetenheten om hbtq-personers rättigheter.

Det ukrainska samhället är i hög grad mansdominerat och få kvinnor har framträdande positioner inom politik och näringsliv. Dessutom är våldet mot kvinnor i hemmet utbrett. Sida stödjer bland annat National Democratic Institutes arbete för att öka antalet kvinnliga politiska ledare. De arbetar också för att reformera ukrainsk lagstiftning och praxis med målet att Ukraina ska godkänna och genomföra Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

En decentraliserad offentlig sektor

Många av de reformer som Ukraina planerar inom den offentliga sektorn ska genomföras av landets kommuner. Men i dag saknas ofta kompetens och resurser på lokal nivå. Därför är stödet till decentralisering ett nyckelområde. Sida stödjer ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och det ukrainska ministeriet för regional utveckling för att främja decentraliseringen. Genom expertrådgivning, utbildning, studiebesök och seminarier får Ukraina tillgång till erfarenheter från såväl Sverige som andra EU-länder.

För att bidra till ökad transparens och mindre korruption stödjer Sida arbetet för att utveckla en ukrainsk e-förvaltning. Syftet är bland annat att medborgare och företagare ska få mer transparent och mer effektiv samhällsservice med hjälp av webbtjänster. Projektet drivs av den estniska organisationen e-Governance Academy tillsammans med ukrainska myndigheter.

Energieffektivisering

Ukraina står inför enorma utmaningar inom energisektorn. Energisystemen är ineffektiva och det finns ingen tradition av att spara energi. Ukraina använder därför tre gånger så mycket energi per BNP-enhet som EU-genomsnittet. Genom Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) och Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) finansierar Sida investeringar i energieffektivisering på lokal nivå. Sida stödjer även miljöorganisationer som arbetar med energieffektivisering.

Humanitärt stöd

Den ryska annekteringen av Krim 2014 och den påföljande ryska aggressionen i östra Ukraina kastade in landet i en väpnad konflikt. Situationen har utvecklats till en omfattande humanitär kris med hundratusentals människor på flykt inom landet. Därför ger Sida humanitärt stöd som kanaliseras via till exempel UNHCR, Unicef, OCHA, ICRC och Rädda barnen och som bland annat syftar till att förse människor med tak överhuvudet, tillgång till vatten och sanitet och psykosocialt stöd.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />