Medlemmar från enskilda organisationer diskuterar juridiska frågor på Raoul Wallenberginstitutet i Turkiet, under en kurs om kvinnors och funktionshindrades rättigheter.

Medlemmar från enskilda organisationer diskuterar juridiska frågor på Raoul Wallenberginstitutet i Turkiet, under en kurs om kvinnors och funktionshindrades rättigheter.

Foto: -

turkiet

Vårt arbete i Turkiet

Uppdaterad: 6 augusti 2015

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Turkiet är att bidra till att stärka den offentliga förvaltningen och rättsväsendet och öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är landets EU-närmande.

Trots flera reformer krävs fortfarande mycket arbete för att öka respekten för mänskliga rättigheter i Turkiet, vilket dessutom krävs för ett EU-medlemskap. Turkiet har undertecknat och ratificerat alla relevanta internationella fördrag om mänskliga rättigheter och jämställdhet, men den största utmaningen för landet är att genomdriva relevanta lagar. Liksom i alla demokratiska samhällen är det civila samhället en viktig aktör som kan ställa beslutsfattare till svars och Sida arbetar därför för att stärka kapaciteten hos flera olika enskilda organisationer.

Sida stödjer också arbetet för att öka kapaciteten hos statliga institutioner som ägnar sig åt att skydda och främja grundläggande rättigheter som öppenhet, ansvarstagande och delaktighet. Det är också viktigt att skapa en konstruktiv dialog mellan statliga institutioner och det civila samhällets organisationer.

Stärkt offentlig förvaltning

År 2015 inleddes ett program för att öka den turkiska ombudsmannainstitutionens kapacitet för att institutionen ska bli mer effektiv och anpassa sitt arbete till internationella standarder. Samtidigt ska medvetenheten hos den breda allmänheten ökas om att de har möjlighet att vända sig till ombudsmannen med klagomål. Målet är att institutionen ska bli en självständig röst i det politiskt polariserade Turkiet.

Turkiet är påverkat av oroligheterna i Syrien och Irak och är dessutom ett transitland för många migranter på väg mot Europa. Migranterna är en utsatt grupp vars grundläggande behov, inklusive utbildning, hälsa och sysselsättning, kräver uppmärksamhet. Sida har tidigare gett stöd till framtagandet av en ny lag om utlänningar och internationellt skydd, och har nu engagerat det svenska Migrationsverket för att stärka det turkiska migrationsverkets kapacitet att hantera migrationsfrågor enligt europeisk standard och samtidigt lägga grunden för ett mer långsiktigt samarbete mellan de båda institutionerna.

Reformering av rättsväsendet

Sidas mångåriga stöd till reformering av rättsväsendet i Turkiet är i dag fokuserat på att stärka och sprida alternativa mekanismer för tvistlösning såsom medling, för att på så sätt göra rättsväsendet mer effektivt. Arbetet sker i samarbete med Europarådet och det turkiska justitiedepartementet. Att ge utsatta grupper bättre tillgång till juridisk hjälp är ett annat fokusområde. Sida stödjer ett samarbete mellan UNDP och det turkiska advokatsamfundet som ska göra det lättare att få tillgång till ett juridiskt ombud och som dessutom utbildar jurister om utsatta gruppers särskilda behov, särskilt syriska kvinnor och flickor.

Sida stödjer flera organisationer som främjar mänskliga rättigheter, såsom Human Rights Foundation Turkiet (HRFT) och Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Association (KAOS-GL). Målet är att öka deras kapacitet för opinionsbildning, nätverkande och lobbying.

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Våld mot kvinnor är ett utbrett problem i Turkiet och organisationer som finansieras av Sida har arbetat med frågan i många år. KAMER och Women for Women's Human Rights (WWHR) arbetar med förebyggande åtgärder och egenmakt, medan webbplatsen Bianet rapporterar om ämnet med fokus på offren.

En annan utmaning är att öka kvinnors politiska och ekonomiska inflytande, som fortfarande är mycket begränsat som en följd av ett starkt patriarkaliskt samhälle. Arbetet sker bland annat genom FN. Sida stödjer dessutom effektiva kommunikationsmetoder för att förebygga könsrelaterat våld, med särskilt fokus på massmedier och sociala medier som är viktiga verktyg för att ändra patriarkaliska tankesätt. Sida stödjer också insatser för att inkludera pojkar och män i jämställdhetsarbete.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />