Alexandra Alexandrovic vill bli konsertpianist och kompositör. Ett stipendium från Roma Education Fund bidrar till att hon kan gå klart sin utbildning på musikgymnasiet i Novi Sad i Serbien. Fonden, som får stöd från Sida, grundades i oktober 2004 för att förbättra romernas livsvillkor och minska deras utanförskap.

Europas cirka 15 miljoner romer lever ofta i fattigdom och utsätts för diskriminering och utanförskap. Under 2005-2015 gör de europeiska länderna en gemensam satsning på hälsovård, jobb, bostäder och utbildning till romerna. Roma Education Fund, som får stöd från Sida, är en del av den satsningen.

Foto: Victor Brott

Serbien

Vårt arbete i Serbien

Uppdaterad: 30 mars 2015

Med EU-närmandet som verktyg bidrar Sida till fattigdomsminskning, demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Serbien. Arbetet fokuserar bland annat på att stärka de offentliga institutionerna och att bidra till en förbättrad miljö.

Sidas stöd till Serbien inleddes i slutet av 1990-talet i form av humanitärt bistånd efter åren av krig på Balkan. I början av 2000-talet inleddes ett mer långsiktigt utvecklingssamarbete.

Serbien har ansökt om medlemskap i EU och åtagit sig att göra omfattande reformer på en rad samhällsområden. Sida stödjer reformerna för att uppnå bättre levnadsvillkor för landets befolkning. Arbetet ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, stärkta demokratiska institutioner, minskad fattigdom hos utsatta grupper och en miljömässigt hållbar utveckling.

Demokrati, mänskliga rättigheter och effektiv offentlig förvaltning

Serbiens står inför en stor utmaning att bygga upp en öppen, effektiv offentlig förvaltning som garanterar mänskliga rättigheter och ger god service till medborgarna, även på lokal nivå.

2014 började förhandlingarna om medlemskap mellan EU och Serbien. Alla blivande EU-länder måste införliva unionens regelverk i sin egen lagstiftning och en majoritet av reglerna ska implementeras på lokal och regional nivå. Därför stödjer Sida ett samarbete mellan det serbiska kommunförbundet SCTM och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att förbereda de serbiska kommunerna för EU-integrationen och stärka deras kapacitet. Projektet har särskilt fokus på jämställdhet, miljö och ett företagarvänligt klimat.

Relevant och trovärdig statistik är en av grundförutsättningarna för demokratisk utveckling och används som underlag för både planering och beslut. Sida stödjer ett samarbetsprojekt mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Serbiens statistikmyndighet för att bygga upp landets kapacitet att producera och sprida statistik, anpassad till EU:s krav, och bland annat ge myndigheterna möjlighet att bevaka fattigdomsutvecklingen.

Sida stödjer dessutom en omfattande reformering av den serbiska polisen för en mer effektiv brottsbekämpning. Inom ramen för ett samarbete mellan den svenska Rikspolisstyrelsen och det serbiska inrikesdepartementet skapas ett kriminaltekniskt utbildningscenter på Polishögskolan i Belgrad, den serbiska polisen inför underrättelsestyrda polismetoder, samtidigt som inrikesdepartementet får stöd i att ta fram och genomföra en strategisk verksamhetsplan.

Reformprocesser kan inte enbart drivas av staten utan det är även viktigt att det serbiska civilsamhället får ett ökat inflytande i landets politik och samhällsutveckling. Cirka en fjärdedel av Sidas utvecklingssamarbete med Serbien utgörs av stöd till lokala organisationer, vilket kanaliseras genom svenska och internationella organisationer. Ett exempel är Civil Rights Defenders, som arbetar för att stärka människorättsaktivister och främja bland annat romers och HBTQ-personers rättigheter. Ett annat exempel är Olof Palmes Internationella Center som arbetar för att öka medborgarnas deltagande i lokalpolitiken, för ökad transparens och för att lokala organisationer ska ha möjlighet att ställa beslutsfattare till svars.

Miljö och klimat

Även på miljöområdet har Serbien stora utmaningar att hantera. För att förbättra miljön och nå upp till EU:s normer måste Serbien göra mycket omfattande investeringar i till exempel avfallshantering, vattenrening och annan infrastruktur på miljöområdet. Men även om det finns finansiering att söka saknas det projekt att investera i. Därför arbetar Sida för att stärka miljöministeriets kapacitet att prioritera, planera och genomföra investeringar i miljöinfrastruktur.

EU:s miljölagstiftning är komplex och Sida stödjer därför ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Serbiens ministerium för jordbruk och miljöfrågor. Syftet är att förbereda Serbiens förhandlingsgrupp inför de kommande EU-förhandlingarna.

Sida stödjer dessutom 28 miljöorganisationer på lokal och nationell nivå, som arbetar med påverkansarbete och dialog med den statliga sektorn. Stödet går via den internationella organisationen Regional Environmental Center.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />